Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sukcesja stawonogów na zwłokach kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MDW-2A-SS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sukcesja stawonogów na zwłokach kręgowców
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w wykładach - 12 godz.

udział w laboratorium - 15 godz.

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 10 godz.

praca nad opracowaniem sprawozdań - 15 godz.

udział w konsultacjach - 3 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- definiuje: sukcesja ekologiczna, sieć troficzna, ekosystem efemeryczny, entomocenoza, model sukcesji owadów na zwłokach, nekrofag

- wymienia: rzędy, rodziny i wybrane gatunki stawonogów związane z rozkładem zwłok kręgowców (w tym człowieka), stadia rozkładu zwłok, rodzaje wczesnych i późnych zmian pośmiertnych

- wyjaśnia: funkcję owadów w rozkładzie zwłok kręgowców (w tym człowieka), zmienność tempa rozkładu zwłok w zależności od warunków środowiska i sposobu ekspozycji

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi: pobierać materiał entomologiczny do ekspertyz medyczno-sądowych, wypełnić protokół obserwacji zwłok pod kątem obecności entomofauny, prawidłowo zabezpieczyć pobrane próby entomologiczne,

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku ojczystym i angielskim;

- korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny, co umożliwia poprawne wnioskowanie;

- wykorzystuje metody jakościowe i ilościowe do oceny materiału entomologicznego;

- stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu oraz interpretuje dane a na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność stałego śledzenia ukazujących się publikacji naukowych wynikającą z dynamiki procesu kumulacji wiedzy naukowej

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, ćwiczenia laboratoryjne, pomiar (pobór prób) w terenie

Skrócony opis:

Wykład i laboratorium umożliwiają studentom zapoznanie się z rolą owadów nekrofagicznych w rozkładzie zwłok kręgowców w kontekście medyczno-sądowym. Omówione zostaną podstawowe grupy owadów nekrofagicznych (muchówek i chrząszczy) rozwijających się na zwłokach kręgowców (w tym ludzkich). Zostanie przedstawione funkcjonowanie entomocenozy zwłok w zależności od typu środowiska (las, teren otwarty, gleba, pomieszczenia zamknięte) czy ich ekspozycji (leżące, powieszone, ukryte). Uczestnicy zajęć poznają metody prowadzenia eksperymentu terenowego, poboru, zabezpieczania materiału entomologicznego pod kątem wykorzystania w ekspertyzach medyczno-sądowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Ogólny stan wiedzy dotyczącej roli owadów w dekompozycji zwłok kręgowców w kontekście medyczno-sądowym.

2. Procesy rozkładu zwłok.

3. Sukcesja ekologiczna.

4. Typologia stadiów rozkładu zwłok w entomologii sądowej.

5. Ekologiczna klasyfikacja i różnorodność entomofauny zwłok kręgowców.

6. Wzorce rozkładu zwłok i sukcesji owadów na zwłokach w środowiskach leśnych.

7. Wzorce rozkładu zwłok i sukcesji owadów na zwłokach w środowiskach otwartych i synatropijnych.

8. Wzorce rozkładu zwłok i sukcesji owadów na zwłokach pogrzebanych.

9. Wzorce rozkładu zwłok i sukcesji owadów na zwłokach wewnątrz pomieszczeń.

10. Rozkładu zwłok i sukcesja owadów w środowiskach nietypowych.

Zadania praktyczne:

1. Prowadzenie obserwacji procesu rozkładu szczątków kręgowców w warunkach terenowych.

2. Pobór i prawidłowe zabezpieczenie materiału entomologicznego dla celów medyczno-sądowych.

3. Przygotowanie opracowania podsumowującego obserwacje przebiegu zmian sukcesyjnych w trakcie rozkładu szczątków kręgowców.

3.

Literatura:

Benbow M.E., Tomberlin J.K., Tarone A.M. Carrion ecology, evolution, and their application. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton-London-New York, 577 ss.

Kaczorowska E, Draber-Mońko A. 2009. Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 230 ss.

Byrd J.H., Castner J.L. 2010. Forensic entomology. The utility of Arthropods in legal investigation. CRC Press, Boca Raton-London-New York-Washington D.C., II ed., 418 ss.

Gennard D. 2012. Forensic Enotmology, an introduction. Wiley-Blackwell, Chichester, II ed., 249 ss.

Smith K.G.V. 1986. A manual of forensic entomology. The trustees of the British Museum (Natural History), London, 205 ss.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: śródsemestralne pisemne kolokwia kontrolne, obejmujące określoną tematykę zajęć realizowanych na zajęciach, ocena opracowań przygotowanych przez studentów na podstawie przeprowadzonych eksperymentów,

wykłady: kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Drashti Parmar, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Andrzej Grzywacz, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)