Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-METSA-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Metody eksploracji i dokumentacji terenowej w antropologii sądowej i kryminalistycznej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (12 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10

- udział w konsultacjach -2

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu – 5Efekty uczenia się - wiedza:

- charakteryzuje teoretyczne podstawy stosowanych metod poszukiwań, zabezpieczania, technik eksploracyjnych i dokumentacyjnych oraz technik badawczych, metod pomiarowych, sposobów szacowania wartości wybranych śladów oraz zasady prowadzenia obserwacji i dokumentowania wyników badań w terenie (K_W02)

- charakteryzuje metody analizy pozyskanego materiału dowodowego oraz sposoby jego zabezpieczania i przechowywania w drodze do laboratorium (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- stosuje podstawowe metody poszukiwań w terenie i eksploracji obiektów oraz zabezpieczania pozyskanego materiału dowodowego, oraz badania in situ wykorzystywane w postępowaniu kryminalistycznym (K_U01)

- korzysta z metod terenowych stosowanych w antropologii i archeologii sądowej (K_U03)

- wykorzystuje dostępny sprzęt i źródła informacji naukowej w celu zachowania poprawności w eksploracji, dokumentowaniu oraz zabezpieczaniu obiektów i materiału z nich pozyskanego (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii, antropologii i archeologii sądowej (K_K01)

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z eksploracją w terenie i przygotowywaniem opinii i ekspertyz sądowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową i przejawia ogólną wrażliwość względem innych osób biorących udział w postępowaniu (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacje multimedialna, wykład, opowiadanie

Laboratorium: prezentacja multimedialna, wykład, film, praca manualna - z wybranymi elementami szkieletu; wykonanie dokumentacji rysunkowej i opisowej


Metody dydaktyczne eksponujące/podające/poszukujące/w kształceniu on line:

pokaz, opis, opowiadanie, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczeniowa, laboratoryjna, obserwacji, pomiaru w terenie, projektu, metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji, metody oparte na współpracy, metody rozwijające refleksyjne myślenie, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Pełny opis:

Studenci w trakcie wykładu zapoznają się z definicjami i metodyką następujących zagadnień: poszukiwanie i prospekcja (w tym metody inwazyjne i nieinwazyjne, poszukiwania powierzchniowe, z powietrza, w środowisku wodnym, teledetekcja, badania sondażowe , metoda elektrooporowa, georadarowa, poszukiwania przy pomocy zwierząt); eksploracja i dokumentacja terenowa (obiekty, materiał przepalony, stanowiska o rozbudowanej stratygrafii, mikrostratygrafia, miejsca katastrof i zbrodni masowych, wykorzystanie sprzętu ciężkiego, siatki pomiarowe); charakterystyka, podejmowanie i zabezpieczanie materiału pozyskanego z różnych środowisk. Uczą się o wspólnych metodach stosowanych w przypadku badań archeologicznych i dochodzenia kryminalistycznego, zasadach, trudnościach i sposobach eksploracji, poznają algorytmy postępowania w przypadku podejmowania ludzkich szczątków kostnych ze stanowisk o różnym charakterze. Poznają podstawowe metody zabezpieczania i konserwacji materiału dowodowego, pozyskanego w wyniku eksploracji różnych środowisk.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci dowiadują się o aktualnie obowiązujących aktach prawnych, umożliwiających uczestnictwa antropologa sądowego w eksploracji. Poznają metody geofizyczne, które umożliwiają identyfikację miejsca zdarzenia, w tym miejsca zalegania szczątków. Uczą się o sposobach eksploracji i dokumentacji, zarówno grobów pojedynczych (w tym zarówno poddanych inhumacji, jak i kremacji), grobów zbiorowych, czy miejsc katastrof. Uzyskują także podstawowe informacje na temat gromadzenia, zabezpieczania i przechowywania materiału kostnego.

Literatura:

Ph. Barker, 1994, Techniki wykopalisk archeologicznych. Warszawa.

V.J. DiMaio, D. DiMaio D, 2001, Forensic Pathology. Boca Raton: CRC Press

B. Hołyst, 1996, Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN

J. Hunter, M. Cox, 2005, Forensic Archaeology: Advances in Theory and Practice, Londyn- Nowy Jork: Routledge

Metody badan wykopaliskowych, 2000, W. Brzezinski (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Generalny Konserwator Zabytków, Warszawa.

Metodyka ratowniczych badan archeologicznych, 1999, Z. Kobylinski (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Warszawski, Warszawa.

Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników. Wytyczne opracowane przez KOBiDZ w konsultacji z Kolegium Doradczym ds. archeologii przy Dyrektorze KOBiDZ, 2010, „Kurier Konserwatorski”, nr 6, s. 40-49.

M. Trzciński (red.), 2013, Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wrocław: Wolters Kluwer.

J. Widacki, 2008, Kryminalistyka, Warszawa: C.H. Beck

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W zakresie wiedzy i umiejętności: wynik końcowy testu zaliczeniowego. Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować powyżej 60% zadań, na ocenę dobrą - powyżej 80%, na ocenę bardzo dobrą - powyżej 90%.

Laboratorium: Obecność i czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; sprawdzian umiejętności praktycznych; przygotowanie eseju zaliczeniowego. Ostateczna ocena z zajęć jest wypadkową powyższych ocen.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami stratygrafii i prospekcji terenowej, w tym także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznają sposoby zabezpieczania miejsca dochodzenia oraz zasady prowadzenia eksploracji przy użyciu niezbędnej aparatury, wykorzystywanej w trakcie prac badawczych w miejscu zdarzenia/znalezienia szczątków. Na wybranych przykładach nauczą się sposobów klasyfikacji śladów biologicznych i sposobów ich zabezpieczania.

Podjęcie zwłok lub szczątków ludzkich z ziemi przez antropologów sądowych winno odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących eksploracji i dokumentacji opracowanych na potrzeby pracy archeologów. Dzięki kombinacji wiadomości z nauk sądowych oraz odpowiedniej aplikacji metod archeologicznych, antropolog sądowy jest wstanie w dużej mierze przyczynić się do sukcesu śledztwa. Prowadzone zajęcia laboratoryjne mają w sposób praktyczny zaznajomić studentów ze standardem metod eksploracji i dokumentacji, które winne być wykorzystywane w ich pracy.

Pełny opis:

Studenci w trakcie wykładu zapoznają się z definicjami i metodyką następujących zagadnień: poszukiwanie i prospekcja (w tym metody inwazyjne i nieinwazyjne, poszukiwania powierzchniowe, z powietrza, w środowisku wodnym, teledetekcja, badania sondażowe , metoda elektrooporowa, georadarowa, poszukiwania przy pomocy zwierząt); eksploracja i dokumentacja terenowa (obiekty, materiał przepalony, stanowiska o rozbudowanej stratygrafii, mikrostratygrafia, miejsca katastrof i zbrodni masowych, wykorzystanie sprzętu ciężkiego, siatki pomiarowe); charakterystyka, podejmowanie i zabezpieczanie materiału pozyskanego z różnych środowisk. Uczą się o wspólnych metodach stosowanych w przypadku badań archeologicznych i dochodzenia kryminalistycznego, zasadach, trudnościach i sposobach eksploracji, poznają algorytmy postępowania w przypadku podejmowania ludzkich szczątków kostnych ze stanowisk o różnym charakterze. Poznają podstawowe metody zabezpieczania i konserwacji materiału dowodowego, pozyskanego w wyniku eksploracji różnych środowisk.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci dowiadują się o aktualnie obowiązujących aktach prawnych, umożliwiających uczestnictwa antropologa sądowego w eksploracji. Poznają metody geofizyczne, które umożliwiają identyfikację miejsca zdarzenia, w tym miejsca zalegania szczątków. Uczą się o sposobach eksploracji i dokumentacji, zarówno grobów pojedynczych (w tym zarówno poddanych inhumacji, jak i kremacji), grobów zbiorowych, czy miejsc katastrof. Uzyskują także podstawowe informacje na temat gromadzenia, zabezpieczania i przechowywania materiału kostnego.

Literatura:

Ph. Barker, 1994, Techniki wykopalisk archeologicznych. Warszawa.

V.J. DiMaio, D. DiMaio D, 2001, Forensic Pathology. Boca Raton: CRC Press

B. Hołyst, 1996, Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN

J. Hunter, M. Cox, 2005, Forensic Archaeology: Advances in Theory and Practice, Londyn- Nowy Jork: Routledge

Metody badan wykopaliskowych, 2000, W. Brzezinski (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Generalny Konserwator Zabytków, Warszawa.

Metodyka ratowniczych badan archeologicznych, 1999, Z. Kobylinski (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Warszawski, Warszawa.

Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników. Wytyczne opracowane przez KOBiDZ w konsultacji z Kolegium Doradczym ds. archeologii przy Dyrektorze KOBiDZ, 2010, „Kurier Konserwatorski”, nr 6, s. 40-49.

M. Trzciński (red.), 2013, Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wrocław: Wolters Kluwer.

J. Widacki, 2008, Kryminalistyka, Warszawa: C.H. Beck

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.