Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody analizy białek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-MAB-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody analizy białek
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone kursy z biochemii i immunologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 30:

- udział w wykładach - 10

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 95 (przygotowanie do ćwiczeń, kolokwiów, opracowania prezentacji, konsultacje, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie)


Łącznie: 125 godzin (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Definiuje pojęcia: antygen, przeciwciało, immunogen, hapten, połączenie krzyżowe – K_W08, K_W17

W2: zna budowę i właściwości białek wykorzystywanych do ich identyfikacji i izolacji – K_W06, K-W08, K_W13

W3: Opisuje metody wykorzystywane do ilościowej i jakościowej analizy białek – K_W01, K_W06, K_W012, K_W17, K_W21

W4: Zna mechanizmy interakcji antygen-przeciwciało oraz ich zastosowanie w analizie ilościowej i jakościowej białek – K_W01, K_W06, K_W12

W5: Zna budowę i właściwości enzymów oraz mechanizm katalizy enzymatycznej – K_W06, K_W08,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność planowania eksperymentów z wykorzystaniem interakcji immunologicznych zachodzących pomiędzy antygenem a przeciwciałem – K_U01, K_U04, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U19

U2: Posiada umiejętność przeprowadzania analizy ilościowej i jakościowej białek w zespole – K_U02

U3: Charakteryzuje poszczególne etapy procedur związanych z ilościową i jakościową analizą białek – K_U13, K_U19

U4: Zna metody elektroforetyczne, chromatograficzne i enzymatyczne stosowane w wykrywaniu, izolacji i charakterystyce białek – K_U01, K_U04, K_U05, K_U015


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy na temat metod analizy ilościowej i jakościowej białek – K_K05

K2: Ma świadomość znaczenia testów związanych z analizą białek dla przemysłu i służby zdrowia- K_K06

K3: Krytycznie analizuje wyniki przeprowadzonych analiz białek – K_K10


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia mają charakter doświadczalny (studenci realizują zadania w zespołach 2-3-osobowych). Zajęcia muszą być prowadzone w grupie nie więcej niż 8-12 osób, ponieważ wymaga tego metodyka doświadczeń: dostęp do sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, a także praca z odczynnikami chemicznymi.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod analizy białek wykorzystujących chemiczne właściwości białek oraz interakcje antygen-przeciwciało.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład – treści dotyczą technik stosowanych w biochemii białek opartych na ich właściwościach chemicznych (wielkość, ładunek, rozpuszczalność, powinowactwo wiązania, aktywność katalityczna). Omówione zostaną następujące zagadnienia: metody wstępnego frakcjonowania białek (iizolacja z tkanki, wysalanie i dializa białek), chromatografia metodą filtracji żelowej, chromatografia jonowymienna, hydrofobowa, powinowactwa, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC); metody elektroforetyczne: elektroforeza natywna i w warunkach denaturujących, ogniskowanie izoelektryczne i elektroforeza dwukierunkowa; techniki immunochemicznei spektrofotometryczne. Metody badania oddziaływań między białkami (dwuhybrydowy system drożdżowy, system rozszczepionej ubikwityny, powierzchniowy rezonans plazmonowy).

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są:

- zagadnieniom obejmującym interakcje antygen-przeciwciało ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia diagnostycznego i potencjalnego zastosowania w przemyśle. Szczegółowo omówione zostanie podłoże teoretyczne technik analizy ilościowej i jakościowej białek, takich jak test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot

- metodom wykrywania i oznaczanie aktywności enzymów markerowych na przykładzie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz transaminazy alaninowej (elektroforeza, zymogram)

- analizie zmian kinetyki enzymów pod wpływem inhibitorów

Studenci uzyskają praktyczną umiejętność samodzielnego wykonania testów i analiz oraz interpretacji i sporządzenia dokumentacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Roitt I., Brostoff J. Male D. Immunologia. PZWL 2000 i nowsze;

- Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. Immunologia. PWN 2004 i nowsze;

- Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN 2000;

UJ 1998.

- Czarkowska-Pączek B., Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner.2005

- Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN 2007, 2009, 2011, 2018

- Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

- Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

Literatura uzupełniająca:

- Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków 1998;

- Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska M., Skwarło-Sońta K. Immunologia porównawcza 1999

- Playfair J. H. L., Chain B. M. Immunologia w zarysie 2005

- Kurowski M., Kowalski M.L. Wpływ wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną – wybrane zagadnienia. Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (3): 144-149

- Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

- zaliczenie na ocenę (ćwiczenia laboratoryjne)

- egzamin (wykład)

Kryteria oceniania:

wymagany próg na ocenę dostateczną: 50-60%, 61-70% dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod analizy białek wykorzystujących chemiczne właściwości białek oraz interakcje antygen-przeciwciało. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z technikami, takimi jak: test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot, elektroforeza białek, chromatografia hydrofobowa i powinowactwa. Studenci poznają współczesne techniki laboratoryjne, nabywają umiejętności planowania i samodzielnego prowadzenia doświadczeń oraz opracowania i interpretacji wyników. Powinni być przygotowani do podjęcia pracy o charakterze eksperymentalnym i laboratoryjnym.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład – treści dotyczą technik stosowanych w biochemii białek opartych na ich właściwościach chemicznych (wielkość, ładunek, rozpuszczalność, powinowactwo wiązania, aktywność katalityczna). Omówione zostaną następujące zagadnienia: wysalanie białek, chromatografia metodą filtracji żelowej, chromatografia jonowymienna, hydrofobowa, powinowactwa, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC). Metody elektroforetyczne: elektroforeza natywna i w warunkach denaturujących, ogniskowanie izoelektryczne i elektroforeza dwukierunkowa. Techniki immunochemiczne. Metody badania oddziaływań między białkami.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są:

- zagadnieniom obejmującym interakcje antygen-przeciwciało ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia diagnostycznego i potencjalnego zastosowania w przemyśle. Szczegółowo omówione zostanie podłoże teoretyczne technik analizy ilościowej i jakościowej białek, takich jak test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot.

- enzymatycznym metodom ilościowego oznaczania metabolitów na przykładzie oznaczania glukozy

- metodom wykrywania i oznaczanie aktywności enzymów markerowych na przykładzie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz transaminazy alaninowej (elektroforeza, zymogram)

- analizie zmian kinetyki enzymów pod wpływem inhibitorów

Studenci uzyskają praktyczną umiejętność samodzielnego wykonania testów i analiz oraz interpretacji i sporządzenia dokumentacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Roitt I., Brostoff J. Male D. Immunologia. PZWL 2000 i nowsze;

- Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. Immunologia. PWN 2004 i nowsze;

- Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN 2000;

UJ 1998.

- Czarkowska-Pączek B., Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner.2005

- Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN 2007, 2009, 2011

- Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

- Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

Literatura uzupełniająca:

- Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków 1998;

- Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska M., Skwarło-Sońta K. Immunologia porównawcza 1999

- Playfair J. H. L., Chain B. M. Immunologia w zarysie 2005

- Kurowski M., Kowalski M.L. Wpływ wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną – wybrane zagadnienia. Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (3): 144-149

- Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski
Prowadzący grup: Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski, Barbara Wojczuk, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod analizy białek wykorzystujących chemiczne właściwości białek oraz interakcje antygen-przeciwciało. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z technikami, takimi jak: test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot, elektroforeza białek, chromatografia hydrofobowa i powinowactwa. Studenci poznają współczesne techniki laboratoryjne, nabywają umiejętności planowania i samodzielnego prowadzenia doświadczeń oraz opracowania i interpretacji wyników. Powinni być przygotowani do podjęcia pracy o charakterze eksperymentalnym i laboratoryjnym.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład – treści dotyczą technik stosowanych w biochemii białek opartych na ich właściwościach chemicznych (wielkość, ładunek, rozpuszczalność, powinowactwo wiązania, aktywność katalityczna). Omówione zostaną następujące zagadnienia: wysalanie białek, chromatografia metodą filtracji żelowej, chromatografia jonowymienna, hydrofobowa, powinowactwa, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC). Metody elektroforetyczne: elektroforeza natywna i w warunkach denaturujących, ogniskowanie izoelektryczne i elektroforeza dwukierunkowa. Techniki immunochemiczne. Metody badania oddziaływań między białkami.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są:

- zagadnieniom obejmującym interakcje antygen-przeciwciało ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia diagnostycznego i potencjalnego zastosowania w przemyśle. Szczegółowo omówione zostanie podłoże teoretyczne technik analizy ilościowej i jakościowej białek, takich jak test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot.

- enzymatycznym metodom ilościowego oznaczania metabolitów na przykładzie oznaczania glukozy

- metodom wykrywania i oznaczanie aktywności enzymów markerowych na przykładzie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz transaminazy alaninowej (elektroforeza, zymogram)

- analizie zmian kinetyki enzymów pod wpływem inhibitorów

Studenci uzyskają praktyczną umiejętność samodzielnego wykonania testów i analiz oraz interpretacji i sporządzenia dokumentacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Roitt I., Brostoff J. Male D. Immunologia. PZWL 2000 i nowsze;

- Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. Immunologia. PWN 2004 i nowsze;

- Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN 2000;

UJ 1998.

- Czarkowska-Pączek B., Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner.2005

- Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN 2007, 2009, 2011

- Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

- Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

Literatura uzupełniająca:

- Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków 1998;

- Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska M., Skwarło-Sońta K. Immunologia porównawcza 1999

- Playfair J. H. L., Chain B. M. Immunologia w zarysie 2005

- Kurowski M., Kowalski M.L. Wpływ wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną – wybrane zagadnienia. Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (3): 144-149

- Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski
Prowadzący grup: Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski, Barbara Wojczuk, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod analizy białek wykorzystujących chemiczne właściwości białek oraz interakcje antygen-przeciwciało. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z technikami, takimi jak: test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot, elektroforeza białek, chromatografia hydrofobowa i powinowactwa. Studenci poznają współczesne techniki laboratoryjne, nabywają umiejętności planowania i samodzielnego prowadzenia doświadczeń oraz opracowania i interpretacji wyników. Powinni być przygotowani do podjęcia pracy o charakterze eksperymentalnym i laboratoryjnym.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład – treści dotyczą technik stosowanych w biochemii białek opartych na ich właściwościach chemicznych (wielkość, ładunek, rozpuszczalność, powinowactwo wiązania, aktywność katalityczna). Omówione zostaną następujące zagadnienia: wysalanie białek, chromatografia metodą filtracji żelowej, chromatografia jonowymienna, hydrofobowa, powinowactwa, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC). Metody elektroforetyczne: elektroforeza natywna i w warunkach denaturujących, ogniskowanie izoelektryczne i elektroforeza dwukierunkowa. Techniki immunochemiczne. Metody badania oddziaływań między białkami.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są:

- zagadnieniom obejmującym interakcje antygen-przeciwciało ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia diagnostycznego i potencjalnego zastosowania w przemyśle. Szczegółowo omówione zostanie podłoże teoretyczne technik analizy ilościowej i jakościowej białek, takich jak test immunoenzymatyczny ELISA oraz Western blot.

- enzymatycznym metodom ilościowego oznaczania metabolitów na przykładzie oznaczania glukozy

- metodom wykrywania i oznaczanie aktywności enzymów markerowych na przykładzie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz transaminazy alaninowej (elektroforeza, zymogram)

- analizie zmian kinetyki enzymów pod wpływem inhibitorów

Studenci uzyskają praktyczną umiejętność samodzielnego wykonania testów i analiz oraz interpretacji i sporządzenia dokumentacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Roitt I., Brostoff J. Male D. Immunologia. PZWL 2000 i nowsze;

- Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. Immunologia. PWN 2004 i nowsze;

- Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN 2000;

UJ 1998.

- Czarkowska-Pączek B., Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner.2005

- Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN 2007, 2009, 2011

- Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

- Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

Literatura uzupełniająca:

- Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków 1998;

- Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska M., Skwarło-Sońta K. Immunologia porównawcza 1999

- Playfair J. H. L., Chain B. M. Immunologia w zarysie 2005

- Kurowski M., Kowalski M.L. Wpływ wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną – wybrane zagadnienia. Alergia Astma Immunologia 2014, 19 (3): 144-149

- Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)