Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Morfologiczna identyfikacja roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MIRSA-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Morfologiczna identyfikacja roślin
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (38 godz.):

- obecność na wykładzie - 18

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (37 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu - 15

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do kolokwiów - 10

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 2


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin i zwierząt, zbiorowiska roślinne Polski oraz wybrane siedliska (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi rozpoznawać na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi grupy systematyczne, i wybrane gatunki roślin i zwierząt, zbiorowiska roślinne Polski oraz wybrane ich siedliska – (K_U04)

U2 – potrafi pobierać i zabezpieczać materiał biologiczny w miejscu zdarzenia oraz dobierać optymalne metody analizy pozyskanego materiału, w tym również analizy statystyczne (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk biologicznych – (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca z preparatami mikroskopowymi, praca z okazami świeżymi i zielnikowymi, praca z kluczami do oznaczania, wyszukiwanie informacji w literaturze i zasobach internetu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę na temat metod stosowanych w botanice sądowej i jej znaczenia w postępowaniu dowodowym.

Student zdobywa wiedzę o budowie morfologicznej i podstawach systematyki roślin naczyniowych. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego oznaczania gatunków roślin na podstawie ich morfologii.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykład:

Celem wykładu jest zaprezentowanie podstawowych informacji na temat metod botanicznych stosowanych w sądownictwie, celu ich zastosowania i informacji jakie ze sobą niosą, omówienie cech morfologicznych umożliwiających identyfikację gatunków roślin z których pochodzi zebrany materiał dowodowy, charakterystyka poszczególnych grup systematycznych i ich przedstawicieli ważnych z punktu widzenia powiązań ewolucyjnych.

Zajęcia laboratoryjne:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie z metodami oznaczania gatunków roślin na podstawie ich budowy morfologicznej.

Wykład:

1. Metody i cele botaniki sądowej

2. Morfologia organów roślinnych – łodyga

3. Morfologia organów roślinnych – liście

4. Morfologia organów roślinnych – kwiat

5. Typy i budowa owocu

6. Podstawy systematyki i cechy morfologiczne roślin zarodnikowych

7. Podstawy systematyki i cechy morfologiczne roślin nasiennych

8. Teoretyczne podstawy analizy makroszczątków roślinnych

Zajęcia laboratoryjne:

1 - 4. Morfologia roślin nasiennych (kwiat, liść, owoc, wytwory skórki)

5 - 7. Identyfikacja roślin nasiennych (rośliny zielne, drzewa i krzewy, praca z materiałem świeżym i zielnikowym, praca z kluczami do oznaczania)

8 - 9. Morfologia roślin zarodnikowych

10. Podstawy identyfikacji roślin na podstawie nasion

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. (różne wydania) Botanika. T. 1 Morfologia, T. 2 Systematyka. Wyd. Nauk. PWN

Czaplewska J., Kulikowska-Gulewska H. 1999. Wstęp do anatomii i morfologii roslin naczyniowych. Wyd. UMK

Strasburger E. (różne wydania). Botanika. PWRiL

Rutkowski L. (różne wydania). Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN

Literatura uzupełniająca:

Hejnowicz Z. (różne wydania). Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wyd. Nauk. PWN

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – test.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zajęcia laboratoryjne:

W zakresie umiejętności: pisemne kolokwia (kryteria jak wyżej).

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; 3,0-3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry

Do otrzymania zaliczenia ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawdzianów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Miłosz Deptuła, Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez, Dariusz Kamiński, Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez, Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez, Dariusz Kamiński, Sandra Lubińska-Mielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Lucjan Rutkowski, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)