Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-IMMSA-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Immunologia sądowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość biologii człowieka, biochemii i biologii komórki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (38 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 20

- udział w wykładach - 18

- udział w konsultacjach -0

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do końcowego zaliczenia wykładu - 0

- przygotowanie do egzaminu - 15

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do kolokwiów – 10

- przygotowanie raportu, opracowania, projektu - 3

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 2


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje i wyjaśnia budowę i funkcjonowanie układu immunologicznego oraz mechanizmy kontrolujące reakcje obronne związane z regulacjami zachodzącymi wewnątrz organizmu żywego - K_W03

W2: Wskazuje podstawowe metody separacji komórek immunokompetentnych wykorzystywane w medycynie sądowej – K_W04

W3: Opisuje mechanizmy działania egzogennych i endogennych substancji o charakterze immunomodulującym – K_W03

W4: Definiuje podstawowe bezpośrednie i pośrednie testy immunologiczne oraz opisuje ich potencjalne zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych - K_W04

W5: Opisuje metodykę pracy z hodowlami komórkowymi, wymienia przykładowe zastosowanie hodowli komórkowych w biologii sądowej, definiuje metody zliczania komórek i określania ich żywotności, sposoby zamrażania i rozmrażania – K_W04

W6: Prowadzi prezentację multimedialną przygotowaną na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej z zakresu osiągnięć immunologii w medycynie, kryminalistyce i diagnostyce – K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Stosuje podstawowe metody jakościowe i ilościowe do oceny procesów zachodzących z udziałem układu odpornościowego - K_U05

U2: Posiada umiejętność planowania eksperymentów z wykorzystaniem interakcji immunologicznych zachodzących pomiędzy antygenem a przeciwciałem oraz potrafi wyciągać wnioski z prostych analiz/testów immunologicznych - K_U05

U3: Posiada umiejętność zliczania, izolacji, pasażowania, zamrażania i rozmrażania oraz określania przeżywalności komórek immunokompetentnych, rozdziału komórek adherentnych i nieadherentnych, prowadzenia hodowli komórek immunologicznych w sterylnych warunkach in vitro, stosowanych w biologii sądowej- K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy z zakresu technik immunologicznych wykorzystywanych w biologii sądowej - K_K01

K2: Wykazuje świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową podczas pracy z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt i ludzi – K_K04

K3: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w trakcie zadań wykonywanych w laboratorium – K_K07

K4: Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt wykorzystywany do analiz immunologicznych stosowanych w biologii sądowej – K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny, problemowy z prezentacjami multimedialnymi


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne będą obejmować wstęp teoretyczny (w formie prezentacji multimedialnej), omówienie poszczególnych technik badawczych. Następnie studenci będą wykonywać eksperymenty w zespołach 2-3 osobowych zgodnie z instrukcją do ćwiczeń i w obecności prowadzącego zajęcia (forma realizacji zajęć zależna od sytuacji epidemiologicznej; zdalna lub kontaktowa)


Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie biologicznych podstaw funkcjonowania układu immunologicznego, mechanizmów kontrolujących reakcje obronne oraz funkcji limfocytów B i T. Porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, nadwrażliwością immunologiczną oraz głównym układem zgodności tkankowej. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania układu limfatycznego i mechanizmów odporności człowieka. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce i badaniach laboratoryjnych. Dodatkowo, w trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami izolacji frakcji komórek układu immunologicznego oraz technikami prowadzenia hodowli komórkowych wykorzystywanych w biologii sądowej.

Podsumowaniem zajęć jest przedstawienie przez studentów referatów związanych z wykorzystaniem osiągnięć immunologii w medycynie, kryminalistyce i diagnostyce.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Na wykładach zostaną omówione następujące tematy: biologiczne podstawy immunologii, zakres pojęć, definicje i terminologia; Immunogeny i antygeny: immunologiczna reakcja pierwotna i wtórna (anamnestyczna); elementy odporności wrodzonej: znaczenie układu wrodzonego w rozpoznaniu swój:obcy; struktura i funkcja przeciwciał oraz biologia limfocytu B; biologia limfocytu T oraz główny układ zgodności tkankowej; cytokiny: hormony układu immunologicznego; mechanizmy kontrolujące reakcje obronne: neuro-endokryno-immunomodulacja; fizjologia procesu zapalnego: główne molekularne kaskady zapalenia;; nadwrażliwość immunologiczna: rodzaje alergii.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są następującym zagadnieniom: rodzaje i mechanizmy odporności człowieka, funkcjonowanie układu limfatycznego, budowa i znaczenia narządów limfatycznych; reakcje antygen-przeciwciało i ich wykorzystanie w diagnostyce sądowej i badaniach naukowych; oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh, test Coombsa, reakcje precypitacji (probówkowa, pojedynczej dyfuzji); oznaczanie antygenów w materiale biologicznych za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA; przeprowadzenie doświadczeń z użyciem komórek układu immunologicznego, które obejmują metody: izolacji, zliczania, zamrażania i rozmrażania oraz określania przeżywalności komórek; zasady prowadzenia hodowli komórkowych w sterylnych warunkach, pasażowanie komórek adherentnych i nieadherentnych; przedstawienie przez studentów referatów związanych z wykorzystaniem osiągnięć immunologii w medycynie, kryminalistyce i diagnostyce

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roitt I., Brostoff J. Male D. Immunologia. PZWL 2000 i nowsze;

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. Immunologia. PWN 2004 i nowsze;

Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN 2000;

UJ 1998.

Literatura uzupełniająca:

Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków 1998;

Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska M., Skwarło-Sońta K. Immunologia porównawcza 1999;

Playfair J. H. L., Chain B. M. Immunologia w zarysie 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny w formie testu do uzupełnienia (zaliczenie w formie zdalnej lub tradycyjnej), wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych:

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie dwóch śródsemestralnych kolokwiów (zaliczenie w formie zdalnej lub tradycyjnej) obejmujących tematykę zajęć realizowanych podczas ćwiczeń, i prezentacja referatu, ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z ocen uzyskanych z kolokwiów śródsemestralnych, prezentacji referatu oraz aktywności studenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlikowska
Prowadzący grup: Wiesław Kozak, Małgorzata Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlikowska
Prowadzący grup: Tomasz Jędrzejewski, Wiesław Kozak, Małgorzata Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlikowska
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlikowska, Justyna Sobocińska, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlikowska
Prowadzący grup: Tomasz Jędrzejewski, Małgorzata Pawlikowska, Justyna Sobocińska, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlikowska
Prowadzący grup: Tomasz Jędrzejewski, Justyna Sobocińska, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.