Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczna rola pasożytów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-E-ERP-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna rola pasożytów
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

SUMA: 30 h – w tym:

25 h zajęć

5 h pracy własnej studenta


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01: opisuje zjawisko pasożytnictwa na tle innych interakcji biocenotycznych – K_W01


W02: objaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii układów żywiciel-pasożyt wykorzystywane w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska – K_W08


W03: identyfikuje szeroko rozprzestrzenione pasożytnicze Protista i Animalia, o kluczowym znaczeniu dla procesów zachodzących w ekosystemach – K_W09


W04: tłumaczy związki parazytologii z rolnictwem, weterynarią, medycyną, ochroną środowiska – K_W11


W05: charakteryzuje rolę organizmów pasożytniczych jako biotycznych czynników ekologicznych – K_W12


W06: wymienia i opisuje metody indykacji czynników pasożytniczych w środowisku – K_W15


W07: opisuje następstwa działalności antropogenicznej dla rozprzestrzeniania czynników pasożytniczych – K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: stosuje różne techniki identyfikacji czynników pasożytniczych w środowisku - K_U02


U02: wykorzystuje stosowne klucze do identyfikacji pasożytów - K_U03


U03: stosuje metody ilościowej i jakościowej oceny rozprzestrzenienia organizmów pasożytniczych w populacjach żywicieli - K_U10


U04: interpretuje uzyskane wyniki dotyczące zarażenia żywicielskich populacji - K_U11


U05: dostrzega zagrożenia zdrowia ze strony organizmów pasożytniczych wynikające z antropogenicznych zmian w srodowisku i stawia poprawne hipotezy dotyczące ich przyczyn -K_U12


U06: komunikuje się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w formie werbalnej i pisemnej w kwestiach dotyczących pasożytniczych organizmów w środowisku - K_U24
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest gotów do pogłębiania wiedzy z zakresu parazytologii środowiskowej - K_K01


K02: jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej - K_K06


K03: jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych - K_K08Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne

Skrócony opis:

Przedmiot Ekologiczna rola pasożytów, realizowany podczas 25 godzin laboratorium ma na celu zapoznanie studentów z czynnikami pasożytniczymi występującymi w środowisku oraz ich wpływem na populacje żywicieli oraz zdrowie ludzi i zwierząt hodowlanych

Pełny opis:

Ekologiczna rola pasożytów proponowana jako 25 godzinne zajęcia laboratoryjne w module do wyboru służy zwróceniu uwagi przyszłych pracowników ochrony środowiska na istotną rolę organizmów pasożytniczych w ekosystemach. Przedstawione zostaną też główne zagrożenia ze strony organizmów pasożytniczych w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia antropogenicznie zmienionego. W ramach laboratorium studenci zapoznają się z wybranymi gatunkami pasożytów kolonizujących różne grupy żywicieli (w tym człowieka i zwierzęta hodowlane) oraz z ich diagnostycznymi i inwazyjnymi stadiami występującymi w środowisku.

Literatura:

1) Parazytologia i akaroentomologia medyczna, Deryło A.

2) Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy, Buczek A.

3) Parazytologia i parazytozy zwierząt. Gundłach JL i Sadzikowski AB

4) Zarys Parazytologii Lekarskiej - red, R. Kadłubowwki

5) Zarys Parazytologii Ogólnej - K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, A. Czubaj

6) Ćwiczenia z Parazytologii dla studentów biologii - E. Lonc, J. Złotorzycka

7) Ekologia i Ewolucja Pasożytnictwa - C. Combes

8) Animal parasites – H.Mehlhorn

9) Woda a choroby tropikalne – I.Łęcka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego sprawdzianu weryfikującego efekty w zakresie wiedzy oraz bieżące sprawdzenie poprawności wykonywanych zadań weryfikujące efekty w zakresie umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Żbikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Żbikowska
Prowadzący grup: Anna Stanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzony w formie hybrydowej obejmującej zarówno ćwiczenia w kontakcie jak i spotkania na platformie TEAMS - zdalnie.

Zaliczenie przedmiotu zaplanowano podczas ostatniego spotkania w formie pisemnej. Spotkanie zaplanowano w kontakcie bezpośrednim, w reżimie sanitarnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.