Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja na poziomie organizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-IPO-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Integracja na poziomie organizmu
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (18 godz):

- udział w wykładach – 18 godz



Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (82 godz):

-regularna praca studenta nad przyswojeniem wiedzy po każdym wykładzie; samodzielne poszerzanie wiedzy na bazie materiału prezentowanego na wykładzie – 50 godz

-przygotowanie się do „wykładu odwróconego” – 10 godz

- przygotowanie do sprawdzianu końcowego – 22 godz.





Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę dotyczącą złożoności budowy organizmu (komórki, tkanki, organy) - K_W08

W2: rozumie istniejące zależności pomiędzy poziomem organizacji struktury a funkcją organizmu - K_W08, K_W19

W3: zna kluczowe pojęcia z zakresu biologii molekularnej, toksykologii oraz patogenezy - K_W08

W4: zna złożone systemy integracyjne w organizmie sterujące jego funkcją - K_W08, K_W19

W5: rozumie procesy adaptacyjne organizmu do zmian w środowisku - K_W08, K_W19



Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posługuje się specjalistyczną terminologią oraz nomenklaturą biologiczną – w zakresie fizjologii, toksykologii, patofizjologii - K_U13

U2: posługuje się terminami specjalistycznymi z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii - K_U13

U3: tłumaczy działanie integracyjnych systemów w organizmie K_U13

U4: potrafi sporządzać i prezentować referaty posługując się poprawną terminologią naukową i specjalistyczną - K_U14

U5: potrafi korzystać z wykładów prowadzonych on line


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość ograniczeń, ale i nieustannego poszerzania się stanu wiedzy i rozwoju techniki; - K_K05

K2: rozumie potrzebę kształcenia przez całe życie - K_K05

K3: ma świadomość i potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju nauki i technologii dla służby zdrowia, przemysłu i gospodarki - K_K05

K4: potrafi tłumaczyć innym znaczenie wysokiego stopnia integracji i jego znaczenia w funkcjonowaniu organizmów - K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, opis, pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Realizowany stacjonarnie na Wydziale lub zdalnie z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

„Integracja na poziomie organizmu” to wykład, którego zadaniem jest syntetyczne spojrzenie na szereg mechanizmów integracyjnych działających w organizmie zapewniających jego homeostazę oraz zdolności przystosowawcze do zmieniających się warunków środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

Pełny opis:

Wykład „Integracja na poziomie organizmu” będzie stanowił podsumowanie wiedzy studentów z zakresu fizjologii zwierząt i człowieka, endokrynologii, neurofizjologii, ekofizjologii; zostaną wprowadzone elementy psychologii. Zadaniem wykładu jest umożliwienie studentom syntetycznego, całościowego spojrzenia na funkcjonowanie organizmów zwierząt i człowieka w określonych i zmieniających się warunkach środowiska.

Podstawowym zagadnieniem będzie homeostaza oraz funkcjonowanie dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych. Studenci poznają psychoneuroimmunologiczne aspekty reakcji stresowych oraz powiązania między stresem a stanem zdrowia człowieka. Omawiane będą zagadnienia wchodzące w zakres chronobiologii. Przedstawione zostanie powiązanie funkcji na poziomie molekularnym z działaniem organizmu jako całości.

Poruszone zostaną zagadnienia świadomego wpływu człowieka na funkcjonowanie jego organizmu.

Literatura:

-Podręczniki do neurofizjologii, neurobiologii

Np. Neurobiologia – Gary G. Matthews

-Zegar biologiczny i rytmika okołodobowa

Jerzy Z. Nowak, Jolanta B. Zawilska

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 1998, 1, 5-32

-Rytmy biologiczne

– uniwersalny system odczytywania czasu

Zawilska J., Nowak J.

Nauka 2006, 4, 129-133

-http://neuropedia.org.pl/zegar_biologiczny_ml/

-Glej – wróg czy przyjaciel?

Joanna Mika

Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014

Czasopismo „Świat mózgu” – patronat European Federation of Neurologocal Associacion

Literatura będzie uzupełniana na bieżąco na wykładach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie

- sprawdzian końcowy (testowy lub w postaci krótkich odpowiedzi na pytania) w formie stacjonarnej.

Uzyskanie oceny dostatecznej możliwe po uzyskaniu 60 % możliwych punktów ze sprawdzianu końcowego. Ocena dobra jest za 80%, bardzo dobra od 93%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jefimow, Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jefimow, Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jefimow, Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jefimow, Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.