Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-FZBIOL-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 2 rok 1 stopnia
Strona przedmiotu: https://www.bio.umk.pl/katedra-fizjologii-zwierzat-i-neurobiologii/dydaktyka/
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy anatomii człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (71 godz.):

- udział w wykładach – 20 h

- udział w ćwiczeniach - 45 h

- konsultacje - 6 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (104 godz.) :

- praca indywidualna - 30 h

- czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania - 74 hŁącznie: 175 godzin (7 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka i rozumie procesy integracyjne i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami - K_W02

W2: wyjaśnia związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją na poziomie organizmalnym i suborganizmalnym w odniesieniu do

poszczególnych elementów ludzkiego ciała K_W02; K_W15

W3: definiuje pojęcia: układów regulacyjnych, oraz ujemnych i dodatnich sprzężeń zwrotnych w fizjologii K_W02;

W4: opisuje procesy dotyczące fizjologii układu nerwowego, a także zmiany adaptacyjne układów regulacyjnych podczas wysiłku fizycznego K_W02;

W5: wskazuje właściwe metody badania funkcji na różnych poziomach organizacyjnych K_W23;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: wykorzystuje wiedzę z zakresu fizjologii w analizie biologicznych potrzeb człowieka K_U02;

U2: stosuje podstawowe techniki pomiarowe czynnościowych parametrów fizycznych i chemicznych wykorzystywane w badaniach fizjologicznych K_U03;

U3: ocenia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, wywołane zaburzeniami procesów fizjologicznych K_U08;

U4: korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim K_U14;

U5: używa komputera w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, przeprowadzania pomiarów i obserwacji w programie LabTutor, sporządzania raportów i prezentacji wyników K_U07.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy K_K01;

K2: racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do procesów fizjologicznych w organizmie człowieka K_K02;

K3: ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki K_K04;

K4: jest chętny do popularyzacji wiedzy biologicznej K_K06;

K5: jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia K_K08;

K6: jest zdolny do pracy zespołowej K_K10.


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna

Laboratorium: wstęp teoretyczny i omówienie doświadczeń - prezentacja multimedialna;

część doświadczalna - studenci wykonują doświadczenia i pomiary na preparatach oraz na sobie samych, wykorzystując program Lab Tutor. Zajęcia muszą być prowadzone w grupie nie większej niż 12 osób, ponieważ wymaga tego metodyka doświadczeń: liczba stanowisk komputerowych, dostęp do sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, a także praca z odczynnikami chemicznymi. W czasie zajęć studenci pracują parami.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu zwierzęcego, na poziomie komórkowym, jak i narządowym. Szczególne ważne jest poznanie regulacji wewnątrzustrojowych, które pozwalają na integracyjne funkcjonowanie organizmu jako całości.

Pełny opis:

Na wykładach zostaną omówione następujące tematy:

elementarne i integracyjne funkcje układu nerwowego, anatomiczna i czynnościowa organizacja układu nerwowego; mechanizmy regulujące i warunkujące utrzymanie homeostazy, narządy zmysłów zwierząt, reakcje odruchowe, układy: krążenia, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, hormonalny, mięśniowy z uwzględnieniem energetyki ruchu zwierząt, podstawy termoregulacji, sen zwierząt, oraz zależności istniejących między poszczególnymi układami;

W ramach laboratorium studenci wykonują doświadczenia i pomiary na preparatach oraz na sobie samych.

Zajęcia poświęcone są następującym zagadnieniom obejmującym podstawowe procesy fizjologiczne: fizjologię układu nerwowego; potencjały błonowe, funkcje narządów zmysłów, reakcje odruchowe, funkcjonowanie mięśni, czucie, automatyzm serca, regulację ciśnienia krwi, fizjologię układu oddechowego, hormonalnego, pokarmowego i wydalniczego.

Wszystkie ćwiczenia studenci wykonują w parach lub grupach.

Literatura:

- Ganong W. Podstawy fizjologii lekarskiej. PZWL 1994 i nowsze

- Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN 1992 i nowsze;

- Silverthon D. U. Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. PZWL Warszawa 2018;

- Traczyk W. Z. i Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL 2001 i nowsze;

- Traczyk W. Z. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL 1997 i nowsze

- M. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017) – podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta);

- J. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017) – podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta);

- Święcka E., Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” Wydawnictwo UMK 1997 i nowsze.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu: egzamin pisemny (pytania testowe i opisowe). Możliwa jest tylko jednokrotna poprawa egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Kryteria oceniania egzaminu: Kryteria oceny: 60% poprawnych odpowiedzi - dostateczny, od 65% - dostateczny plus, od 75% - dobry, od 85% - dobry plus, od 95% - bardzo dobry.

W przypadku zdalnego trybu nauczania - egzamin ustny on-line.

zaliczenie laboratorium: Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się: średnia z ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń (np. wejściówki, karty pracy) oraz oceny z pisemnych kolokwiów (terminy podane są w planie ćwiczeń i nie podlegają zmianom). Wszystkie kolokwia muszą być zaliczone. Ocena niedostateczna z pierwszego podejścia do kolokwium również wliczana jest do średniej końcowej. Ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń dopuszczalna jest nieobecność na trzech zajęciach.

Środsemestralne kolokwia oceniane są wg skali zależnej od liczby pytań: 3 pytania:

3p – 5

2.75p – 4+

2.5p – 4

2.25 – 4-

2p – 3+

1.75p – 3

4 pytania:

4p – 5

3.75p – 5-

3.5p – 4+

3.25p – 4

3p – 4-

2.75p – 3+

2.5p – 3

2.25 – 3

5 pytań:

5p – 5

4.75p – 5

4.5p – 4+

4.25p – 4+

4p – 4

3.75p – 4-

3.5p – 3+

3.25p – 3+

3p – 3

2.75p – 3

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)