Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BWBIOL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia wód
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza hydrobiologiczna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (55 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 10 hCzas poświęcony na pracę indywidualna studenta (25 godz.) :

- przygotowanie do laboratorium - 5 h

- przygotowanie do egzaminu - 10 h

-przygotowanie do zaliczenia laboratorium - 10 hŁącznie: 80 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student charakteryzuje wzajemne oddziaływania hydrobiontów na siebie i na środowisko wodne - K_W07


W2: Student objaśnia wpływ środowiska na funkcjonowanie hydrobiontów - K_W08


W3: Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie funkcjonowanie różnych ekosystemów wodnych - K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu - K_U12


U2: Student wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej - K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych - K_K01


K2: Student racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do ekosystemów wodnych - K_K02

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem prowadzonych wykładów jest zapoznanie studenta ze strukturą i funkcjonowaniem różnych typów ekosystemów wodnych - rzeki, zbiorniki zaporowe, płytkie jeziora, starorzecza.

Pełny opis:

W czasie wykładów przedstawiane będą następujące zagadnienia: przyczyny powstawania i charakterystyka hydrobiologiczna zbiorników zaporowych oraz ich wpływ na warunki abiotyczne i biocenozę rzeki; charakterystyka i podział płytkich jezior oraz porównanie ich struktury i funkcjonowania z jeziorami głębokimi; sposób powstawania, rola w środowisku i charakterystyka hydrobiologiczna starorzeczy oraz porównanie ich struktury i funkcjonowania z podobnymi do nich pod względem głębokości płytkimi jeziorami.

Literatura:

1. Kajak Z., 1998. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN W-wa 355 pp.

2. Lampert L., Sommer U., 1996. Ekologia wód śródlądowych. PWN 377 pp.

3. Żbikowski J., 2011. Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody i osadów dennych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Rozprawa habilitacyjna, 232 pp.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żbikowski
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Łukasz Jermacz, Tomasz Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żbikowski
Prowadzący grup: Mateusz Augustyniak, Magdalena Czarnecka, Tomasz Kakareko, Piotr Kłosiński, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żbikowski
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Tomasz Kakareko, Piotr Kłosiński, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żbikowski
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Tomasz Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)