Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-S1-CM-GEN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii komórki i genetyki z zakresu szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

2. Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń/laboratoriów - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie to końcowego zaliczenia - 8 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. K_W11 - student zna podstawowe pojęcia z genetyki organizmów i populacji

2. K_W09 - student omawia prawa dziedziczenia (dziedziczenie mendlowskie i niemendlowskie)

3. K_W10 - student rozumie zależność fenotypu od genotypu oraz wpływ środowiska na genotyp

4. K_W10 - student wylicza czynniki zaburzające równowagę populacji

5. K_W10 - student zna podstawowe metody umożliwiające analizę materiału genetycznego

6. K_W08, K_W10 - student objaśnia jak sposób zapisu informacji genetycznej umożliwia stałość i zmienność genomu

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. K_U06, K_U08, K_U12 - student interpretuje wyniki obserwacji przekazywania cech i potrafi na podstawie danych doświadczalnych określić genotyp

2. K_U12 - student analizuje dane zawarte w rodowodach, potrafi określić sposób dziedziczenia cechy

3. K_U12 - student na podstawie danych eksperymentalnych potrafi określić prawdopodobieństwo wystąpienia danej cechy w kolejnych pokoleniach oraz w populacji

4. K_U08, K_U12 - student na podstawie danych określa sprzężenie genów oraz oblicza odległości pomiędzy genami


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. K_K01 - student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy

2. K_K02 - racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do informacji zakresu genetyki

3. K_K03 - Wyraża własną opinię dotyczącą wiedzy z zakresu genetyki popartą naukowymi podstawami, respektuje zdanie innych osób uczestniczących w zajęciach

4. K_K09 - student jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i poprawną realizację zadania


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia - prezentacja multimedialna, omówienie, pokaz, rozwiązywanie zadań genetycznych na podstawie dostarczonych danych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów. Poznaje podstawowe informacje z zakresu genetyki populacyjnej i człowieka.

Pełny opis:

WYKŁAD: Działy genetyki. Twórcy genetyki. Definicja genu. Poziomy regulacji aktywności genu. Inicjacja i terminacja transkrypcji u prokariota. Operony i sposoby ich regulacji. Regulony. Złożoność regulacji aktywności genów u Eukariota. Genom mitochondrialny. Prawa Mendla, pozorne i rzeczywiste odstępstwa od stosunków mendlowskich. Typy współdziałania genów. Dziedziczenie cech ilościowych. Odziedziczalność. Testy alleliczności. Rekombinacja i mapowanie genów. Mutacje i ich skutki, w tym nowotworzenie. Genetyczna determinacja płci. Mechanizmy kompensacji dawki genów. Dziedziczenie niemendlowskie: dziedziczenie pozachromosomowe, efekt matczyny, zmiany epigenetyczne. Geny w rozwoju. Genetyka populacyjna - prawo Hardy'ego-Weinberga, czynniki naruszające równowagę populacji. Genetyka człowieka z uwzględnieniem podstaw diagnostyki molekularnej.

ĆWICZENIA: Organizmy modelowe, odstawowe pojęcia genetyczne. Transformacja bakterii metodą szoku cieplnego. Mutacje, mutageny - test Amesa. Prawa Mendla. Współdziałanie genów. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią u człowieka. Mapowanie genów metodą analizy sprzężeń. Genetyka człowieka - identyfikacja płci człowieka metodą PCR. Uwarunkowania genetyczne chorób człowieka-poradnictwo i profilaktyka. Genetyka populacyjna.

Literatura:

1. Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G, Goc A. Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 2004

2. Sadakierska-Chudy A. (red) Genetyka ogólna. Instrukcje do ćwiczeń dla studentów biologii. wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 2004

3. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 1998

4. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. Genetyka. Krótkie wykłady. wyd, trzecie zmienione, PWN, 2011

5. Bal J. (red) Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. wyd, drugie zmienione, PWN 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w zakresie wiedzy i umiejętności: ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność). W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Wykład - końcowy test pisemny

Ćwiczenia - końcowe pisemne zaliczenie i średnia z ocen uzyskanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Anna Goc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Magdalena Nocny, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Magdalena Nocny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Magdalena Nocny, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.