Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grzyby i rośliny trujące, lecznicze i halucynogenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GTSA-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grzyby i rośliny trujące, lecznicze i halucynogenne
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw botaniki i mikologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.):

- udział w wykładzie - 10

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10

- udział w konsultacjach -5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (50 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do końcowego zaliczenia wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie do kolokwiów – 15

- praca własna nad zaliczeniem zajęć – 10


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – opisuje i wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w organizmach żywych: grzybach i roślinach w środowisku przyrodniczym (K_W01)

W2 – wyjaśnia podstawowe procesy zachodzące w organizmach żywych – wybranych gatunkach roślin i grzybów trujących, leczniczych i halucynogennych; wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii (K_W03)

W5: – identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin i grzybów, zna i rozpoznaje najważniejsze rośliny trujące (od szkodliwych do śmiertelnie trujących) dziko rosnące, uprawiane (K_W09)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – pobiera i zabezpiecza materiał biologiczny (rośliny i grzyby) w miejscu zdarzenia oraz dobiera optymalne metody analizy pozyskanego materiału, w tym również analizy statystyczne (K_U02)

U2 – rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin i grzybów, zbiorowiska roślinne oraz wybrane siedliska ich występowania(K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii (K_K01)

K2 – wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)


Metody dydaktyczne:

Wykład z pokazem.

Zajęcia laboratoryjne: Pokazy multimedialne, praca z materiałami zielnikowymi, materiałami świeżymi – klucze do oznaczania, mikroskopowanie.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z ekologią wybranych przedstawicieli roślin i grzybów (w tym porostów), trujących, leczniczych i halucynogennych. Także ich występowaniem i znaczeniem.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy i ułatwienie jej zrozumienia, (a także zastosowania w przypadku roślin i grzybów leczniczych) na temat głównych roślin i grzybów leczniczych, trujących i halucynogennych - krajowych i ważniejszych egzotycznych wykorzystywanych głównie w Polsce. Podstawowe substancje czynne zawarte w roślinach oraz grzybach i ich działanie. Surowce pochodzące od grzybów oraz roślinne i ich zastosowanie, uprawa roślin leczniczych. Studenci zapoznają się z metodami określania przynależności taksonomicznej i podziałem systematycznym grzybów, ich budową, oraz podstawowymi pojęciami stosowanymi w mikologii oraz rozpoznawania wybranych gatunków roślin o znaczeniu dla człowieka – jako źródło substancji leczniczych oraz psychoaktywnych, a także zawierające groźne trucizny.

Znaczenie porostów w przemyśle farmaceutycznym – substancje lecznicze pozyskiwane z plech grzybów zlichenizowanych.

Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J., 2003 (i inne wyd.). Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL

2. Gerhardt E., 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik, Warszawa, 693 ss.

3. Gumińska B., Wojewoda W., 1988. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, 505 ss.

4. Mowszowicz J., 1982. Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. PIWRiL, W-wa

5. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Słownik roślin użytkowych, PWRiL, Warszawa

6. Podbielkowski Z., 1992. Rośliny użytkowe. WSiP, W-wa;

Literatura uzupełniająca:

1. Encyklopedia biologiczna, 1998-2000, t. I-XIII, OPRES, Kraków;

2. Rejewski M., 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne. PWRiL, W-wa;

3. Słownik botaniczny, 2003, wyd. II, Wiedza Powsz., W-wa.;

4. Studzińska E., Witkowska-Banaszak E., Bylka W. 2008. Związki biologicznie aktywne porostów. Herba Polonica 54(1): 79-88.

5. Wielka Encyklopedia Przyrody. Rośliny kwiatowe1, 2, 1998. Muza SA W-wa.

6. Bohne B,, Dietze P. 2005, 2007. Rośliny trujące. Bellona, W-wa.

7. Alberts A., Mullen P., 2002. Psychoaktywne rośliny i grzyby. Muza SA W-wa.

8. van Wyk E. B., Wink M., 2008. Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław

9. Henneberg M., Skrzydlewska E, 1984. Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami. PZWL, W-wa.

10. Burda P.R. 1994. Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. Wyd. Nauk. PWN, W-wa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych.

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych zajęć na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Agnieszka Ludwiczak, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Agnieszka Ludwiczak, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Sandra Lubińska-Mielińska, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)