Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Identyfikacja gatunków zwierząt chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-IZSA-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja gatunków zwierząt chronionych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza zdobyta w gimnazjum i szkole średniej na zajęciach biologii i przyrody.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (20 godz.):

- obecność na wykładzie - 10

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (55 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu - 15

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie do kolokwiów - 15

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 10


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student wymienia gatunki zwierząt chronionych w Polsce i przedstawia podstawę prawną

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi gatunki zwierząt chronionych w Polsce

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu identyfikacji gatunków chronionych

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, pokaz utrwalonych okazów zwierząt chronionych, praca z kluczami do oznaczania, wyszukiwanie informacji w zasobach internetu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat form ochrony gatunków zwierząt oraz umiejętność identyfikowania gatunków chronionych w Polsce. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego oznaczania gatunków zwierząt chronionych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

W trakcie wykładów omawiane są podstawy prawne ochrony gatunków zwierząt w Polsce i na świecie. Studenci zapoznawani też są z ograniczeniami przewozu przez granicę gatunków chronionych i wynikających z tego konsekwencji dla osób je przemycających. Na wykładzie omawiany jest też problem bezpieczeństwa społecznego i przestępczości zorganizowanej. Szczegółowo analizowana jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami

i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Przedstawiane są i omawiane problemy dochodzeń prokuratorskich wymagające przygotowania ekspertyz sądowych w zakresie identyfikacji gatunków zwierząt chronionych. Omawiany jest też problem ochrony gatunkowej w Polsce i szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i związane z tym regulacje prawne. Studenci poznają też zasady identyfikacji gatunków chronionych.

Zajęcia laboratoryjne:

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych prezentowane są gatunki zwierząt chronionych w Polsce i gatunki najczęściej przemycane do Polski z innych krajów. Studenci identyfikują gatunki wykorzystując klucze do oznaczania, atlasy i informacje odszukane w zasobach internetu. Kolejne zajęcia obejmują: ochronę gatunkową bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków.

Literatura:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) z dnia 3 marca 1973 roku

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183)

L. Berger 2000. Płazy i gady. Klucz do oznaczania. PWN

K. A. Dobrowolski (red.) 1982. Ptaki Polski. Przewodnik terenowy. PWN

Wł. Załachowski i in. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN

Z. Pucek 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zajęcia laboratoryjne:

W zakresie umiejętności: końcowy sprawdzian praktyczny ze znajomości gatunków zwierząt chronionych (kryteria jak wyżej).

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z końcowego kolokwium i średniej z ocen uzyskanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat form ochrony gatunków zwierząt oraz umiejętność identyfikowania gatunków chronionych w Polsce. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego oznaczania gatunków zwierząt chronionych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

W trakcie wykładów omawiane są podstawy prawne ochrony gatunków zwierząt w Polsce i na świecie. Studenci zapoznawani też są z ograniczeniami przewozu przez granicę gatunków chronionych i wynikających z tego konsekwencji dla osób je przemycających. Na wykładzie omawiany jest też problem bezpieczeństwa społecznego i przestępczości zorganizowanej. Szczegółowo analizowana jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami

i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Przedstawiane są i omawiane problemy dochodzeń prokuratorskich wymagające przygotowania ekspertyz sądowych w zakresie identyfikacji gatunków zwierząt chronionych. Omawiany jest też problem ochrony gatunkowej w Polsce i szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i związane z tym regulacje prawne. Studenci poznają też zasady identyfikacji gatunków chronionych.

Zajęcia laboratoryjne:

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych prezentowane są gatunki zwierząt chronionych w Polsce i gatunki najczęściej przemycane do Polski z innych krajów. Studenci identyfikują gatunki wykorzystując klucze do oznaczania, atlasy i informacje odszukane w zasobach internetu. Kolejne zajęcia obejmują: ochronę gatunkową bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków.

Literatura:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) z dnia 3 marca 1973 roku

L. Berger 2000. Płazy i gady. Klucz do oznaczania. PWN

K. A. Dobrowolski (red.) 1982. Ptaki Polski. Przewodnik terenowy. PWN

Wł. Załachowski i in. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN

Z. Pucek 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat form ochrony gatunków zwierząt oraz umiejętność identyfikowania gatunków chronionych w Polsce. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego oznaczania gatunków zwierząt chronionych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

W trakcie wykładów omawiane są podstawy prawne ochrony gatunków zwierząt w Polsce i na świecie. Studenci zapoznawani też są z ograniczeniami przewozu przez granicę gatunków chronionych i wynikających z tego konsekwencji dla osób je przemycających. Na wykładzie omawiany jest też problem bezpieczeństwa społecznego i przestępczości zorganizowanej. Szczegółowo analizowana jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami

i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Przedstawiane są i omawiane problemy dochodzeń prokuratorskich wymagające przygotowania ekspertyz sądowych w zakresie identyfikacji gatunków zwierząt chronionych. Omawiany jest też problem ochrony gatunkowej w Polsce i szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i związane z tym regulacje prawne. Studenci poznają też zasady identyfikacji gatunków chronionych.

Zajęcia laboratoryjne:

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych prezentowane są gatunki zwierząt chronionych w Polsce i gatunki najczęściej przemycane do Polski z innych krajów. Studenci identyfikują gatunki wykorzystując klucze do oznaczania, atlasy i informacje odszukane w zasobach internetu. Kolejne zajęcia obejmują: ochronę gatunkową bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków.

Literatura:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) z dnia 3 marca 1973 roku

L. Berger 2000. Płazy i gady. Klucz do oznaczania. PWN

K. A. Dobrowolski (red.) 1982. Ptaki Polski. Przewodnik terenowy. PWN

Wł. Załachowski i in. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN

Z. Pucek 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk, Anna Przybylska-Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat form ochrony gatunków zwierząt oraz umiejętność identyfikowania gatunków chronionych w Polsce. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego oznaczania gatunków zwierząt chronionych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

W trakcie wykładów omawiane są podstawy prawne ochrony gatunków zwierząt w Polsce i na świecie. Studenci zapoznawani też są z ograniczeniami przewozu przez granicę gatunków chronionych i wynikających z tego konsekwencji dla osób je przemycających. Na wykładzie omawiany jest też problem bezpieczeństwa społecznego i przestępczości zorganizowanej. Szczegółowo analizowana jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami

i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Przedstawiane są i omawiane problemy dochodzeń prokuratorskich wymagające przygotowania ekspertyz sądowych w zakresie identyfikacji gatunków zwierząt chronionych. Omawiany jest też problem ochrony gatunkowej w Polsce i szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i związane z tym regulacje prawne. Studenci poznają też zasady identyfikacji gatunków chronionych.

Zajęcia laboratoryjne:

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych prezentowane są gatunki zwierząt chronionych w Polsce i gatunki najczęściej przemycane do Polski z innych krajów. Studenci identyfikują gatunki wykorzystując klucze do oznaczania, atlasy i informacje odszukane w zasobach internetu. Kolejne zajęcia obejmują: ochronę gatunkową bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków.

Literatura:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) z dnia 3 marca 1973 roku

L. Berger 2000. Płazy i gady. Klucz do oznaczania. PWN

K. A. Dobrowolski (red.) 1982. Ptaki Polski. Przewodnik terenowy. PWN

Wł. Załachowski i in. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN

Z. Pucek 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk, Anna Przybylska-Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat form ochrony gatunków zwierząt oraz umiejętność identyfikowania gatunków chronionych w Polsce. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego oznaczania gatunków zwierząt chronionych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

W trakcie wykładów omawiane są podstawy prawne ochrony gatunków zwierząt w Polsce i na świecie. Studenci zapoznawani też są z ograniczeniami przewozu przez granicę gatunków chronionych i wynikających z tego konsekwencji dla osób je przemycających. Na wykładzie omawiany jest też problem bezpieczeństwa społecznego i przestępczości zorganizowanej. Szczegółowo analizowana jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami

i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Przedstawiane są i omawiane problemy dochodzeń prokuratorskich wymagające przygotowania ekspertyz sądowych w zakresie identyfikacji gatunków zwierząt chronionych. Omawiany jest też problem ochrony gatunkowej w Polsce i szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i związane z tym regulacje prawne. Studenci poznają też zasady identyfikacji gatunków chronionych.

Zajęcia laboratoryjne:

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych prezentowane są gatunki zwierząt chronionych w Polsce i gatunki najczęściej przemycane do Polski z innych krajów. Studenci identyfikują gatunki wykorzystując klucze do oznaczania, atlasy i informacje odszukane w zasobach internetu. Kolejne zajęcia obejmują: ochronę gatunkową bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków.

Literatura:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) z dnia 3 marca 1973 roku

L. Berger 2000. Płazy i gady. Klucz do oznaczania. PWN

K. A. Dobrowolski (red.) 1982. Ptaki Polski. Przewodnik terenowy. PWN

Wł. Załachowski i in. 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN

Z. Pucek 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)