Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Allelopatia i jej znaczenie w agrocenozach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-K4-AA-BIOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Allelopatia i jej znaczenie w agrocenozach
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z dziedziny morfologii, anatomii i fizjologii roślin.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):


- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (32,5 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- praca własna nad opracowaniem sprawozdania - 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 12,5 godz.


Łącznie: 62,5 godz. (2,5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – zna podstawowe formy chemicznie mediowanych oddziaływań między organizmami, K_W01

W2 – rozumie chemicznie mediowaną równowagę w ekosystemach, K_W04

W3 – posiada wiedzę z zakresu wzajemnych interakcji pomiędzy roślinami i roślinami a mikroorganizmami, oraz zróżnicowania genotypowego w tolerancji oddziaływań allelopatycznych, K_W08

W4 – zna najważniejsze nowoczesne techniki analityczne stosowane w ocenie wpływu allelopatii na rośliny, K_W15, K_W17


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – posiada umiejętność postępowania z materiałem roślinnym, przygotowania i zabezpieczania próby do analizy, K_U11,

U2 – umie korzystać z literatury naukowej, K_U05, K_U14

U3 – umie zaplanować odpowiedni dobór gatunków/odmian roślin do uprawy w danych warunkach środowiska i przewidywać zakres zarówno pozytywnego jak i ujemnego, wpływu allelopatii na opłacalność produkcji roślinnej, K_U11

U4 – potrafi formułować hipotezy, opinie i wnioski, K_U06, K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – wykazuje dociekliwość poznawczą pozwalającą na pracę samodzielną i w zespole, w prowadzeniu obserwacji i pomiarów oraz dyskusji wyników, K_K03, K_K11

K2 – świadomie dba o bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska, prezentując postawę proekologiczną, K_K09


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne mają charakter doświadczalny (studenci realizują zadania w parach). Zajęcia są prowadzone w grupie 8-12 osób, ponieważ wymaga tego metodyka doświadczeń: dostęp do sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, a także praca z odczynnikami chemicznymi. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w salach o ograniczonej ilości stanowisk, realizowane zadania wymagają precyzji, wykonywane są na specjalistycznym sprzęcie.

Wykonywanie eksperymentów w oparciu o pisemne instrukcje.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat wpływu oddziaływań pomiędzy roślinami i wybranymi innymi organizmami występującymi w ekosystemach oraz wpływu takich oddziaływań na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się:

- ze zjawiskiem allelopatii, które jest powszechne w agrofitocenozach i ekosystemach naturalnych,

- substancjami allelopatycznymi oraz szlakami ich biosyntezy,

- sposobami uwalniania allelopatin do środowiska,

- z allelopatycznymi roślinami uprawnymi,

- z organowym zróżnicowaniem aktywności allelopatycznej roślin,

- z wpływem warunków stresowych na poziom oddziaływań allelopatycznych,

- możliwościami zastosowania allelopatii w produkcji roślinnej,

- możliwościami wykorzystania biotechnologii w kreatywnym wykorzystaniu zjawiska allelopatii

Ćwiczenia:

1. BHP w laboratorium badawczym. Omówienie warunków zaliczenia kursu. Zapoznanie z aparaturą wykorzystywaną w trakcie ćwiczeń.

2. Przygotowanie wodnych wyciągów różnych organów rośliny donora allelozwiązków. Porównanie wybranych parametrów, właściwości fizycznych wodnych wyciągów z liści donora (pH, EC, potencjał osmotyczny).

3. Zróżnicowanie genotypowe i organowe w aktywności allelopatycznej – założenie doświadczeń, obserwacje, pomiary.

4. Ocena aktywności allelozwiązków zawartych w wydzielinach korzeniowych - założenie doświadczenia, obserwacje, zliczenie, pomiary.

5. Ocena aktywności allelozwiązków zawartych w substancjach lotnych uwalnianych przez rośliny donora.

6. Autoallelopatia – założenie doświadczenia, obserwacje, zliczenie, pomiary.

7. Analiza i opracowanie uzyskanych wyników, wnioski

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W.: Allelopatia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu;

2. Kopcewicz J., Lewak S.: Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2005

3. Grzesiuk S, Koczowska I, Górecki RJ. Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby. red. Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1999.

Górecki RJ, Grzesiuk S. Fizjologia plonowania roślin red. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

4. P. Kafarski, P. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996.

5. Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne, PWN, 2011

Literatura uzupełniająca

1. J. B. Harborne, Introduction to Ecological Biochemistry, 2. Academic Press 1997

2. M. Goodman, F. Morehouse, Organic molecules in action, Gordon & Breach, 1973

3. L. Dzierzbicka, D. Witt; Chemia organiczna związków naturalnych L. Dzierzbicka, D. Witt; PG, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – aktywność na zajęciach i raporty końcowe – K_W01, K_W04, K_W08, K_W15, K_W17, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U14

Aktywność (tylko kompetencje) – K_K03,K_K09 K_K11

Kryteria oceniania

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: pisemne opracowanie obejmujące tematykę realizowaną na zajęciach (70%), ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć, zaangażowanie, aktywność) (30%); wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawełek
Prowadzący grup: Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawełek
Prowadzący grup: Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawełek
Prowadzący grup: Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21"

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawełek
Prowadzący grup: Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawełek
Prowadzący grup: Agnieszka Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.