Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-AC-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

• udział w wykładach – 15 godzin.

• udział w ćwiczeniach – 30 godzin

• konsultacje – 2 godz.

• samodzielne przygotowanie studenta – 45 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student zna i rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka. Opisuje szczegółowo budowę ciała człowieka. (K_W01).

W2 - Wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych organów oraz układów z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02).

W3 - Wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych (K_W05).

W4 - Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka (K_W14).

W5 - Zna zasady etyki badań w anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (preparatami anatomicznymi) (K_W19).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – Student wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze i analityczne mające zastosowanie w anatomii (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej z zakresu anatomii (KU_16)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – Student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka (K_K01).

K02 - Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do anatomii człowieka (K_K02).Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym oraz topograficznym z uwzględnieniem zmienności osobniczej (międzypopulacyjnej, dymorfizm płciowy oraz zmienność z wiekiem).

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółową budową anatomiczną człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii prawidłowej i topograficznej ze szczególnym naciskiem na budowę i funkcjonowanie narządu ruchu.

Szczegółowe tematy:

1. Przedmiot zainteresowania i badań anatomii człowieka oraz jej podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka.

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W1: Absolwent zna i rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka oraz zasady skutecznego i efektywnego stymulowania rozwoju fizycznego człowieka. K_W01

W2: Absolwent posiada wiedzę merytoryczną i metodologiczną niezbędną do przygotowania raportów, projektów i pracy dyplomowej obejmujących zagadnienia z zakresu szczegółowej anatomii człowieka. K_W13

U1: Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu anatomii człowieka w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej oraz rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w czasie realizacji zadań sportowo-rekreacyjnych i zdrowotnych. KU_04

U2: Absolwent potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu szczegółowej anatomii człowieka w celu propagowania wiedzy na temat sportu, wellness, zdrowego stylu życia oraz potrafi dostosować sposób komunikowania się do poziomu rozwoju psychicznego i społecznego osób, z którymi pracuje. KU_05

K1: Absolwent jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę a także dokonywania samooceny własnych kompetencji w zakresie szczegółowej anatomii człowieka. K-K01

K2: Absolwent zna wartość zdobytej wiedzy z zakresu anatomii człowieka i umiejętności i na ich podstawie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne, a także docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla skuteczności i efektywności działania oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny w formie testu- W01

kolokwium - U02

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu (mieszany: pytania otwarte i pytania zamknięte)

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium. W zakresie umiejętności: zaliczenie praktyczne w postaci oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Kinga Linowiecka, Ewa Rogowska, Justyna Szpotan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółową budową anatomiczną człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii prawidłowej i topograficznej ze szczególnym naciskiem na budowę i funkcjonowanie narządu ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii

Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.Uwagi

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Kinga Linowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółową budową anatomiczną człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii prawidłowej i topograficznej ze szczególnym naciskiem na budowę i funkcjonowanie narządu ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii

Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.Uwagi

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Kinga Linowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze szczegółową budową anatomiczną człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii prawidłowej i topograficznej ze szczególnym naciskiem na budowę i funkcjonowanie narządu ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii

Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.Uwagi

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)