Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Moduł 6- Chemia-Chemia ogólna i analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-CHABIOT-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Moduł 6- Chemia-Chemia ogólna i analityczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu licealnego kursu chemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):


- udział w wykładach - 15 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (105 godz.):

- praca własna studenta - 105 h


Łącznie 150 godz.(6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - bilansuje równania reakcji wraz z reakcjami redoks, (K_W01)

W2 - wykonuje obliczenia chemiczne w zakresie wyznaczania aktywności, stężenia molowego i procentowego, oznaczania pH kwasów, zasad, soli i roztworów buforowych, (K_W03)

W3 - objaśnia w jaki sposób zmieniają się promienie atomów i jonów w układzie okresowym pierwiastków i na tej podstawie potrafi określić typ powstającego wiązania między dwoma pierwiastkami, (K_W09)

W4 - zna i wprawnie posługuje się wzorem Nernsta przy obliczaniu potencjałów układów redoks i potencjałów elektrod I i II rodzaju, (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, sporządza roztwory o zadanym stężeniu, wykonuje proste miarecz-kowania alkacymetryczne, kompleksometryczne, redoksometryczne i potencjometryczne, (K_U01)

U2 - samodzielnie opracowuje wyniki przeprowadzonych badań i doświadczeń chemicznych, wyciąga wnioski z uzyskanych wyników, (K_U08)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - posiada umiejętność pracy w zespole przy przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń chemicznych,( K_K04)

K2 -ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących się w pracowni chemicznej (K_K08, K_K09).

Metody dydaktyczne:

Wykład ustny i prezentacja multimedialna (Power Point).

Ćwiczenia praktyczne realizowane w zespołach 2-osobowych. Studenci wykonują zaplanowane ćwiczenia, według wcześniej otrzymanych szczegó-łowych instrukcji pisemnych, po wstępnym omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy.

Skrócony opis:

W trakcie wykładu student rozszerzy posiadane wiadomości z zakresu budowy materii, układu okresowego, klasyfikacji związków chemicznych, typów wiązań i reakcji chemicznych, reakcji w roztworach. Zapozna się z chemią związków kompleksowych. Na tej podbudowie przybliżone mu zostaną zagadnienia z chemii analitycznej (identyfikacja związków, ilościowa ich analiza) oraz elektrochemii.

W trakcie ćwiczeń student pogłębia wiedzę ze znajomości okresowości właściwości pierwiastków, sposobu zapisu związków, ich nomenklatury, opisu drogi reakcji chemicznych i różnego typu obliczeń chemicznych, oraz nabywa umiejętności posługiwania się drobnym sprzętem laboratoryjnym, przygotowywania roztworów, obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej, które stanowią niezbędne przygotowanie do prac laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Pełny opis:

Wykład

1. Budowa materii - definicje pojęć podstawowych. Układ okresowy pierwiastków.

2. Klasyfikacja i nomenklatura związków nieorganicznych. Wzory chemiczne.

3. Typy wiązań chemicznych. Związki kompleksowe; rodzaje i struktura kompleksów.

4. Podział reakcji chemicznych (synteza, analiza, wymiana, redoks, reakcje dysproporcjonowania).

5. Kinetyka reakcji chemicznych (równania kinetyczne 1 i 2 rzędu: teoria zderzeń, teoria kompleksu aktywnego; energia aktywacji; równanie Arrheniusa, działanie katalizatorów, enzymy). Równowagi chemiczne trwałe i metatrwałe (Stała równowagi chemicznej, reguła przekory).

6. Roztwory. Rodzaje stężeń. Dysocjacja. Hydroliza. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.

7. Moc kwasów i zasad. Odczyn środowiska-pH. Roztwory buforowe.

8. Elementy elektrochemii. Szereg napięciowy metali. Elektroliza. Korozja i pasywacja.

9. Analiza jakościowa pierwiastków.

10. Analiza ilościowa.

11. Metody miareczkowe w chemii analitycznej.

12. Analiza instrumentalna.

Ćwiczenia

1. Zasady pisania wzorów chemicznych. Zasady pisania reakcji chemicznych.

2. Rodzaje reakcji: synteza, analiza, redoks oraz reakcje dysproporcjonowania, reakcje elektrodowe, hydroliza i dysocjacja.

3. Obliczanie i przeliczanie stężeń roztworów przygotowanie roztworów.

4. Obliczanie pH. Pojemność buforu i przygotowywanie.

5. Analiza ilościowa jonów.

6. Fotometryczne metody analizy chemicznej.

7. Chromatograficzne i elektrochemiczne metody analizy.

Literatura:

L. Jones, P. Atkins "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje." - PWN

A.Bielański "Podstawy Chemii Nieorganicznej" - PWN

Lesław Huppenthal, Alicja Kościelecka, Zbigniew Wojtczak – Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii.

Lech Pajdowski – Chemia ogólna.

J.Minczewski, Z.Marczenko "Chemia Analityczna I, II" - PWN

A. Hulanicki "Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej"

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Sprawdzian wiedzy w formie pytań otwartych (lub po uzgodnieniu testu): na ocenę dostateczną student musi odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczania z ćwiczeń (wpisana do USOS-a pozytywna ocena z ćwiczeń).

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych (oceniane są zrealizowane zadania) i końcowego kolokwium.

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych zajęć i końcowego kolokwium: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Paulina Glazińska, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Katarzyna Marciniak, Justyna Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Paulina Glazińska, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Katarzyna Marciniak, Justyna Sobocińska, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Katarzyna Marciniak, Marta Michalska-Sionkowska, Paulina Spisz, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Katarzyna Marciniak, Marta Michalska-Sionkowska, Paulina Spisz, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)