Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PD2BIOL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 r. biotechnologii S1
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku biologii S1
Punkty ECTS i inne: 3.50 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w zajęciach na pracowni dyplomowej - 60

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (65 godz.):

- praca własna nad realizowanym projektem - 20

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie dyplomowym – 10

- zbieranie i czytanie literatury naukowej - 15

- udział w konsultacjach – 10

- przygotowanie pracy dyplomowej – 10

Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Dla kierunku biotechnologia:

W1: Ma wiedzę z dyscyplin kierunkowych, umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii, K_W04, K_W07K, _W08, K_W09, K_W10, K_W11

W2 - Zna podstawy metodologii konstrukcji pracy dyplomowej oraz metody fizyczne, chemiczne, techniki biochemiczne i molekularne niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy K_W04, K_W09, K_W10, K_W11, K_W15, K_W16,

W3 - Zna przykłady praktycznego zastosowania metod obliczeniowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, K_W14

W4: Zna podstawową literaturę polsko- i obcojęzyczną w zakresie wybranej specjalności, K_W12


Dla kierunku biologia:

W16; Zna podstawowe pakiety oprogramowania komputerowego (edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne) P1A_W06

W17: Zna podstawy prawa autorskiego i patentowego P1A_W05, P1A_W10

W19: Zna zasady etyki P1A_W04

W20: Zna zasady przygotowania raportów, opracowań, prac dyplomowych i publikacji P1A_W05

W21: Zna podstawową literaturę polsko- i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji P1A_W05, P1A_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

Dla kierunku biotechnologia:

U1 - Stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne i biologii molekularnej do rozwiązania zadania badawczego z dziedzin nauki właściwych dla studiowanego kierunku, K_U01, K_U02.

U2 – Użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukania informacji i komunikowania się oraz stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych, napisania pracy dyplomowej i prezentacji wyników, K_U03,

U3 - Określa kierunki dalszego kształcenia się, K_U04,

U4 - Potrafi efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dostępnych w formie papierowej i elektronicznej oraz wykorzystuje literaturę anglojęzyczną do poszerzania wiedzy w zakresie studiowanego kierunku, K_U05, K_U15, K_U19,

U5 – umie zastosować znane metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego zadania, K_U03, K_U07,

U5 - stosuje specjalistyczne metody i techniki badawcze, narzędzia bioinformatyczne do wykonania zadania badawczego pod kierunkiem opiekuna, K_U07

U6 - Analizuje i poprawnie interpretuje uzyskane wyniki eksperymentalne K_U06,K_U08,

U7 - Stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń, K_U09, K_U10,

U8 - Samodzielnie przygotowuje opracowanie wyników swoich prac eksperymentalnych, krytycznie je dyskutuje w oparciu o dane literaturowe, K_U12,

U9- Posiada umiejętność wyboru specjalizacji i planuje własną karierę naukową i zawodową, K_U18


Dla kierunku biologia:

U07: Użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukania informacji i komunikowania się P1A_U03, P1A_U05, P1A_U09.

U14: Samodzielnie wyszukuje informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w internecie i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji P1A_U02, P1A_U03, P1A_U07, P1A_U08, P1A_U09, P1A_U11, P1A_U12.

U14: Analizuje i poprawnie interpretuje uzyskane wyniki eksperymentalne

Wykonuje analizę danych liczbowych z wykorzystaniem jednego ze standardowych pakietów statystycznych.

U07: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników P1A_U03, P1A_U05, P1A_U09.

U21: Posiada umiejętność sporządzania dokumentacji naukowej

U22:Posługuje się literaturą fachową w języku polskim i angielskim P1A_U08, P1A_U09, P1A_U10

U22: Posiada umiejętność ustnego prezentowania zagadnień teoretycznych oraz wyników eksperymentalnych w języku polskim i obcym P1A_U08, P1A_U09, P1A_U10Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Dla kierunku biotechnologia:

K1 - Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i pogłębiania kompetencji zawodowych również po skończeniu studiów, K_K01,

K2 – Jest chętny do pracy zespołowej, współpracuje w zespole na zasadach partnerskich, K_K03

K3 – Postępuje zgodnie z zasadami etyki, K_K06

K4 - Jest zdolny do rzeczowej i krytycznej oceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz krytycznie ocenia informacje z literatury naukowej, internetu, a szczególnie mediów masowych, dotyczących wykorzystania biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie, K_K07

K5 - Jest świadomy roli społecznej absolwenta kierunku Biotechnologia i ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych, K_K08

K6 - Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym, K_K11


Dla kierunku biologia:

K04: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej P1A_K02, P1A_K04

K02: Krytycznie ocenia informacje z literatury naukowej, internetu, a szczególnie mediów masowych P1A_K04

K11: Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym P1A_K08.

K06: Jest chętny do popularyzacji wiedzy biologicznej P1A_K01


Metody dydaktyczne:

Praca laboratoryjna: projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literaturą naukową, dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest samodzielne napisanie pracy dyplomowej w oparciu o metodologię i metodykę nauk biologicznych, a w szczególności: planowania i przeprowadzanie prostych zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna (poprawnego formułowania celów i założeń pracy, prawidłowego doboru publikacji naukowych odpowiadających tematowi pracy dyplomowej, krytycznej analizy i selekcji materiałów źródłowych, opracowania danych ilościowych i ich graficznej prezentacji w postaci wykresów i map, formułowania wniosków).

Literatura:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Kozłowski R. praktyczny sposób pisania pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu komputerowego i internnetu, Warszawa 2009,

Szmigielska TU. Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Dla kierunku biotechnologia:

Metody oceniania:

Pracownia dyplomowa - K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U15, K_U19, K_U18

Aktywność (tylko kompetencje) – K_K01, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08, K_K11

Kryteria oceniania:

Ustalona przez opiekuna ocena ciągła (zaangażowanie, sumienność, dotrzymywanie terminów i ustaleń dotyczących realizowanej części doświadczalnej pracy dyplomowej, przygotowanie teoretyczne, postępy w pisaniu pracy dyplomowej).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Krzysztof Jaworski, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Wyszkowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Grażyna Dąbrowska, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Krzysztof Kowalski, Marta Michalska-Sionkowska, Teresa Napiórkowska, Maciej Ostrowski, Dariusz Smoliński, Adriana Szmidt-Jaworska, Jarosław Tyburski, Sylwia Wrotek, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Cichy, Patrycja Golińska, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Adriana Szmidt-Jaworska, Anna Wojciechowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Cichy, Patrycja Golińska, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Adriana Szmidt-Jaworska, Anna Wojciechowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)