Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyczne metody pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-FMPSA-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyczne metody pomiarów
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza na poziomie maturalnym z zakresu fizyki i matematyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny z udziałem nauczyciela: 35

Godziny pracy własnej studenta 40


Wykład 30 godz. - 1,2 ECTS

- 15 godz. wykładu

- 2 godz. sprawdzian zaliczeniowy

- 13 godz. pracy własnej - przygotowanie merytoryczne do zaliczenia


Zajęcia laboratoryjne 45 godz.- 1,8 ECTS

- 18 godz. laboratorium

- 27 godz. pracy własnej:

*przygotowanie się do zajęć 7 godz

*przygotowanie raportów 15 godz

*przygotowanie się do sprawdzianów 5 godz


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Opisuje i wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w środowisku i w organizmach żywych K_W01

W2 - Charakteryzuje teoretyczne podstawy poznawanych fizycznych metod pomiarowych oraz zasady prowadzenia obserwacji i dokumentowania wyników badań – K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – Posługuje się podstawowymi technikami pomiarowymi do oceny cech fizycznych materii oraz wielkości zjawisk fizycznych- K_U01

U2 – Dobiera odpowiednie metody pomiarowe wielkości fizycznych w zależności od sytuacji oraz dostępności sprzętu pomiarowego- K_U02

U3 – Krytycznie ocenia uzyskane wyniki, interpretuje je i na ich podstawie stara się wyciągać uzasadnione wnioski – K_U10, K_U13

U4 – Korzysta z komputera i dostępu do internetu w celu „konsultacji” uzyskanych wyników pomiarów- K_U09, K_U13Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- Podchodzi krytycznie do danych pochodzących z internetu, ocenia wiarygodność źródła danych – K_K02

K2 – Rzetelnie wykonuje badania mając świadomość konsekwencji źle wykonanych ekspertyz – K_K03

K3 – Pracuje efektywnie jako członek zespołu wykonującego określone zadanie – K_K09

K4-Odpowiedzialnie posługuje się powierzonym sprzętem pomiarowym –K_K08


Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacjami w Power Point.


Zajęcia laboratoryjne - praca ze sprzętem pomiarowym, doświadczenia wykonywane w zespołach wg. instrukcji, pod opieką osoby prowadzącej; praca z mikroskopami (polaryzacyjnym i fluorescencyjnym) pod opieką osoby prowadzącej

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przypomnienie wiedzy z fizyki, którą studenci powinni posiadać i na jej podstawie zapoznanie ich teoretyczne i praktyczne z metodami stosowanymi w pomiarach fizycznych. - na poziomie makroskopowym i mikroskopowym.

Pełny opis:

Wykład

Zasady opracowywania wyników badań.Błędy pomiarów.

Rodzaje substancji i zasady rozdziału substancji złożonych.

Metody pomiaru właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych.

Metody pomiaru temperatury.

Zjawiska elektryczne i metody ich pomiaru.

Optyka falowa i geometryczna.

Własności światła laserowego.

Widmo promieniowania elektromagnetycznego

Spektroskopia i jej rodzaje

Zastosowanie metod spektroskopowych.

Podstawy akustyki

Fizyczne podstawy obrazowych metod diagnostycznych

Ćwiczenia

Zasady opracowywania i prezentowania wyników pomiarów - w praktyce.

Zasady wykonywania przeliczeń jednostek fizycznych, podwielokrotności i wielokrotności. Ocena wielkości błędów pomiarowych.

Metody pomiaru właściwości materii takich jak: gęstość, ciężar właściwy pozorny i rzeczywisty, porowatość, lepkość cieczy i powietrza, napięcie powierzchniowe cieczy, pomiar wilgotności.

Pomiary zjawisk elektrycznych - wykorzystanie oscyloskopu, mierników uniwersalnych, mierników pola elektromagnetycznego, pomiar zjawiska fotoelektrycznego.

Ciepło i temperatura - wykorzystanie różnych rodzajów termometrów, zjawisko Seebecka i Peltiera, wykorzystanie kamery termowizyjnej, ocena ilości ciepła.

Analiza wybranych praw i zjawisk optyki geometrycznej i falowej. badanie promieniowania ultrafioletowego.

Analizy materiału biologicznego z wykorzystaniem nowoczesnego mikroskopu polaryzacyjnego i fluorescencyjnego:

-Wykorzystanie zjawiska dwójłomności molekuł w analizie preparatów mikroskopowych.

-Analiza zmian fluorescencji molekuł w preparatach mikroskopowych w czasie rzeczywistym

Literatura:

Boeker E., van Grondelle R., Fizyka środowiska, Wydawnictwo PWN

Dryński T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, wyd. VII, PWN, Warszawa;

Halliday D.,Walker J., Resnick R., Podstawy fizyki , tom 1-5, PWN Warszawa;

Szydłowski H., Pracownia Fizyczna, PWN, Warszawa;

Szydłowski H., Teoria pomiarów PWN, Warszawa;

Terlecki J. (red.) Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki, PZWL Warszawa;

Przestalski S. Fizyka z elementami biofizyki, AWAR, Wrocław;

Allen V.J. – „Protein localization by fluorescence microscopy. A practical approach.”, Oxford University Press, New York, 2000

„ISP Image Sequence Processing”, Soft Imaging System, Münster, Niemcy, 2003

Kurczyńska E.U., Borowska-Wykręt D. – „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia.”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

„Pierwsze kroki analySIS”, Soft Imaging System, Münster, Niemcy, 2003

Rost F.W.D. – „Fluorescence microscopy”, Cambridge University Press, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney, Vol. 1-2, 1992

„The mFIP module”, Soft Imaging System, Münster, Niemcy, 2003

Wegerhoff R., Weidlich O., Kässens M. – „Basics of Light Microscopy Imaging”, Git Verlag A Wiley Company, Darmstadt, Olympus, Hamburg, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na ocenę.

Oceniane jest wykonywanie zadań w czasie ćwiczeń, opracowywanie ich wyników w postaci raportów. Wiedza sprawdzana jest na podstawie sprawdzianów pisemnych - w formie testowej lub w postaci pytań otwartych.

Ocena końcowa wystawiana jest według skali:

2,7-3,49 – dostateczny;

3,50-3,83 – dostateczny plus;

3,84-4,16 – dobry;

4,17-4,50 – dobry plus;

4,51-5,0 – bardzo dobry.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z ocen uzyskanych na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Stankiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Kuźbicki, Maria Stankiewicz, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wyszkowska
Prowadzący grup: Milena Jankowska, Łukasz Kuźbicki, Maria Stankiewicz, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wyszkowska
Prowadzący grup: Milena Jankowska, Łukasz Kuźbicki, Maria Stankiewicz, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wyszkowska
Prowadzący grup: Milena Jankowska, Łukasz Kuźbicki, Maria Stankiewicz, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wyszkowska
Prowadzący grup: Milena Jankowska, Łukasz Kuźbicki, Maria Stankiewicz, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.