Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Diagnostyka molekularna w laboratoriach przemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-DML-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna w laboratoriach przemysłowych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z biologii ogólnej i molekularnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

40 godzin obejmujących:


pracę z nauczycielem:20 godz

konsultacje : 1 godz

praca indywidualna: 15 godz

przygotowanie opracowania: 4 godz

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą biologii molekularnej, w tym metod wykorzystywanych w celach diagnostycznych i badawczych - K_W01


W2: zna podstawowe zagadnienia związane z procesem walidacji oraz normami dotyczącymi Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GPL) - K_W18


W3: ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie diagnostyki molekularne - K_W19

W4: definiuje zadanie lub problem badawczy w zakresie swojej specjalności i dobiera właściwe metody/procedury do ich rozwiązania - K_W21Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student jest zdolny do pracy indywidualnej orazw grupie - K_U01

U2: wykorzystuje wiedzę dotyczącą struktury i właściwościami biomolekuł (sond molekularnych, przeciwciał, enzymów, rekombinowanych kwasów nukleinowych i białek), w tym cząsteczek chimerowych, do przeprowadzenia analiz diagnostycznych i procesu badawczego - K_U04

U3: wykorzystuje wiedzę w zakresie markerów molekularnych w trakcie procesu diagnostycznego i badawczego - K_U10

U4: potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody diagnostyczne i analityczne w określonym typie analizy oraz zinterpretować otrzymane wyniki -K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość i potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju nauki i technologii dla służby zdrowia, przemysłu i gospodarki - K_K06

K2: ma świadomość i rozumie pozatechniczne skutki działalności diagnosty molekularnego i związanej z tym odpowiedzialności, w szczególności wpływu na środowisko i zdrowie ludzi - K_K08

K3: krytycznie analizuje wyniki własnych badań i badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących wartość badań i zwiększających efektywność pracy - K_K10

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca – wykład informacyjny, zajęcia praktyczne - zajęcia laboratoryjne


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot diagnostyka molekularna w laboratoriach przemysłowych ma na celu przybliżyć studentom metody identyfikacji ważnych, z punktu widzenia zdrowia konsumenta, mikroorganizmów będących potencjalnymi patogenami występującymi w żywności.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 10 godzin zajęć. Przewidziano 5 wykładów trwających po 90 min.

Wyk. 1 Ogólne informacje dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej w laboratoriach przemysłowych. Zagrożenia związane z obecnością patogenów w produktach spożywczych. Charakterystyka wybranych patogenów.

Wyk. 2. Metody biochemiczne i biofizyczne w wykrywaniu patogenów

Wyk. 3 Metody immunologiczne w wykrywaniu patogenów

Wyk. 4 Metody biologii molekularnej w identyfikacji patogenów

Wyk. 5 Metody biologii molekularnej w identyfikacji patogenów c.d.

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują 20 godzin zajęć. Będą one realizowane w trakcie 5 ćwiczeń trwających 180 min.

Ćw. 1 Rozporządzenia i normy ISO w laboratoriach przemysłowych.

Ćw. 2 Analiza mikrobiologiczna powierzchni i powierza.

Ćw. 3 Zastosowanie podłoży chromogennych w diagnostyce mikroorganizmów.

Ćw. 4 Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce mikroorganizmów.

Ćw. 5 Zastosowanie metody FISH w diagnostyce mikroorganizmów. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. Jodi Woan-Fei Law, Nurul-Syakima Ab Mutalib, Kok-Gan Chan, and Learn-Han Lee. Rapid methods for the detection of foodborne bacterial pathogens: principles, applications, advantages and limitations. Front Microbiol. 2014; 5: 770.

2. Thomas Bintsis. Foodborne pathogens. AIMS Microbiol. 2017; 3(3): 529–563

3. Lipika Pansare Godambe, Jayant Bandekar, Ravindranath Shashidha. Species-specific PCR based detection of Escherichia coli from Indian foods. 3 Biotech (2017) 7:130.

Ashwani Kumar, Sunita Grover, Virender Kumar Batish.Exploring specific primers targeted against different genes for a multiplex PCR for detection of Listeria monocytogenes. 3 Biotech (2015) 5:261–269.

4. Marco Fontanot, Lucilla Iacumin, Francesca Cecchini, Giuseppe Comi, Marisa Manzano. PorA specific primers for the identification of Campylobacter species

in food and clinical samples. LWT - Food Science and Technology 58 (2014) 86e92.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność

Kolokwium zaliczeniowe

Wykład - zaliczenie

Zajęcia laboratoryjne– zaliczenie na ocenę (55-65% dostateczny, >65-75% dostateczny plus, >75-85% dobry, >85-95% dobry plus, >95% bardzo dobry).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kalwasińska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kalwasińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kalwasińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kalwasińska, Maciej Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)