Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Burza hormonów nie tylko u człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-BHNC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Burza hormonów nie tylko u człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

bez wymagań wstepnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 40 godz.

- udział w wykładach – 30

- konsultacje z wykładowcą – 10

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 5godz.

- przygotowanie do zajęć, uzupełnienie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:20 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia testu – 20 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student : W1: zna definicję hormonu zwierzęcego i roślinnego

W2: zna budowę chemiczną i klasyfikację hormonów - K_W01; K_W11; K_W 16

W3: zna mechanizmy odbioru i przetwarzania sygnałów hormonalnych w komórkach- K_W01; K_W02; K_W16

W4: wymienia procesy chorobowe związane z dysfunkcją układu hormonalnego K_W01; K_W02; K_W16

W5: zna techniki badawcze służące do badań hormonów w układach biologicznych K_W03, K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student U1: wykorzystuje wiedzę z zakresu biochemii w analizie procesów zachodzących w komórkach – K_U02

U2: potrafi przedstawić argumenty w dyskusji na temat roli hormonów w fizjologii organizmów i procesach chorobowych - K_U03; K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: akceptuje znajomość chemii w poznawaniu życia na poziomie molekularnym – K_K02

K2: krytycznie odnosi się do obiegowych opinii i analizuje je w oparciu o zdobytą wiedzę - K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny) oparty na prezentacji w programie Power Point.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład dotyczy budowy i funkcji hormonów roślinnych i zwierzęcych, roli hormonów w procesach chorobowych, znaczeniu hormonów roślinnych w kontroli upraw.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.) – Hormon zwierzęcy i roślinny – definicje. Układ hormonalny zwierząt, działanie hormonów na komórki roślin. Budowa chemiczna i klasyfikacja hormonów zwierzęcych. Oś podwzgórze-przysadka mózgowa-gruczoły.Mechanizmy percepcji cząsteczek hormonalnych w komórkach zwierząt. Klasyfikacja, budowa i działanie receptorów hormonów. Systemy transdukcji sygnałów w komórkach. Dysregulacja działania hormonów a patogeneza chorób (nowotwory, miażdżyca, cukrzyca, zaburzenia neuropsychiczne, zaburzenia metaboliczne, bezpłodność). Metody badań układu hormonalnego. Hormony roślinne (fitohormony) – historia odkrycia, kontrowersje wokół terminu „hormony roślinne”. Budowa chemiczna i klasyfikacja fitohormonów. Czy gazy (etylen) może być hormonem ? Wpływ fitohormonów na wzrost i rozwój roślin. Rola hormonów w biotechnologii roślin. Jak izolowano i badano hormony roślinne i ich receptory ? Receptory fitohormonów i mechanizm ich działania. Czy systemy transdukcji sygnałów w komórkach roślin i zwierząt są podobne ? Różnice pomiędzy receptorami hormonów roślin i zwierząt. Sposoby regulacji stężeń fitohormonów. Fithormony a środki ochrony roślin. Czy fitoestrogeny mogą wykazywać aktywność biologiczną w komórkach roślin i zwierząt ? Czy każda cząsteczka sygnałowa może być hormonem ?

Burza "w mózgu" - działanie substancji psychoaktywnych, biochemiczne podstawy aktywności kofeiny, nikotyny, etanolu, benzodiazepin, kokainy, amfetaminy. Melatonina - hormon snu, regulacja cyklu dobowego. Prostaglandyny - hormony z kwasów tłuszczowych. Nagrody Nobla uzyskane za badania dotyczące hormonów

Literatura:

Nowak J.Z. Zawilska J. B Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału PWN Warszawa 2004

Biologia komórki roślinnej część 2 Funkcje. PWN Warszawa

Artykuły przeglądowe opublikowane w kwartalnikach o zasięgu ogólnopolskim: Postępy Biologii Komórki, Postępy Biochemii, Kosmos

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test pisemny wyboru jedenj prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów, 50-60% - ocena dostateczna; 70% - ocena dobra; 80-90% ocena dobra plus; powyżej 90% ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Maciej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Maciej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)