Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioobrazowanie ekspresji genów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-K6-BEG-BIOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Bioobrazowanie ekspresji genów
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy biochemii, biologii komórki, biologii molekularnej i genetyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):


- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30 godz.

.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (32,5 godz.):


- przygotowanie do zajęć, uzupełnienie notatek oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 20 godz.

- przygotowanie raportu końcowego w celu zaliczenia ćwiczeń - 12,5 godz.


Łącznie: 62,5 godz. (2,5 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę w zakresie czasowo-przestrzennej organizacji kolejnych etapów ekspresji genów w komórce – K_W04, K_W09, K_W10,

W2: potrafi posługiwać się pojęciami i definicjami związanymi z bioobrazowaniem – K_W03, K_W11

W3: dysponuje wiedzą na temat zastosowania różnych technik bioobrazowania oraz mikroskopii w badaniach ekspresji genów na poziomie komórkowym i subkomórkowym - K_W04, K_W05, K_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje wybrane narzędzia i techniki bioobrazowania w celu detekcji określonych produktów powstających na różnych etapach ekspresji genów na poziomie komórkowym i subkomórkowym - K_U01, K_U02, K_U03, K_U10,

U2: analizuje i interpretuje obrazy mikroskopowe – K_U06, K_U08, K_U10,

U3: ocenia wiarygodność wyników uzyskanych poznanymi technikami bioobrazowania – K_U06, K_U08.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i badań - K_K06, K_K08,

K2: posiada umiejętność pracy indywidualnej oraz organizacji pracy w zespole - K_K03, K_K04,

K3: odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, wykazuje szczególną dbałość o specjalistyczną aparaturę badawczą wykorzystywaną podczas realizacji zajęć laboratoryjnych – K_K08.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące i poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne: wstęp teoretyczny (prezentacja multimedialna, dyskusja). Część praktyczna - wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją ćwiczeń nadzorowanych przez osobę prowadzącą, z zachowaniem podstawowych zasad BHP dotyczących pracy laboratoryjnej z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi; każdy student (grupa ćwiczeniowa liczy maksymalnie 10 osób) wykonuje określony preparat mikroskopowy.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest poznanie technik bioobrazowania oraz możliwości ich zastosowania w badaniu ekspresji genów na poziomie komórkowym i subkomórkowym. Podczas zajęć studenci uzyskają praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem materiału do badań oraz przeprowadzeniem odpowiednich procedur bioobrazowania dystrybucji i poziomu określonych produktów ekspresji genów.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie ćwiczeń laboratoryjnych.

Stosowane obecnie techniki bioobrazowania stanowią szeroką gamę narzędzi do badania i wizualizacji procesów biologicznych na poziomie komórkowym i subkomórkowym. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z dostępnymi technikami bioobrazowania, które umożliwiają analizę dystrybucji oraz poziomu produktów powstających na różnych etapach procesu ekspresji genów. Z uwagi na charakter zajęć studenci uzyskają praktyczne umiejętności takie jak: (1) przygotowanie utrwalonego materiału zwierzęcego do badań mikroskopowych, (2) przeprowadzeniem odpowiednich procedur, których celem będzie ujawnienie dystrybucji oraz poziomu określonych produktów ekspresji genów, (3) analiza mikroskopowa przygotowanych preparatów oraz ocena uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis M, Raff M, Roberts K, Walter P „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

2. Brown TA „Genomy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły naukowe z zakresu bioobrazowania komórkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

- zaliczenie na ocenę

Kryteria oceniania:

- ocena z raportu

wymagany próg na ocenę dostateczną: 60-67 %

68-75% - dostateczny plus

76-83 % - dobry

84-91% - dobry plus

92-100 % - bardzo dobry.

- aktywność podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska, Anna Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Suwińska
Prowadzący grup: Anna Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21"

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Suwińska
Prowadzący grup: Anna Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Suwińska
Prowadzący grup: Anna Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.