Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody fizykochemiczne w diagnostyce molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-MF-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody fizykochemiczne w diagnostyce molekularnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość budowy i właściwości związków chemicznych. Znajomość podstawowych zjawisk fizykochemicznych. Podstawowe umiejętności praktyczne – pipetowanie, ważenie, miareczkowanie. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (38 godz.):


- udział w wykładzie - 8

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (112 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia - 40

- przygotowanie do ćwiczeń - 30

- praca własna nad opracowaniami - 32

- udział w konsultacjach – 10


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W 01 rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej

W 02 rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi w aspekcie metod analitycznych

W 03 zna podstawy metodyczne metod analitycznych i ich zastosowanie w diagnostyce molekularnej

W 04 zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania do analizy

W 05 zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości

W 06 rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej w technikach analitycznych

W 07 Student zna zagadnienia z zakresu analizy statystycznej wyników pomiarowych oraz aparat matematyczno-informatyczny niezbędny do obróbki danych pomiarowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 01 potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, przechowywać i przygotowywać do analizy

U 02 umie dobrać optymalne metody analityczne dla wskazanego materiału biologicznego i ocenić wiarygodność wyników tych analiz

U 03 potrafi stosować instrumentalne metody analityczne i posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową (i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym), stosowanymi w analizie instrumentalnej

U 04 potrafi krytycznie ocenić jakość analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki analiz

U 05 potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory i mieszaniny, przeprowadzać obliczenia chemiczne

U 06 potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości fizykochemiczne badanych substancji

U 07 umie sporządzić raport i zaprezentować wyniki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01 systematycznie aktualizuje swoja wiedzę i ma świadomość jej praktycznego zastosowania

K 02 wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współpracowników

K 03 wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt

K 04 wykazuje zdolność do efektywnego wykonywania pracy doświadczalnej indywidualnej i/lub w zespole przyjmując w niej różne role

K 05 potrafi określać priorytety oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego zadania


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające – Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego


Metody dydaktyczne aktywizujące - Ćwiczenia laboratoryjne – ilustratywne i badawcze w oparciu o pisemne instrukcje; studenci realizują zadania indywidualnie lub w parach; zajęcia są prowadzone w grupie 8-12 osób, gdyż wymaga tego metodyka doświadczeń: dostęp do sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, a także praca z odczynnikami chemicznymi.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Podstawowym celem nauczania analizy instrumentalnej jest zapoznanie studentów z:

- rodzajami materiałów biologicznych w analityce ogólnej oraz zasadami ich pobierania, transportu i przechowywania

- zasadami przygotowania prób do badań

- teoretycznymi i praktycznymi podstawami metod fizykochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej

- technikami stosowanymi w analizie instrumentalnej (spektroskopowymi, elektroanalitycznymi, rozdzielczymi)

- zasadami działania, użytkowania i konserwacji aparatury pomiarowej

- zastosowaniem instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce molekularnej i zasadami doboru metod analitycznych do oznaczeń ilościowych i jakościowych

- czynnikami wpływającymi na wiarygodność wyników badań

- zasadami interpretacji uzyskanych wyników

- interpretacją wyników badań z uwzględnieniem błędu przedlaboratoryjnego i laboratoryjnego.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych.

- BHP- specyfika pracy w laboratorium, zasady pracy zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną. Obsługa sprzętu wykorzystywanego w toku trwania ćwiczeń

- Podział instrumentalnych metod analitycznych

- Przygotowanie próbek do analizy ilościowej i jakościowej

- Dokładność i precyzja metod, czułość i swoistość analityczna. Czynniki mające wpływ na wiarygodność analizy, kryteria dopuszczalnego błędu metody

- Rodzaje metod (spektroskopowe, elektroanalityczne, rozdzielcze).

- Metody detekcji

- Analiza i interpretacja wyników

- Metody przygotowania raportu

Literatura:

Kocjan R. (red.). Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. Tom 2: Analiza instrumentalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Kryściak J. Chemiczna analiza instrumentalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999

Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Kłyszejko-Stefanowicz L.(red.). Ćwiczenia z biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Galus Z. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Zgirski A., Gondko R. Obliczenia biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń składających się na dany przedmiot; dopuszczalne formy egzaminu: test pojedynczego wyboru; test wielokrotnego wyboru; pytania opisowe), czas trwania egzaminu: 120 min; wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Ćwiczenia laboratoryjne: warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach; pisemne opracowanie obejmujące tematykę realizowaną na zajęciach (70%), ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i opracowania (20%), aktywność na zajęciach (10%); wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jaworski, Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Jacek Kęsy, Mateusz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)