Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Identyfikacja i biologia gatunków roślin inwazyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MDW-2A-IRI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja i biologia gatunków roślin inwazyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje na temat morfologii roślin i metod ich identyfikacji

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (38 godz.):

- obecność na wykładzie - 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 18


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (37 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do kolokwiów - 10

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 7


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – Student wymienia gatunki roślin inwazyjnych obecne w Polsce (K_W09)

W2 – Student wie o zagrożeniach dla gospodarki i zdrowia człowieka wywoływanych przez gatunki inwazyjne roślin (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi gatunki roślin inwazyjnych występujacych w Polsce – (K_U04)

U2 – Student na podstawie wiedzy o biologii wybranych gatunków inwazyjnych potrafi przewidzieć możliwości ich rozprzestrzeniania się w środowisku – (K_U10, K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu identyfikacji gatunków roślin inwazyjnych – (K_K01)

K2 – Student wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, okazów żywych i zielnikowych, praca z kluczami do oznaczania roślin, wyszukiwanie informacji w literaturze i zasobach internetu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat cech umożliwiających gatunkom roślin dokonanie skutecznej inwazji, stadiów inwazji, możliwości przeciwdziałania i zwalczania inwazji roślinnych, zagrożeń dla zdrowia i gospodarki człowieka związanych z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się gatunków roślin. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego identyfikowania gatunków roślin inwazyjnych oraz oceny potencjalnych właściwości inwazyjnych gatunku.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

Prezentacja zagadnień dotyczących biologii gatunków inwazyjnych, cech umożliwiających gatunkom roślin dokonanie skutecznej inwazji, stadiów inwazji, możliwości przeciwdziałania i zwalczania inwazji roślinnych, zagrożeń dla zdrowia i gospodarki człowieka związanych z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się gatunków roślin. Omówienie znaczenia identyfikacji i znajomości biologii gatunków inwazyjnych w postępowaniu sądowym dotyczącym oceny i wyceny szkód w środowisku, gospodarce i zdrowiu człowieka. Omówienie metod przewidywania potencjalnych właściwości inwazyjnych gatunków wprowadzanych do uprawy.

Zajęcia laboratoryjne:

wstęp teoretyczny z prezentacją multimedialną dotyczącą charakterystyki wybranych gatunków i zasad realizacji projektu.

- część praktyczna: zbiór danych o oddziaływaniu gatunków inwazyjnych na szatę roślinną (metoda transektu przechodzącego przez zbiorowiska roślinne opanowane przez gatunki inwazyjne)

- praca kameralna (opracowanie danych)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Crosti R. 2009. Inwazyjność upraw przeznaczonych na produkcję biopaliw i potencjalne szkody wyrządzane naturalnym siedliskom i gatunkom rodzimym. Raport dla Stałego Komitetu Rady Europy

Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.) 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników

Heywood V., Brunel S. 2012. Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych. Przyroda i środowisko, nr 155, Publikacje Rady Europy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Tokarska-Guzik B. i in. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Wyd. GDOŚ Warszawa

Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin. Phytocoenosis vol. 16 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 10.

Jackowiak B. 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis vol. 11 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 6.

Literatura uzupełniająca:

Genovesi P., Shine C. 2011. European strategy on invasive alien species. Przyroda i środowisko, nr 161, Publikacje Rady Europy

Shine C., Kettunen M., Genovesi P., Gollasch S., Pagad S. & Starfinger U. 2008. Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) – Policy options to control the negative impacts of IAS on biodiversity in Europe and the EU (Final module report for the European Commission). Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels, Belgium. 104 pp. + Annexes.

Gniazdowska A. 2005. Oddziaływanie allelopatyczne – „nowa broń” roślin inwazyjnych. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 54, 2-3(267-268):221-226

Miklaszewska K., Pągowska E. 2007. Problem roślinnych gatunków inwazyjnych w Polsce. Postępy w ochronie roślin, 47(1):84-87

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – test.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zajęcia laboratoryjne:

W zakresie umiejętności: ocena poprawności wykonania raportu z zajęć.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z ocen uzyskanych na zajęciach; ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; 3,0-3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Miłosz Deptuła, Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Marcin Woch, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Sandra Lubińska-Mielińska, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Marcin Woch, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Marcin Woch, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)