Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka, ale boicie się zapytać

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-WOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka, ale boicie się zapytać
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: http://www.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz., w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje z wykładowcą – 5 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 10 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu w formie testu końcowego – 14 godz.

- obecność na zaliczeniu końcowym – 1 godz.

Łączna liczba godzin: 60 (2 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów i mechanizmów, kluczowych dla rozmnażania płciowego człowieka.

W2: Student prawidłowo charakteryzuje kolejne fazy determinacji i różnicowania płci u człowieka, tworzenie gamet oraz etapy procesu zapłodnienia i rozwoju prenatalnego.

W3: Student ma aktualną wiedzę w zakresie przyczyn bezpłodności i niepłodności, różnorodnych metod planowania potomstwa, zakresu badań prenatalnych i technik wspomaganego rozrodu człowieka.

W4: Student zna potencjalne możliwości embriologii medycznej, w tym identyfikacji i wykorzystywania komórek macierzystych.

W4: Student ma niezbędną wiedzę w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia w biologii rozwoju człowieka.

U2: Student dostrzega istotne różnice w potencjale sposobów rozmnażania bezpłciowego i płciowego zwierząt w kontekście ewolucji, rozumie złożoność procesu różnicowania płci u człowieka oraz skutki jego zaburzeń.

U3: Student potrafi omówić kluczowe procesy towarzyszące rozmnażaniu człowieka: powstawanie i fuzję gamet oraz rozwój zarodka i płodu.

U4: Student odróżnia bezpłodność od niepłodności, potrafi scharakteryzować aktualnie stosowane techniki wspomaganego rozrodu człowieka, dostępne metody regulacji poczęć i badań prenatalnych.

U5: Student prawidłowo definiuje różnorodne kwestie związane z rozrodem człowieka: choroby przenoszone drogą płciową, kwestie prawne związane z aborcją, manipulacje genetyczne w powiązaniu z epigenetyką oraz potencjalne możliwości pozyskiwania i wykorzystywania komórek macierzystych do celów medycznych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość ważności procesu płciowego i rozumie społeczne skutki potencjalnego stosowania manipulacji genetycznych w ludzkich komórkach rozrodczych i zarodkach powstających w warunkach in vitro.

K2: Student rozumie znaczenie słowa „empatia” w odniesieniu do podstawowych potrzeb istoty ludzkiej w zakresie tożsamości płciowej i prokreacji, jakimi są miłość, akceptacja i pragnienie posiadania potomstwa.

K3: Student szanuje światopogląd innych osób w kwestiach związanych z rozrodem człowieka i rozumie potrzebę formułowania zapisów prawnych w tym zakresie, których podstawą jest wiedza i etyka.


Metody dydaktyczne:

Interaktywny wykład informacyjny w oparciu o prezentacje multimedialne.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy biologicznej o tym, co i w jaki sposób umożliwia nam wrodzoną skłonność do rozmnażania, co jest podstawą naszego istnienia. Zakres i sposób podawanej wiedzy umożliwia jej zrozumienie nie tylko studentom kierunków biologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów kształcenia. W trakcie wykładów, wiedza popularnonaukowa jest poddana konfrontacji z rzetelną wiedzą naukową. Możliwe są dyskusje, podczas których studenci mają okazję do skonfrontowania własnych poglądów w odniesieniu do faktów naukowych, przy czym wartość nadrzędna jest jasno sprecyzowana – jest nią biologia.

Głównym założeniem wykładu jest to, aby każdy biorący w nim udział student, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju człowieka, zainteresowania naukowe, czy światopogląd i związane z nim normy etyczne, potrafił rozróżnić trzy podstawowe kwestie: wiedza, wiara i mit.

Pełny opis:

Pomimo, że istota natury ludzkiej podlega coraz bardziej intensywnym badaniom od setek lat, bynajmniej temat ten nie został wyczerpany. Wręcz przeciwnie, uzyskiwanie satysfakcjonujących odpowiedzi na wciąż nurtujące nas pytania (dzięki dostępności coraz lepszych technik i narzędzi badawczych) prowadzi do formułowania kolejnych. Wiele z nich dotyka niezwykle istotnej, subtelnej i zarazem fascynującej sfery życia człowieka, jaką jest świadomość płci, seksualność i trudne do stłumienia pragnienie posiadania potomstwa. Otóż powinniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, że najprawdopodobniej całokształt naszych działań i zmagań (podobnie jak u wszystkich zwierząt) w ostatecznym rozrachunku jest skierowany na sukces prokreacji bez względu na fakt, jak prowokacyjne może być powyższe stwierdzenie. Nie sposób jednak zgłębiać motywów przewodnich natury i ewolucji człowieka, nie mając większego pojęcia o istnieniu i sposobie działania podstawowych procesów i mechanizmów sterujących biologią naszego rozwoju. Zdolność do rozmnażania płciowego, a tym samym możliwość posiadania potomstwa, które dziedziczy cechy przekazywane przez rodziców, stanowi podstawę trwałości gatunku ludzkiego.

Głównym celem dydaktycznym proponowanego wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy biologicznej o tym, co i w jaki sposób umożliwia nam wrodzoną skłonność do rozmnażania. W trakcie piętnastu dwugodzinnych wykładów postaram się w interesujący, lecz przede wszystkim profesjonalny sposób, omówić tak podstawowe zagadnienia jak: kluczowe procesy i mechanizmy komórkowe w biologii rozwoju człowieka, rozmnażanie płciowe w kontekście ewolucji, determinacja i różnicowanie płci (w tym molekularne podłoże zaburzeń determinacji płci oraz rozwoju gonad i tożsamości płciowej), chromosomy płci ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji chromosomu Y, przebieg i efekt gametogenezy (spermatogeneza i oogeneza), fizjologia zapłodnienia i aktywność seksualna człowieka, rozwój prenatalny, świadome rodzicielstwo (w tym różnorodne metody regulacji poczęć), bezpłodność i niepłodność, techniki wspomaganego rozrodu człowieka, badania prenatalne i kwestie prawne/etyczne związane z aborcją, choroby przenoszone drogą płciową oraz embriologia medyczna i komórki macierzyste.

Głównym założeniem proponowanego wykładu jest to, aby każdy biorący w nim udział student, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju człowieka, zainteresowania naukowe, czy światopogląd i związane z nim normy etyczne, potrafił rozróżnić trzy podstawowe kwestie: wiedza, wiara i mit.

Dobór i poziom treści merytorycznych proponowanego wykładu (zakres podawanej wiedzy) oraz sposób ich prezentacji przez wykładowcę (interaktywny wykład multimedialny wzbogacony o wysokiej jakości naukową dokumentację fotograficzną i filmową) będzie dobrany tak, aby podawane informacje natury ściśle biologicznej miały charakter ogólny (treści zrozumiałe nie tylko dla studentów kierunków biologicznych), przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów kształcenia. W trakcie wykładów, wiedza popularnonaukowa (ogólnie dostępna) będzie poddana konfrontacji z rzetelną wiedzą naukową (w oparciu o fachową literaturę przedmiotu). Na pierwszym wykładzie studenci wypełnią anonimową ankietę, której celem jest określenie poziomu ich wiedzy i głównych zainteresowań w zakresie biologii rozwoju człowieka, ze względu na bardzo zróżnicowane audytorium (studenci różnych kierunków studiów). Wyniki ankiet umożliwią wykładowcy dostosowanie treści merytorycznych wykładu do możliwości i oczekiwań studentów, co w przypadku zajęć ogólnouniwersyteckich jest podstawą osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia i niweluje potencjalne niepowodzenia podczas ich weryfikacji. W trakcie wykładów możliwe będą dyskusje, podczas których studenci będą mieli okazję do skonfrontowania własnych poglądów w odniesieniu do faktów naukowych, przy czym wartość nadrzędna będzie jasno sprecyzowana – jest nią biologia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Jura C, Klag J „Podstawy embriologii zwierząt i człowieka”, Tom 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN

- Twyman RM „Biologia rozwoju. Krótkie wykłady”, Wydawnictwo Naukowe PWN

- Moir A, Jessel D „Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Wydawnictwo PIW

- Ridley M „Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej”, Dom Wydawniczy Rebis

Literatura uzupełniająca:

- publikacje naukowe i popularnonaukowe polecane i udostępniane przez wykładowcę, w zależności od indywidualnych zainteresowań studentów literaturą przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

- zaliczenie końcowe przedmiotu

Kryteria oceniania:

- test zamknięty jednokrotnego wyboru

- wymagany próg na zaliczenie: 51%

Na pierwszym wykładzie studenci wypełniają anonimową ankietę, której celem jest określenie poziomu ich wiedzy i głównych zainteresowań w zakresie biologii rozwoju człowieka, ze względu na bardzo zróżnicowane audytorium (studenci różnych kierunków studiów). Wyniki ankiet umożliwiają wykładowcy dostosowanie treści merytorycznych wykładu do możliwości i oczekiwań studentów, co w przypadku zajęć ogólnouniwersyteckich jest podstawą osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia oraz niweluje potencjalne niepowodzenia podczas ich weryfikacji (końcowe zaliczenie przedmiotu). Końcowy test zaliczeniowy jest konstruowany w oparciu o wstępną wiedzę studentów, treści merytoryczne podawane przez wykładowcę oraz poziom dyskusji ze studentami w trakcie interaktywnych wykładów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lenartowska
Prowadzący grup: Marta Lenartowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.