Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SEMBiOS2-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Biotechnologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej - 6 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 3 godziny

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 1 godzina

Łącznie: 25 godzin (1 ECTS)


Biologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 20 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 10 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 5 godzin

Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)


Ochrona środowiska

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 30 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 40 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 20 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 10 godzin

Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Biotechnologia

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii – K_W03, K_W06, K_W07

W2: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań omawianych podczas spotkań seminaryjnych oraz w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W14

W3: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do swobodnego wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie tematyki seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej – K_W09, K_W10

W4: Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii – K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_W16

W5: Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne stosowane w biotechnologii – K_W12, K_W13, K_W15

W6: Zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień ustnych oraz pisania prac naukowych/pracy magisterskiej – K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W18


Biologia

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11

W2: Wskazuje źródła informacji naukowej w języku polskim i angielskim dotyczącej aktualnych kierunków rozwoju studiowanej dyscypliny/specjalizacji, jak również zna zasady projektowania eksperymentu, przeprowadzenia analiz i interpretacji uzyskanych wyników – K_W09, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy magisterskiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W12

W4: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań omawianych podczas spotkań seminaryjnych oraz w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W15

W5: Ma wiedzę dotyczącą sposobu przygotowywania prezentacji, raportów, opracowań i manuskryptów oraz wiedzę matematyczną w zakresie opracowywania i analizy danych – K_W08, K_W12

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14


Ochrona środowiska:

W1: objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy

realizowana praca magisterska – K_W08

W2: rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska – K_W13

W3: opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych – K_W14

W4: wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska – K_W15, K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

Biotechnologia

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne oryginalne prace badawcze związane z tematyką spotkań seminaryjnych oraz realizowanej pracy magisterskiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U17

U2: Stosuje zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne w celu rozwiązania zadania badawczego – K_U01, K_U07, K_U10

U3: Stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń – K_U08

U4: Stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym – K_U09

U5: Potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać dane i informacje pochodzące z różnych źródeł a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat – K_U03, K_U04, K_U05, K_U11

U6: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej – K_U12, K_U14, K_U15, K_U17

U7: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz określa kierunki dalszego kształcenia – K_U04, K_U18


Biologia

U1: Student posługuje się wiedzą z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07

U2: Samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny wyników, co umożliwia mu poprawne wnioskowanie i uzasadnianie opinii na dany temat – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U3: Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu – K_U07

U4: Posługuje się językiem obcym umożliwiającym komunikowanie się na podstawowym poziomie zgodnie z wymaganiami B2 ESOKJ – K_U12, K_U14

U5: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry/specjalizacji i przygotowywanej pracy magisterskiej, posługuje się prawidłową terminologią naukową i specjalistyczną – K_U01, K_U04, K_U07, K_U08, K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16


Ochrona Środowiska

U1: dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych – K_U01

U2: przygotowuje proste publikacje w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym przestrzegając ogólnie przyjętych zasad pisania prac naukowych – K_U10

U3: prezentuje publicznie wyniki pracy własnej i zespołowej – K_U11

U4: posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim – K_U12

U5: wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo – K_U13

U6: łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez – K_U14

U7: planuje zawodową karierę i stosuje metody zmierzające do osiągania zamierzonych celów – K_U17

U8: uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej – K_U20

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Biotechnologia

K1: Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

K2: Współpracuje w zespole na zasadach partnerskich – K_K02

K3: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem prawa, w tym praw autorskich – K_K05


Biologia

K1: Krytycznie analizuje wyniki własnych badań oraz badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących ich wartość i zwiększających efektywność pracy– K_K03, K_K04, K_K06,

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw – K_K01, K_K02, K_K07, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i ekspertyz oraz konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K04, K_K05


Ochrona środowiska

K1: ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych – K_K01

K2: ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania – K_K03

K3: wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu – K_K04

K4: ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska – K_K05

K5: jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem wyuczonego zawodu i wykazuje zdolność do działania w sposób przedsiębiorczy – K_K08

K6: wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu – K_K10

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

• podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny (konwencjonalny)

• poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

Biologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach i dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat – K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K04, K_K06

Ochrona środowiska

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat: K_W08, K_W13, K_W14, K_W15 K_U10, K_U11, K_U12, K_U14,K_U20 K_K 01, K_K03,K_K04,K_K 05, K_K08,K_K10

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, Anna Filbrandt-Czaja, Anna Goc, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Anna Jakubowska, Małgorzata Jefimow, Jarosław Kobak, Wiesław Kozak, Justyna Maliszewska, Janusz Niedojadło, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Justyna Rogalska, Dariusz Smoliński, Maria Stankiewicz, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Alina Trejgell, Andrzej Tretyn, Jarosław Tyburski, Maciej Walczak, Emilia Wilmowicz, Justyna Wiśniewska, Michał Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Stefany Cardenas Perez, Grażyna Dąbrowska, Anna Filbrandt-Czaja, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Wiesław Kozak, Marta Lenartowska, Janusz Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Alina Trejgell, Jarosław Tyburski, Emilia Wilmowicz, Justyna Wiśniewska, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Aleksandra Burkowska-But, Patrycja Golińska, Przemysław Grodzicki, Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Dariusz Smoliński, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Jarosław Tyburski, Maciej Walczak, Emilia Wilmowicz, Michał Wojciechowski, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Katarzyna Roszek, Maria Stankiewicz, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Maciej Walczak, Emilia Wilmowicz, Sylwia Wrotek, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.