Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia morfologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-AMFSA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia morfologiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Anatomii człowieka wyniesiona z dotychczasowych etapów edukacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Absolwent zna, rozumie pojęcia dotyczące biologii człowieka. (K_W01).

W2 - Wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach antropologicznych (K_W05).

W3 - Zna zasady etyki badań stosowane w antropologii i biologii człowieka (K_W19).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu biologii człowieka w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w antropologii i biologii człowieka (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (KU_16)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych (K_K01).

K02 - Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do biologii człowieka (K_K02).


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu omówienie budowy ciała człowieka z uwzględnieniem zmienności międzypopulacyjnej i wewnątrzpopulacyjnej oraz zmian w kształcie i wielkości ciała i jego części zachodzących wraz z wiekiem i pomiędzy płciami, a także zrozumienie powiązań jakie łączą organizmy i środowisko w którym funkcjonują.

Przedstawione i scharakteryzowane zostaną części ludzkiego ciała: głowa i twarz, tułów oraz kończyny. Szczególna uwaga zostanie poświęcona cechom morfologicznym oraz ich odziedziczalności.

Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne i metodyczne (zdobycie konkretnych umiejętności). Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze antropologii, w tym posługiwanie się skalami oraz sprzętem antropometrycznym i aparaturą pomiarową.

Pozyskane wiadomości pozwolą na postrzeganie człowieka jako „zbioru” cech morfologicznych w zakresie wykorzystania tej wiedzy w naukach sądowo-medycznych.

Pełny opis:

Antropologia morfologiczna jest częścią antropologii badającą różnice w kształcie i budowie ciała człowieka oraz jego części składowych.

Zajęcia mają na celu omówienie budowy ciała człowieka z uwzględnieniem zmienności międzypopulacyjnej i wewnątrzpopulacyjnej oraz zmian w kształcie i wielkości ciała i jego części zachodzących wraz z wiekiem i pomiędzy płciami, a także zrozumienie powiązań jakie łączą organizmy i środowisko

w którym funkcjonują. Ze środowiska bowiem pochodzą bodźce kształtotwórcze, które oddziałują specyficznie na organizm w każdym okresie rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego .

Przedstawione i scharakteryzowane zostaną części ludzkiego ciała: głowa i twarz, tułów oraz kończyny. Szczególna uwaga zostanie poświęcona cechom morfologicznym oraz ich odziedziczalności.

Pozyskane wiadomości pozwolą na postrzeganie człowieka jako „zbioru” cech morfologicznych w zakresie wykorzystania tej wiedzy w naukach sądowo-medycznych.

Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne i metodyczne (zdobycie konkretnych umiejętności). Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze antropologii, w tym posługiwanie się skalami oraz sprzętem antropometrycznym i aparaturą pomiarową (cyrkle kabłąkowe i liniowe, taśmy pomiarowe, waga lekarska, fałdomierze, skale cech opisowych). Na zajęciach przedstawiona zostanie konstrukcja kart badawczych. Uczestniczący w zajęciach będą wykonywać pomiary, wyliczać wskaźniki, opracowywać dane i samodzielnie interpretować ich wyniki.

Zajęcia pozwolą na nabycie umiejętności świadomego i krytycznego korzystania z opracowań i źródeł dotyczących zagadnień antropologicznych , a także umożliwią zapoznanie się i przyswojenie przez słuchaczy aparatu pojęciowego oraz terminologii współczesnej antropologii fizycznej.

Szczegółowa tematyka:

1. Przedmiot badań antropologia morfologicznej. Historia rozwoju antropologii morfologicznej.

2. Kształt ciała ludzkiego i jego części. Proporcje ciała. Symetria i asymetria.

3. Antropometria i antroposkopia. Instrumentarium antropometryczne. Przyrządy i skale używane w badaniach morfologicznych człowieka.

4. Punkty antropometryczne na głowie i ciele człowieka. Wielkość (pomiary) a kształt (wskaźniki antropologiczne).

5. Pomiary głowy (kefalometria).

6. Pomiary ciała człowieka (somatometria).

7. Proporcje ciała. Wskaźniki kefalometryczne i somatometryczne.

8. Typologia konstytucjonalna człowieka. Sposoby klasyfikacji budowy ciała człowieka.

9. Cechy opisowe głowy człowieka (kefaloskopia). Włosy (trychologia), okolica oczu, okolica nosa, okolica ust (cheiloskopia), małżowina uszna (otoskopia), inne cechy morfologiczne możliwe do badania na głowie człowieka.

10. Cechy opisowe ciała człowieka (somatoskopia). Cechy morfologiczne tułowia i cechy morfologiczne kończyn.

11. Pojęcie cechy. Cechy fenotypowe, a cechy morfologiczne. Cechy pomiarowe i opisowe.

12. Genetyka człowieka. Dziedziczenie cech fenotypowych.

13. Najczęściej spotykane zaburzenia genetyczne u człowieka i ich przejawy morfologiczne.

14. Biologia płci. Pojęcie płci u człowieka. Determinacja płci u człowieka. Społeczna rola płci. Zachowania seksualne człowieka – uwarunkowania biologiczne i kulturowe. Zaburzenia w zakresie kształtowania się płci biologicznej.

15. Zagadnienia dymorfizmu płciowego i jego przejawy.

16. Człowiek i środowisko. Procesy o charakterze adjustacyjnym, adaptabilnym i adaptacyjnym w populacjach ludzkich. Wybrane przykłady.

17. Trendy sekularne.

18. Wstęp do ekologii człowieka - zarys problematyki, podstawowe pojęcia.

Literatura:

Buchwald W., Grubska B., 2008, Cechy dermatologiczne rąk i stóp. Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.

Godycki Ćwirko M., Zarys antropometrii, PWN, Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia, PWN, Poznań - Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, PWN. Warszawa.

Tanner J., M., 1963, Rozwój w okresie pokwitania z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na wzrastanie i dojrzewanie od urodzenia do dojrzałości. PZWL, Warszawa.

Szczotkowa Z., 1985, Antropologia w dochodzeniu ojcostwa. PWN, Warszawa-Wrocław.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę – kolokwium zaliczeniowe.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-69% zadań, na ocenę dostateczny plus - 70-79%, na ocenę dobry - 80-89%, na ocenę dobry plus – 90-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

W przypadku zajęć realizowanych zdalnie (brak możliwości samodzielnego wykonania pomiarów) zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium ze znajomości punktów antropometrycznych, oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach oraz ekspertyzy oceniającej stan rozwoju dziecka w oparciu o metody badań poznane na zajęciach.

W przypadku zajęć realizowanych tradycyjnie oceniana będzie znajomość punktów antropometrycznych (kolokwium), samodzielność i sprawność wykonywania badań pomiarowych oraz znajomość metod poznanych na zajęciach i umiejętność interpretowania uzyskanych w tych metodach wyników (kolokwium).

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-69% zadań, na ocenę dostateczny plus - 70-79%, na ocenę dobry - 80-89%, na ocenę dobry plus – 90-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Ewa Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Ewa Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Natalia Mucha, Ewa Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)