Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia nowotworów i markery molekularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-BN-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia nowotworów i markery molekularne
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość biologii komórki, genetyki, biochemii

Całkowity nakład pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 15 godzin

- konsultacje: 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 10 godzin

- przygotowanie do testu i obecność na teście: 25 godzin
Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - zna metody wykrywania molekuł w preparatach mikroskopowych, których ekspresja może znaleźć zastosowanie jako markery zmian chorobowych, K_W03, K_W04,

W2 - posiada wiedzę o wybranych metodach diagnozowania nowotworów na poziomie preparatów histopatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czułości i specyficzności stosowanych markerów molekularnych i jest świadomy ograniczeń współcześnie stosowanych metod diagnostycznych, K_W01, K_W04, K_W05,

W3 - posiada znajomość podstawowych procesów biologicznych prowadzących do powstania nowotworu, jest świadomy ich różnorodności i złożoności, zna podstawowe koncepcje rozwoju nowotworu postrzeganego jako proces mikroewolucyjny toczący się w skali komórkowej w organizmie gospodarza, K_W01, K_W02,

W4 - zna genetyczne i środowiskowe uwarunkowania występowania chorób nowotworowych, K_W01, K_W03, K_W14,

W5 - jest świadomy skali społecznego problemu jakim są choroby nowotworowe, zna podstawowe informacje dotyczące trendów zachorowań w skali kraju i świata, K_W10, K_W14.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - posiada umiejętność dokonywania obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu oraz interpretacji uzyskanych wyników, K_U01, K_U13,

U2 - używa sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie koniecznym do analizy obrazów, K_U07, K_U08,

U3 - posiada umiejętność samodzielnej analizy mikroskopowej wyników reakcji immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wykrywania określonych molekuł w standardowych preparatach cyto- i histo(pato)logicznych oraz mikromacierzach tkankowych, K_U06, K_U10, K_U11,

U4 - wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku ojczystym i angielskim, K_U02, K_U03, K_U04, K_U11, K_U14, K_U17.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 - zna współczesne metody diagnostyki, a jednocześnie ich ograniczenia i wynikające stąd konsekwencje np. potrzebę systematycznego powtarzania badań okresowych, K_K04, K_K10,

K2 - poprzez prowadzone obserwacje mikroskopowe i analizę preparatów nabywa poczucie odpowiedzialności za rzetelne dokonanie oceny i świadomość konieczności przestrzegania procedur postępowania związanych z przygotowaniem materiału biologicznego do badań oraz wykonania poszczególnych etapów barwień histo- i immunohistochemicznych, K_K07, K_K08,

K3 - ma świadomość społecznej skali zagrożeń chorobami nowotworowymi i rozumie znaczenie prewencji pierwotnej oraz wczesnej diagnostyki nowotworów, K_K07, K_K10,

K4 - zna argumenty na rzecz propagowania zachowań prozdrowotnych i rozumie znaczenie ich upowszechniania dla zmniejszenia zachorowalności na choroby nowotworowe, K_K01, K_K11, K_K12,

K5 - ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki, K_K05,

K6 - posiada umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, K_K02,

K7 - jest świadomy konieczności przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania prac laboratoryjnych, K_K09.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna.


Na ćwiczeniach studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami, histologicznymi, cyto- i histochemicznymi oraz nabycia umiejętności wykonywania preparatów histopatologicznych i korzystania z mikroskopu fluorescencyjnego. Zajęcia prowadzone są w grupach kilkuosobowych ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy (stosowanie odczynników chemicznych, źródeł promieniowania ultrafioletowego) oraz możliwości pełnego korzystania przez studentów z laboratorium i pracowni mikroskopowych.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu jest związana z procesami biologicznymi prowadzącymi do powstania nowotworu - karcynogenezą, progresją nowotworu, molekularnymi procesami leżącymi u podstaw procesu nowotworzenia, zagadnieniami epidemiologii nowotworów, możliwościami terapii wybranych nowotworów człowieka oraz współczesnymi poglądami na temat zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Celem ćwiczeń jest przedstawienie głównych informacji dotyczących typów nowotworów człowieka i zasad ich klasyfikacji oraz molekularnych, morfologicznych cech nowotworów takich jak:, atypia, heterogenność, stopień zróżnicowania, zaburzenia jakościowe i ilościowe ekspresji cząsteczek uważanych za potencjalne markery konkretnych typów nowotworów.

Pełny opis:

Wykład wprowadza studenta do dynamicznie się rozwijającej, dziedziny badań biomedycznych dotyczących biologicznych podstaw procesów powstania i progresji nowotworów. Za jej początek można uznać połowę lat siedemdziesiątych, kiedy to po raz pierwszy sformułowano koncepcje dotyczące istnienia proto-onkogenów. Na wykładzie studenci otrzymują wiedzę na temat skali problemu zagrożenia chorobami nowotworowymi, aktualnych poglądów na temat modeli rozwoju nowotworu, molekularnych i genetycznych podstaw transformacji nowotworowej, progresji nowotworu i tworzenia przerzutów. Omawiane są również zagadnienia podstawowych technik wykrywania i diagnozowania nowotworów, współczesnych podejść do terapii z nawiązaniem do molekularnych podstaw działania wybranych leków, a także zagadnienia chemoprewencji i znaczenia zachowań prozdrowotnych dla zmniejszenia ryzyka zachorowania.

Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje podstawowe zagadnienia związane z epidemiologią nowotworów człowieka, poszczególnymi etapami karcynogenezy, molekularnymi mechanizmami nowotworzenia i towarzyszącym im zmianom cyto-morfologicznym stwierdzanym na poziomie preparatów histopatologicznych. Istotnym elementem przedmiotu jest wskazanie związku między tymi zaburzeniami oraz progresją nowotworu i rokowaniem dla pacjenta, prezentacja wybranych nowoczesnych metod wspomagających diagnostykę nowotworów w preparatach histopatologicznych (ilościowa ocena fluorescencji indukowanej formaliną (FIF), fluorescencyjna ocena pooperacyjnych preparatów mrożeniowych skóry oraz przewodu pokarmowego człowieka, metody immunohistochemiczne, cyfrowe metody ilościowej i jakościowej analizy wyników reakcji immunocytochemicznych).

Literatura:

1. Ahmed N.: “Clinical Biochemistry”,Oxford University Press, Oxford, 2011,

2. Alberts B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter: „Molecular Biology of the Cell – Fifth Edition”, Garland Science, Taylor & Francis Group (2008),

3. Chabner B.A., Lynch T.J. i D.L. Longo: “Harrison Onkologia”, wyd. polskie pod red. D. Perek, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2009,

4. Coleman W.B. i G.J. Tsongalis: „The Molecular Basis of Human Cancer”, Humana Press Inc. (2010),

5. “Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective”, World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, Washington D.C., 2007,

6. Jorgensen J.T. i H. Winther: “Molecular diagnostics. The Key Driver in Personalized Cancer Medicine”, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. Singapore, 2010,

7. Knowles M. i P. Selby: “Introduction to the cellular and molecular biology of cancer” 4th ed., Oxford University Press (2005),

8. Kumar V., R.S. Cotran i S.L. Robbins: "Patologia", Urban&Partner, Wrocław (2013),

9. Schrijvers D., H.J. Senn, H. Mellstedt i B. Zakotnik: “Podręcznik profilaktyki chorób nowotworowych”, Medipage, Warszawa, 2009,

10. A. Fauci, E. Braunwald, D.L. Kasper, S.L. Hauser, D.L. Longo, J.L. Jameson: „Interna Harrisona”, wydawnictwo Czelej, Lublin 2009

11. Stewart B.W. i P. Kleihues: “World Cancer Report”, IARC Press, Lyon 2014,

12. Materiały własne Katedry Biologii Człowieka,

13. Aktualne publikacje z czasopism i sympozjów międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - test końcowy, obecność na wykładach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Ćwiczenia laboratoryjne - warunkami zaliczenia są: obecność i aktywność na zajęciach oraz pozytywna ocena uzyskana na podstawie kolokwiów cząstkowych.

Pisemne kolokwia kontrolne obejmują tematykę realizowaną na zajęciach. Ocena jest wystawiana na podstawie uzyskanych przez studenta punktów, według następującej skali:

60-70% - dst

71-80% - dst plus

81-87% - db

88-94% - db+

powyżej 94% - bdb

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z co najmniej 75% kolokwiów cząstkowych. Ostateczny termin poprawy niezaliczonych kolokwiów wyznacza prowadzący ćwiczenia.

Koniecznym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest również co najmniej 80% frekwencja. Weryfikacji podlega też umiejętność samodzielnej obserwacji i analizy preparatów mikroskopowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Anna Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Anna Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Anna Brożyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)