Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Identyfikacja i biologia bezkręgowców synantropijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-IBSSA-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja i biologia bezkręgowców synantropijnych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30godz.):

- udział w wykładach - 10

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10

- udział w konsultacjach -10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do końcowego zaliczenia wykładu -15

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie do końcowego zaliczenia ćwiczeń - 15


Efekty uczenia się - wiedza:

Wykład:

W1 Student identyfikuje wybrane gatunki synantropijnych zwierząt bezkręgowych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Zaj. lab.:

U1 Student pobiera i zabezpiecza materiał biologiczny w miejscu zdarzenia (K_U02)

U2 Student rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi wybrane gatunki synantropijnych zwierząt bezkręgowych (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wykład i zaj. lab.:

K1 Student ma świadomość zagrożeń związanych z organizmami synantropijnymi występującymi w Polsce (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, pokaz żywych i utrwalonych okazów zwierząt bezkręgowych synantropijnych, praca z kluczami do oznaczania bezkręgowców

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące biologii bezkręgowych zwierząt synantropijnych. W ramach wykładu przedstawione będą najważniejsze przejawy wpływu człowieka na środowisko. Szczegółowo omówione zostaną czynniki środowiskowe działające na organizmy w krajobrazie miejskim, na polach uprawnych i terenach sztucznie zalesionych, a także w przekształconych środowiskach wodnych. Szczegółowo zostaną przedstawione zwierzęta bezkręgowe należące do typu stawonogów, z podziałem na zwierzęta o różnym znaczeniu dla człowieka, różnym miejscu bytowania i o różnym stopniu synantropizacji. Na zajęciach laboratoryjnych studenci poznają metody i kryteria identyfikacji najważniejszych organizmów synantropijnych występujących w Polsce.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące biologii bezkręgowych zwierząt synantropijnych. W ramach wykładu przedstawione będą najważniejsze przejawy wpływu człowieka na środowisko i jego przekształcenia pod wpływem antropopresji. Szczegółowo omówione zostaną czynniki środowiskowe działające na organizmy w krajobrazie miejskim, na polach uprawnych i terenach sztucznie zalesionych, a także w przekształconych środowiskach wodnych (zbiorniki zaporowe, stawy rybne, oczka wodne, zbiorniki powyrobiskowe). Szczegółowo zostaną przedstawione zwierzęta bezkręgowe należące do typu stawonogów (owady i pajęczaki), z podziałem na zwierzęta o różnym znaczeniu dla człowieka (np. sanitarnym, gospodarczym, pasożytniczym), różnym miejscu bytowania (mieszkania, zabudowania gospodarcze, magazyny, budynki użyteczności publicznej, tereny otwarte przekształcone przez człowieka) i o różnym stopniu synantropizacji. Na zajęciach laboratoryjnych studenci poznają metody i kryteria identyfikacji najważniejszych organizmów synantropijnych występujących w Polsce.

Literatura:

Gołębiowska Z., Nawrot J., Szkodniki magazynowe. PWRiL Warszawa 1976

Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie. Wyd. UMK 2004

Błaszak Cz. (red.) Zoologia. Stawonogi, Tom II cz. 1 i 2. PWN, 2011-12

Krebs C.J. Ekologia. PWN, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: końcowy test zaliczeniowy

W zakresie wiedzy: zaliczenie końcowego testu: na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

Zajęcia laboratoryjne: W zakresie wiedzy i umiejętności: kolokwium końcowe (kryteria j.w.), sprawdzian praktyczny ze znajomości oznaczania organizmów synantropijnych

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z końcowego kolokwium, średniej z ocen uzyskanych na zajęciach oraz sprawdzianu z oznaczania organizmów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Zaliczenia ćwiczeń i wykładu po zakończeniu danej formy zajęć, w formie pisemnej w kontakcie bezpośrednim, w reżimie sanitarnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Zaliczenia ćwiczeń i wykładu po zakończeniu danej formy zajęć, w formie pisemnej w kontakcie bezpośrednim, w reżimie sanitarnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.