Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zasady przygotowywania dokumentacji fotograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MDW-1A-ZDF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady przygotowywania dokumentacji fotograficznej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

umiejętność wykonywania zdjęć

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (22godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 12

- udział w wykładach - 8

- udział w konsultacjach -2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (53 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 8

- przygotowanie do końcowego zaliczenia wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie raportu, opracowania, projektu - 15

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 10


Łącznie: (75 godz., 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – charakteryzuje teoretyczne podstawy stosowanych metod analitycznych, technik badawczych, metod pomiarowych, sposobów szacowania wartości wybranych cech oraz zasady prowadzenia obserwacji i dokumentowania wyników badań – (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - wykorzystuje wybrane metody dokumentowania badań – (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt – (K_K08)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia z prezentacjami multimedialnymi, inscenizacja miejsca zdarzenia, w tym ze stwierdzeniem zwłok ludzkich; wykonanie zdjęć ogólnych, sytuacyjnych i szczegółowych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia pozwalają poznać zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej wykorzystywanej w kryminalistyce

Pełny opis:

Zajęcia pozwalają poznać zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej. W trakcie zajęć prezentowane są cyfrowych aparatów fotograficznych oraz ich opcjonalne wyposażenie pozwalające na wykonanie poszczególnych typów fotografii dokumentacyjnej: np. makrofotografii studyjnej. Na zajęciach poruszane są następujące kwestie merytoryczne:

1. - poznanie zasad obsługi aparatów fotograficznych,

2. - kreatywne wykorzystanie funkcji zawartych w aparatach cyfrowych,

3. - zapoznanie studentów z zasadami wykonania zdjęć z zakresu fotografii kryminalistycznej - orientacyjnej, sytuacyjnej i szczegółowej ,

4. - zależność czas – przysłona oraz głębia ostrości,

5. - zasady pomiaru oświetlenia fotografowanej sceny

6. - dokumentacja fotograficzna na miejscu zdarzenia,

7. - umiejętność makrofotografii studyjnej, fotografii badawczej

8. - aspekty prawne i techniczne zabezpieczania dokumentacji fotograficznej.

Literatura:

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/fotografia-kryminalistyczna.html

http://www.kwp.radom.pl/media/przeglady/pdf/024-badanie-kaczmarek_63743.pdf

http://www.cryminalistic.cba.pl/?cat=8

Bryan Peterson "Zbliżenia i makrofotografia bez tajemnic"

Witold Wrotek "Makrofotografia. Magia Szczegółu"

Kulicki M. i in. 2009. Kryminalistyka. Wydawnictwo Naukowe UMK

Bogusz I. 2013. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca zdarzenia z uwzględnieniem makrofotografii i fotografii w świetle UV. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2014

Ronowicz S. 2014. Fotografia kryminalistyczna przewodnik do prac praktycznych. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2014

Koźmiński L. i in. 2015. Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia. Szkoła policji w Pile.

Kozieł T. 1985. Fotografia i inne techniczne metody utrwalania obrazu w dokumentowaniu czynności procesowych. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – K_W02

Projekty – K_W02, K_U12, K_K08

Aktywność – K_K08

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie zaliczenia pisemnego z treści prezentowanych w ramach wykładu

Kryteria oceny: na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

Zajęcia laboratoryjne: w zakresie wiedzy: wiedza na temat zasad wykonania dokumentacji fotograficznej na miejscu zdarzenia; w zakresie umiejętności: praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat dokumentacji fotograficznej, praca z cyfrowym aparatem fotograficznym, znacznikami; prezentacja multimedialna projektu zaliczeniowego przygotowanego indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach.

Kryteria oceny: na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: ocena z projektu w formie prezentacji (90%); średnia z ocen z aktywności na zajęciach (10%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

- obecność na wykładzie (e-zajęcia) – 8

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (zajęcia zdalne) 12 godz. – e-zajęcia, MS Teams

Zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz wykładu przeprowadzane, zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

- obecność na wykładzie (e-zajęcia) – 8

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (zajęcia zdalne) 12 godz. – e-zajęcia, MS Teams

Zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz wykładu przeprowadzane, zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

- obecność na wykładzie (e-zajęcia) – 8

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (zajęcia zdalne) 12 godz. – e-zajęcia, MS Teams

Zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz wykładu przeprowadzane, zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)