Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia i ekologia muchówek nekrofagicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MDW-3A-BEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia i ekologia muchówek nekrofagicznych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w laboratorium - 20 godz.

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 20 godz.

udział w konsultacjach - 5 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- definiuje: gatunek, systematyka, taksonomia, nekrofag, nisza ekologiczna, behawior, cykl rozwojowy, wymagania ekologiczne, konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo

- wymienia: rodziny i wybrane gatunki muchówek nekrofagicznych, metody identyfikacji gatunkowej owadów, czynniki modyfikujące zachowanie owadów nekrofagicznych, czynniki modyfikujące tempo rozwoju owadów nekrofagicznych,

-wyjaśnia: rolę owadów nekrofagicznych w środowisku, znaczenie medyczno-sądowe muchówek nekrofagicznych, zmienność tempa rozwoju osobniczego owadów w zależności od temperatury środowiska, różnice pomiędzy wymaganiami ekologicznymi gatunków

-porównuje: struktury morfologiczne różnych stadiów rozwojowych muchówek i ich zastosowanie w identyfikacji gatunkowej, cykle rozwojowe muchówek nekrofagicznych, wymagania środowiskowe muchówek nekrofagicznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi: posługiwać się sprzętem optycznym (mikroskop, stereomikroskop), analizować stan cech morfologicznych, korzystać z kluczy do oznaczania owadów opartych na cechach morfologicznych,

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku ojczystym i angielskim;

- korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny, co umożliwia poprawne wnioskowanie;

-wykorzystuje metody jakościowe i ilościowe do oceny materiału entomologicznego;

- stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu oraz interpretuje dane a na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność stałego śledzenia ukazujących się publikacji naukowych z dziedziny biologii i ekologii wynikającą z dynamiki procesu kumulacji wiedzy naukowej

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z biologią i ekologią muchówek nekrofagicznych w kontekście ich znaczenia medyczno-sądowego. Omówione zostaną podstawowe grupy muchówek nekrofagicznych (rodziny Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Piophilidae) rozwijających się na ludzkich zwłokach. Uczestnicy zajęć poznają metody badań ekologii i biologii muchówek nekrofagicznych. Omówione i przećwiczone zostaną metody identyfikacji gatunkowej najważniejszych taksonów w oparciu o cechy morfologiczne (postaci dorosłych i larw).

Pełny opis:

Treści merytoryczne.

1. Ogólna charakterystyka Diptera (systematyka, biologia, ekologia).

2. Metody stosowane w badaniach zespołów muchówek nekrofagicznych.

3. Calliphoridae - postacie dorosłe.

4. Calliphoridae - stadia larwalne.

5. Sarcophagidae - postacie dorosłe.

6. Sarcophagidae - postacie larwalne.

7. Muscidae - postacie dorosłe.

8. Muscidae - postacie larwalne.

9. Piophilidae - postacie dorosłe.

10. Piophilidae - postacie larwalne.

Zadania praktyczne:

1. Identyfikacja gatunkowa postaci dorosłych i larw podstawowych rodzin z wykorzystaniem cech morfologicznych.

2. Konstruowanie i zastosowanie pułapek do odłowu muchówek nekrofagicznych.

3. Hodowla wybranych gatunków muchówek nekrofagicznych w warunkach laboratoryjnych.

Literatura:

Benbow M.E., Tomberlin J.K., Tarone A.M. Carrion ecology, evolution, and their application. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton-London-New York, 577 ss.

Kaczorowska E, Draber-Mońko A. 2009. Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 230 ss.

Byrd J.H., Castner J.L. 2010. Forensic entomology. The utility of Arthropods in legal investigation. CRC Press, Boca Raton-London-New York-Washington D.C., II ed., 418 ss.

Gennard D. 2012. Forensic Enotmology, an introduction. Wiley-Blackwell, Chichester, II ed., 249 ss.

Smith K.G.V. 1986. A manual of forensic entomology. The trustees of the British Museum (Natural History), London, 205 ss.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: kolokwium końcowe, zadanie praktyczne - identyfikacja gatunkowa wybranej próbki materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Drashti Parmar, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)