Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BM-CYTBIOL-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Cytogenetyka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z Biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.) :

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30 godz.

- konsultacje - 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 8 godz

- przygotowanie do kolokwiów - 7 godz
Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki ogólnej i molekularnej posługując się specjalistyczną terminologią – K_W02, K_W06, K_W15, K_W21

W2: Zna metody przygotowania preparatów chromosomowych roślin i zwierząt - K_W21, K_W23

W3: Opisuje i objaśnia klasyczne techniki barwień oraz zasady analizy chromosomów (kariotyp, kariogram, idiogram) – K_W15, K_W21, K_W23

W4: Klasyfikuje i zna mechanizmy powstawania aberracji chromosomowych, opisuje podstawowe zespoły chorobowe związane z aberracjami chromosomowymi - K_W06, K_W09, K_W15, K_W21

W5: Charakteryzuje klasyczne oraz molekularne metody cytogenetyczne stosowane w diagnostyce człowieka oraz w hodowli roślin i zwierząt – K_W06, K_W15, K_W21, K_W23


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Zdobywa umiejętność przygotowania materiału roślinnego i zwierzęcego do badań cytogenetycznych– K_U01, K_U02, K_U10

U2:Wykorzystuje poznane barwienia chromosomów oraz technikę fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), wykonuje proste analizy kariotypu, sporządza kariogramy i idiogramy– K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U21

U3:Sporządza dokumentację z obserwacji mikroskopowych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, ocenia ich wiarygodność i wyciąga wnioski– K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U21

U4:Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów badawczych z zakresu cytogenetyki w diagnostyce oraz w badaniach hodowli roślin i zwierząt – K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U12, K_U14, K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość postępu wiedzy z dziedziny cytogenetyki oraz znaczenia metod cytogenetycznych w rozwoju medycyny, biologii i biotechnologii– K_K01, K_K02, K_K11, K_K12

K2: Posiada umiejętność pracy indywidualnej oraz organizacji pracy w zespole – K_K10

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i ekspertyz oraz przestrzega zasad etyki – K_K03, K_K04, K_K07

K4: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, wykazuje szczególną dbałość o specjalistyczną aparaturę badawczą wykorzystywaną podczas realizacji zajęć laboratoryjnych – K_K09


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające i poszukujące:

Ćwiczenia laboratoryjne: wstęp teoretyczny - prezentacja multimedialna, dyskusja, część praktyczna - wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją ćwiczeń w 2-4 osobowych zespołach (zależnie od tematu ćwiczeń), nadzorowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy (m.in. szkodliwe odczynniki chemiczne) oraz aparaturę badawczą, konieczne jest prowadzenie zajęć w grupach 8-12 osobowych. Ponadto ograniczona ilość osób w grupach warunkuje możliwość pełnego korzystania przez studentów z laboratorium oraz specjalistycznego sprzętu.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą cytogenetyki klasycznej i molekularnej. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technikami przygotowywania materiału zwierzęcego i roślinnego do badań, metodami barwienia preparatów chromosomowych i analizy kariotypu, technikami cytogenetyki molekularnej (m.in. FISH, GISH) oraz ich wykorzystania w diagnostyce chorób człowieka, hodowli i taksonomi roślin.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą szerokiego zakresu cytogenetyki roślin i zwierząt, łączącej dane uzyskane metodami molekularnymi z technikami in situ i analizą mikroskopową obrazów. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z:

• budową i funkcjonowaniem chromosomu oraz terytorium chromosomowego, typami chromosomów (chromosomy B, płci, politeniczne i szczoteczkowe), liczbowymi i strukturalnymi aberracjami chromosomów,

• poznaniem wybranych metod stosowanych w badaniach cytogenetycznych, takich jak:

- przygotowanie materiału roślinnego (komórki merystematyczne) metodą maceracji enzymatycznej i zwierzęcego (hodowle komórkowe) techniką „chromosome spread” do badań cytogenetycznych,

- metody prążkowe: barwienie prążków G, srebrzenie prążków NOR,

- FISH (fluorescencyjna in situ hybrydyzacja) - lokalizacja genów (diagnostyka), lokalizacja sekwencji niekodujących (taksonomia),

• zasadami analizy kariotypów, tworzeniem kariogramów i idiogramów,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w diagnostyce chorób człowieka,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w hodowli i taksonomi roślin.

Literatura:

1. Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska MJ. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. Drewa G, Ferenc T. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

5. Witt M. Szczepański T., Dawidowska M. Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009.

6. Słomski R. Analiza DNA, teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy z ćwiczeń - K_W02, K_W06, K_W09, K_W15, K_W21, K_W23, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U12, K_U13, K_U14

Aktywność – K_K01, K_K02, K_K03, K_K07

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą cytogenetyki klasycznej i molekularnej. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technikami przygotowywania materiału zwierzęcego i roślinnego do badań, metodami barwienia preparatów chromosomowych i analizy kariotypu, technikami cytogenetyki molekularnej (m.in. FISH, GISH) oraz ich wykorzystania w diagnostyce chorób człowieka, hodowli i taksonomi roślin.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą szerokiego zakresu cytogenetyki roślin i zwierząt, łączącej dane uzyskane metodami molekularnymi z technikami in situ i analizą mikroskopową obrazów. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z:

• budową i funkcjonowaniem chromosomu oraz terytorium chromosomowego, typami chromosomów (chromosomy B, płci, politeniczne i szczoteczkowe), liczbowymi i strukturalnymi aberracjami chromosomów,

• poznaniem wybranych metod stosowanych w badaniach cytogenetycznych, takich jak:

- przygotowanie materiału roślinnego (komórki merystematyczne) metodą maceracji enzymatycznej i zwierzęcego (hodowle komórkowe) techniką „chromosome spread” do badań cytogenetycznych,

- metody prążkowe: barwienie prążków G, srebrzenie prążków NOR,

- FISH (fluorescencyjna in situ hybrydyzacja) - lokalizacja genów (diagnostyka), lokalizacja sekwencji niekodujących (taksonomia),

• zasadami analizy kariotypów, tworzeniem kariogramów i idiogramów,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w diagnostyce chorób człowieka,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w hodowli i taksonomi roślin.

Literatura:

1. Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska MJ. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. Drewa G, Ferenc T. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

5. Witt M. Szczepański T., Dawidowska M. Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009.

6. Słomski R. Analiza DNA, teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą cytogenetyki klasycznej i molekularnej. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technikami przygotowywania materiału zwierzęcego i roślinnego do badań, metodami barwienia preparatów chromosomowych i analizy kariotypu, technikami cytogenetyki molekularnej (m.in. FISH, GISH) oraz ich wykorzystania w diagnostyce chorób człowieka, hodowli i taksonomi roślin.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą szerokiego zakresu cytogenetyki roślin i zwierząt, łączącej dane uzyskane metodami molekularnymi z technikami in situ i analizą mikroskopową obrazów. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z:

• budową i funkcjonowaniem chromosomu oraz terytorium chromosomowego, typami chromosomów (chromosomy B, płci, politeniczne i szczoteczkowe), liczbowymi i strukturalnymi aberracjami chromosomów,

• poznaniem wybranych metod stosowanych w badaniach cytogenetycznych, takich jak:

- przygotowanie materiału roślinnego (komórki merystematyczne) metodą maceracji enzymatycznej i zwierzęcego (hodowle komórkowe) techniką „chromosome spread” do badań cytogenetycznych,

- metody prążkowe: barwienie prążków G, srebrzenie prążków NOR,

- FISH (fluorescencyjna in situ hybrydyzacja) - lokalizacja genów (diagnostyka), lokalizacja sekwencji niekodujących (taksonomia),

• zasadami analizy kariotypów, tworzeniem kariogramów i idiogramów,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w diagnostyce chorób człowieka,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w hodowli i taksonomi roślin.

Literatura:

1. Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska MJ. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. Drewa G, Ferenc T. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

5. Witt M. Szczepański T., Dawidowska M. Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009.

6. Słomski R. Analiza DNA, teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą cytogenetyki klasycznej i molekularnej. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technikami przygotowywania materiału zwierzęcego i roślinnego do badań, metodami barwienia preparatów chromosomowych i analizy kariotypu, technikami cytogenetyki molekularnej (m.in. FISH, GISH) oraz ich wykorzystania w diagnostyce chorób człowieka, hodowli i taksonomi roślin.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą szerokiego zakresu cytogenetyki roślin i zwierząt, łączącej dane uzyskane metodami molekularnymi z technikami in situ i analizą mikroskopową obrazów. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z:

• budową i funkcjonowaniem chromosomu oraz terytorium chromosomowego, typami chromosomów (chromosomy B, płci, politeniczne i szczoteczkowe), liczbowymi i strukturalnymi aberracjami chromosomów,

• poznaniem wybranych metod stosowanych w badaniach cytogenetycznych, takich jak:

- przygotowanie materiału roślinnego (komórki merystematyczne) metodą maceracji enzymatycznej i zwierzęcego (hodowle komórkowe) techniką „chromosome spread” do badań cytogenetycznych,

- metody prążkowe: barwienie prążków G, srebrzenie prążków NOR,

- FISH (fluorescencyjna in situ hybrydyzacja) - lokalizacja genów (diagnostyka), lokalizacja sekwencji niekodujących (taksonomia),

• zasadami analizy kariotypów, tworzeniem kariogramów i idiogramów,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w diagnostyce chorób człowieka,

• zastosowaniem metod cytogenetycznych w hodowli i taksonomi roślin.

Literatura:

1. Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska MJ. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. Drewa G, Ferenc T. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

5. Witt M. Szczepański T., Dawidowska M. Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009.

6. Słomski R. Analiza DNA, teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.