Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Identyfikacja niebezpiecznych gatunków glonów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MDW-1B-ING
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja niebezpiecznych gatunków glonów
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu systematyki roślin i ekologii ogólnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30 godz.):

- udział w wykładach - 12 godz.

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godz.

- udział w konsultacjach -3


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do wykładu - X

- przygotowanie do końcowego zaliczenia wykładu - 10

- przygotowanie do egzaminu - X

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do kolokwiów - 25

- przygotowanie raportu, opracowania, projektu - X

- praca własna nad zaliczeniem zajęć – 5


Łącznie: (75 godz., 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki glonów niebezpiecznych dla zwierząt i człowieka - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi grupy systematyczne i wybrane gatunki glonów niebezpiecznych dla zwierząt i człowieka - K_U04

U2: Student interpretuje obserwacje i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski - K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych - K_K03

K2: Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych - K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia laboratoryjne: Zapoznanie z techniką mikroskopowania - prowadzenie obserwacji mikroskopowych żywych i utrwalonych glonów oraz materiałów zielnikowych. Nabycie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania glonów.

Zajęcia obejmują część wprowadzającą, teoretyczną oraz praktyczną wykonywaną przez studentów zgodnie z przygotowaną instrukcją.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw wiedzy na temat systematyki glonów oraz zapoznanie ze zjawiskami zakwitów i toksyczności glonów. Charakterystyka najważniejszych gatunków glonów produkujących toksyny. Umiejętność oznaczania glonów z wykorzystaniem kluczy i atlasów. Zastosowanie glonów do badań kryminalistycznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Część systematyczna – charakterystyka taksonomiczna gromad glonów, nowoczesne systemy klasyfikacji

2. Część ekologiczna – Zjawiska zakwitów glonów, czynniki wywołujące zakwity, skutki ekologiczne.

3. Toksyczność glonów: gatunki produkujące toksyny, rodzaje toksyn, efekty działania.

4. Znaczenie glonów w ekspertyzach sądowych, ślady biologiczne (struktury krzemionkowe i celulozowe).

Literatura:

Bąk M. i in., 2012, Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa

Błaszczyk A., Toruńska A., Kobos J., Browarczyk-Matusiak G., Mazur-Marzec, H., 2010, Ekologia toksycznych sinic, Kosmos-problemy nauk biologicznych 59 (1-2) 173-198

Burchardt L. i in., 2010. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Wyd. Naukowe Poznań, 187 pp.

Kawecka B., Eloranta P. V., 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN Warszawa, 251 pp.

Rzymski P., 2009, Wpływ toksyn sinicowych na zdrowie człowieka. Nowiny lekarskie 78 (5-6): 353-359

Starmach K., 1989. Plankton roślinny wód słodkich. PWN Warszawa-Kraków, 496 pp.

www.sinice.pl

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – K_W09, K_U04

Referat – K_W09

Aktywność – K_K03, K_K07

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie opracowania zaliczeniowego

Kryteria oceny: na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

Zajęcia laboratoryjne: w zakresie wiedzy: średnia z ocen uzyskanych ze sprawdzianów cząstkowych; w zakresie umiejętności: zaliczenie z praktycznej znajomości powszechnie występujących oraz potencjalnie toksycznych gatunków.

Kryteria oceny: na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: ocena z kolokwium pisemnego (50%); ocena z zaliczenia praktycznego (40%); średnia z ocen z aktywności na zajęciach i sprawdzianów (10%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw wiedzy na temat systematyki glonów oraz zapoznanie ze zjawiskami zakwitów i toksyczności glonów. Charakterystyka najważniejszych gatunków glonów produkujących toksyny. Umiejętność oznaczania glonów z wykorzystaniem kluczy i atlasów. Zastosowanie glonów do badań kryminalistycznych.

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

zajęcia laboratoryjne oraz wykład - prowadzone na platformie MS Teams w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw wiedzy na temat systematyki glonów oraz zapoznanie ze zjawiskami zakwitów i toksyczności glonów. Charakterystyka najważniejszych gatunków glonów produkujących toksyny. Umiejętność oznaczania glonów z wykorzystaniem kluczy i atlasów. Zastosowanie glonów do badań kryminalistycznych.

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

zajęcia laboratoryjne oraz wykład - prowadzone na platformie MS Teams w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw wiedzy na temat systematyki glonów oraz zapoznanie ze zjawiskami zakwitów i toksyczności glonów. Charakterystyka najważniejszych gatunków glonów produkujących toksyny. Umiejętność oznaczania glonów z wykorzystaniem kluczy i atlasów. Zastosowanie glonów do badań kryminalistycznych.

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

zajęcia laboratoryjne oraz wykład - prowadzone na platformie MS Teams w formie zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)