Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka i statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MATSA-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka i statystyka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętności matematyczne i statystyczne na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 65 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 24 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 20 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 6 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student identyfikuje i rozumie podstawowe narzędzia matematyczne (rachunek różniczkowy i całkowy, rachunki z wykorzystaniem macierzy) i statystyczne (rozkłady statystyczne, podstawowe testy statystyczne, regresję liniową, współczynnik korelacji) niezbędne do opisu procesów przyrodniczych i podaje ich przykłady.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posługuje się podstawowymi narzędziami matematycznymi z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej oraz statystycznymi w celu opisu wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk przyrodniczych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów.

Student rozumie potrzebę wykorzystania narzędzi matematycznych w zrozumieniu zjawisk przyrodniczych.

Student potrafi krytycznie interpretować wyniki analiz statystycznych oraz dane przekazywane przez różne media.

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład

Laboratorium

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Kurs podzielony jest na część matematyczną i statystyczną.

Część matematyczna prezentowana jest na wykładzie, a w jej skład wchodzą podstawy algebry liniowej z naciskiem na podstawowe wiadomości o macierzach oraz podstawy analizy matematycznej w tym rachunku różniczkowego i całkowego.

Część statystyczna nauczana jest w formie ćwiczeniowej. Jej celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi w tym testowaniem hipotez statystycznych z wykorzystaniem parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych oraz analizę korelacji i regresji.

Pełny opis:

W skład części matematycznej wchodzą następujące zagadnienia:

1) podstawowe działania na macierzach

2) wyznaczniki macierzy oraz macierze odwrotne

3) rozwiązywanie równań liniowych z wykorzystaniem macierzy: metoda z wykorzystaniem macierzy odwrotnej, metoda Cramera, metoda eliminacji Gaussa

4) własności funkcji elementarnych z naciskiem na funkcje trygonometryczne oraz wykładnicze

5) wprowadzenie pojęcia granicy funkcji

6) podstawy rachunku różniczkowego

7) podstawy rachunku całkowego

W skład części statystycznej wchodzą następujące zagadnienia:

1) wprowadzenie pojęć takich jak populacja oraz próba statystyczna, zmienna losowa, rozkład statystyczny oraz typy skal pomiarowych

2) omówienie podstawowych rozkładów dyskretnych i ciągłych z naciskiem na rozkład normalny (Gaussa)

3) wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych

4) testy parametryczne: test t, test F, analiza wariancji oraz testy nieparametryczne: np. test chi^2

5) wprowadzanie do analizy korelacji i regresji liniowej

Literatura:

Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN

Dowolne podręczniki do matematyki ze szkoły średniej, szczególnie z lat 60, 70 i 80 XX wieku.

Dowolne kanały na YouTube dotyczące zagadnień matematycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Z części wykładowej (matematycznej) egzamin końcowy w postaci 10 zadań do samodzielnego rozwiązania. Oceny wystawiane są zgodnie z następująca punktacją: 10 pkt - 5; 9 pkt - 4.5; 8 pkt - 4; 7 pt. - 3.5; 6 pkt - 3; <6 pkt - 2

Z części ćwiczeniowej (statystycznej) kolokwium końcowe w postaci 10 pytań testowych, . Oceny wystawiane są zgodnie z następująca punktacją: 10 pkt - 5; 9 pkt - 4.5; 8 pkt - 4; 7 pt. - 3.5; 6 pkt - 3; <6 pkt - 2.

Student musi otrzymać ocenę pozytywną z części matematycznej i statystycznej, aby zaliczyć kurs. Każdy student ma prawo do poprawy jeśli otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu lub kolokwium w pierwszym podejściu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piwczyński
Prowadzący grup: Andrzej Grzywacz, Marcin Piwczyński, Radosław Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piwczyński
Prowadzący grup: Andrzej Grzywacz, Marcin Piwczyński, Kinga Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piwczyński
Prowadzący grup: Andrzej Grzywacz, Marcin Piwczyński, Radosław Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piwczyński
Prowadzący grup: Andrzej Grzywacz, Marcin Piwczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)