Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia molekularna komórki i chorób człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-BMK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna komórki i chorób człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (20 godzin):

- udział w wykładach - 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godzin):

- przygotowanie do wykładu - 2 godziny

- pisanie prac, projektów - 5 godzin

- czytanie literatury - 3 godziny


Łącznie: 30 godzin ( 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Nabywa znajomość podstaw budowy i funkcjonowania komórki, organizacji informacji genetycznej, regulacji ekspresji genów oraz cykli podziałowych komórki.

W2: Opisuje złożoność procesów zachodzących w organizmie na poziomie molekularnym i komórkowym.

W3: Poznaje złożoność i zmienność żywych organizmów oraz konsekwencje wynikające z tego dla diagnostyki wybranych stanów chorobowych.

W4: Charakteryzuje związki między zaburzeniami funkcjonowania komórek zachodzącymi na poziomie molekularnym a stanami chorobowymi tkanek, narządów i całego organizmu.

W5: Rozumie konieczność analizy procesów fizjologicznych i patologicznych na poszczególnych poziomach organizacji biologicznej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje skutki zaburzeń ekspresji genów i podziałów komórkowych.

U2: Wykorzystuje wiedzę dla interpretacji zmian w morfologii wybranych typów komórek człowieka i potrafi zaproponować możliwe przyczyny ich wystąpienia.

U3: Korzysta z danych literaturowych, również w języku angielskim, wykonuje analizę informacji, syntezę, podsumowuje, dokonuje krytycznej oceny, wyciąga wnioski.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość złożoności procesów patologicznych oraz poważnych konsekwencji narażenia komórek na działanie czynników szkodliwych mogących wywołać na poziomie molekularnym zmiany stanowiące początek poważnych chorób.

K2: Rozumie potrzebę kształcenia się i współpracy z przedstawicielami innych dziedzin w celu optymalnego wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania jest złożoność budowy i funkcjonowania podstawowej jednostki życia, jaką jest komórka oraz zaburzenia, które mogą w niej występować prowadząc do wielu różnych chorób trapiących człowieka. Student zapoznaje się więc z procesami zachodzącymi w komórce i różnorodnością typów komórek w organizmie. Nabywa wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania informacji genetycznej, a więc podstawowych mechanizmów regulujących tłumaczenie informacji z języka genów na język białek oraz podziałów i śmieci komórki umożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Poznaje także skutki zaburzeń tych złożonych i fascynujących procesów biologicznych. Treści przedmiotu dotyczą również molekularnego podłoża procesów patologicznych zachodzących w komórkach różnych narządów człowieka. Celem zajęć jest więc wykształcenie umiejętności wiązania procesów i ich zmian patologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji (komórka, tkanka, narząd, organizm).

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu stanową próbę odpowiedzi na pytania, w jaki sposób zbudowana jest podstawowa jednostka życia – komórka i w jaki sposób patologiczne zmiany w jej budowie i funkcjonowaniu mogą prowadzić do chorób człowieka? Punktem wyjścia w tych rozważaniach jest poznanie budowy komórki eukariotycznej, głównych typów związków węgla budujących struktury subkomórkowe i molekuł przekazujących sygnały w komórce. Istotna jest też świadomość znaczenia istnienia przedziałów o różnym charakterze wewnątrz komórki i różnorodności typów komórek w organizmie oraz wybranych aspektów organizacji komórek w tkankach. Dla zrozumienia mechanizmów tłumaczenia informacji z języka genów na język białek oraz przekazywania materiału genetycznego komórkom potomnym istotne jest poznanie budowy i funkcji chromosomu. Złożoność mechanizmów odczytywania informacji genetycznej, z jednej strony daje możliwości regulacji ekspresji genów, ale z drugiej strony związana jest z ryzykiem dysfunkcji mogących prowadzić do poważnych stanów chorobowych organizmu. Student poznaje również istotę mechanizmów transportu wewnątrzkomórkowego, a także różnorodność szlaków sygnalizacyjnych w komórce oraz przekazywania sygnałów między komórkami tworzących skomplikowaną i jednocześnie niezwykłą sieć powiązań. Ponadto omawiane są prawidłowe podziały komórek oraz ich nieograniczona proliferacja wywołana zaburzeniami regulacji cyklu komórkowego. Student poznaje również różne drogi prowadzące do śmierci komórki. Jako szczególnie interesujący przedstawiony jest proces samobójczej śmierci komórki, do której dochodzi na skutek jej nieodwracalnych uszkodzeń lub sygnałów płynących z jej otoczenia. Akcentowane jest ogromne znaczenie tego niezwykłego zjawiska dla rozwoju i funkcjonowania organizmu. Mając wiedzę o procesach życiowych prawidłowej komórki, student zapoznaje się z różnorodnością patologii komórek towarzyszących różnym chorobom człowieka, np.: zawałom narządów, gruźlicy, pylicom, łuszczycy, miażdżycy, nowotworom oraz zmianom zwyrodnieniowym. Przedmiotem nauczania są więc również zaburzenia budowy i funkcjonowania komórek występujące w różnych chorobach człowieka. Przyczyny występowania stanów chorobowych analizowane są na poziomie molekularnym i komórkowym.

Literatura:

1. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. wydanie polskie (red. Kmita H., Wojtaszek P.): „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

2. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: „Molecular biology of the cell”, Garland Science Taylor & Francis Group, New York, Abingdon, 2008

3. Brown T.A.: „Genomy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001

4. Domagała W., Chosia M., Bedner E.: „Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Przewodnik do nauki histopatologii.”, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2000

5. Fauci A.S., Braunwald E., Kasper D.K., Hauser S.L., Longo D.L., Jameson J.L., Loscalzo J.: „Interna Harrisona”, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2009

6. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C., wydanie polskie (red. Olszewski W.T.): „Patologia”, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014

7. Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie”, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2005

8. Stevens A., Lowe J. wydanie polskie (red. Korobowicz E.): „Patologia”, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004

9. Tymoczko J.L., Berg J.M., Stryer L. wydanie polskie (red. Szweykowska-Kulińska Z., Jarmołowski A.): „Biochemia - Krótki kurs”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013

10. Aktualne publikacje z czasopism o zasięgu międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- prace, projekty - W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3

Kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę na podstawie napisanej pracy

- niezbędnym warunkiem zaliczenia jest również obecność na wykładach (co najmniej 80%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki
Prowadzący grup: Łukasz Kuźbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki
Prowadzący grup: Łukasz Kuźbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki
Prowadzący grup: Łukasz Kuźbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)