Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Identyfikacja roślin w terenie cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-IRBIOL2-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja roślin w terenie cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 1 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza znajomość morfologii roślin wyniesiona z I części Identyfikacji Roślin w Terenie na poziomie liceum ogólnokształcącego (czy podobnych - technikum ogrodnicze, rolnicze, leśne, ochrony środowiska lub matury z biologii)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia terenowe połączone z oglądaniem, rozpoznawaniem, oznaczaniem, zbieraniem roślin do zielnika.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów w terenie z gatunkami głównych rodzin występujących na terenach miejskich i podmiejskich Torunia. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin zielnych na podstawie cech budowy morfologicznej. Przedstawione zostaną pospolite gatunki typowe dla siedlisk różnych. Zbiór roślin niepodlegających ochronie gatunkowej czy szczególnie rzadkich i zagrożonych (z czerwonych list). W wykonanie zielników dokumentujących lokalną florę zgodne z zasadami gromadzenia i opisywania materiałów zielnikowych

Pełny opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z przedstawicielami grup taksonomicznych, głównie najbogatszych w rodzaje rodzin naczyniowych występujących na terenach miejskich i podmiejskich Torunia. Nauczenie rozpoznawania w terenie wybranych gatunków roślin zielnych na podstawie cech budowy morfologicznej przy pomocy klucza, indywidualnie i w grupach. Przedstawienie pospolitych gatunków typowych dla siedlisk ruderalnych, leśnych, murawowych i szuwarowych. Szczegółowo omówione będą napotkane gatunki rzadkie, objęte ochroną oraz gatunki inwazyjne. Uprzytomnienie ważności rzetelnych oznaczeń przy ekspertyzach, krytyczne podejście do wyników i przedstawianie ich w opracowaniach zgodnie z zasadami sztuki i etyką. Zbiór roślin i wykonanie zielników dokumentujących lokalną florę zgodne z zasadami gromadzenia i opisywania materiałów zielnikowych. Właściwe podejście do bezpieczeństwa swojego i innych oraz troska o sprzęt

Literatura:

Podstawowa:

Rutkowski L. (różne wydania od 2000 r.) Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz. U. z 14 października 2014,

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 2018. Flora Polski. Rośliny chronione. MULTICO

Nawara Z., 2006. Flora Polski Rośliny łąkowe. MULTICO

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. MULTICO

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wyd. Nauk. PWN

Rostański K., Rostański K.M., 1999, 2017 i in. Drzewa i krzewy. Atlas i klucz. Wyd. Kubajak

Cwener A., Sudnik-Wójcikowska B., 2007. Rośliny synantropijne. MULTICO

Sudnik-Wójcikowska B. 2007. Rośliny synantropijne. Multico

Tlauka D., Rostański A. 2012. Paprotniki Polski. Atlas i klucz., Wyd. Kubajak

Rothmaler W. 2000 i inne. Exkursionsflkora von Deutschland. Atlasband, Spektrum Ak. Ver. G.Fischer

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)