Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia ruchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-BR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia ruchu
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii kręgowców.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.35):

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w laboratorium – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.35):

np.

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- przygotowanie do egzaminu- 15

- przygotowanie do kolokwium - 10


Łącznie: 70 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące anatomii narządu ruchu oraz jego ewolucji - K_W01.

W2: zna i rozumie związki pomiędzy anatomią, fizjologią, biomechaniką kręgowców - K_W02.

W3: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, pojęcia i zjawiska dotyczące anatomii porównawczej, biomechaniki i ewolucji narządu ruchu - K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przeprowadzać doświadczenia, interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski na podstawie testów wysiłkowych i innych eksperymentów opartych na wiedzy biologicznej - K_U02.

U2: potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę i terminologię z zakresu anatomii narządu ruchu kręgowców oraz biomechaniki - K_U05.

U3: jest świadomy ważności programowania, planowania i realizowania osobistego rozwoju przez całe życie oraz rozumie potrzebę dbałości o własną sprawność fizyczną dla promowania zdrowia i właściwego wykonywania swojego zawodu - K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu anatomii aparatu ruchu i podstaw biomechaniki - K_K01.

K2: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności i na ich podstawie rozwiązuje problemy poznawcze dotyczące biologii ruchu - K_K02.

K3: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych - K_K03.

Metody dydaktyczne:

- wykład

- ćwiczenia laboratoryjne wraz z omówieniem teoretycznym materiału

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu w sporcie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu.

Treści wykładów:

Podstawy fizyki ruchu

Rodzaje środowiska

Plan budowy oraz allometria kręgowców

Ewolucja układu ruchu

Adaptacje związane z lokomocją w wodzie

Adaptacje związane z lokomocją w powietrzu

Adaptacje związane z lokomocją na lądzie (czworonożna, dwunożna, beznoga)

Treści ćwiczeń:

Adaptacje do różnych ośrodków w jakich porusza się ciało.

Siły fizyczne oddziałujące w różnych ośrodkach.

Układ powłokowy jako adaptacja do ruchu.

Adaptacje związane z dwunożnością.

Biomechanika chodu, biegu, skoku, ruchu obrotowego.

Budowa stawów i ich specyfika w wykonywaniu określonego rodzaju ruchu.

Fizyka i biomechanika różnych dyscyplin sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Szarski (red) Anatomia porównawcza kręgowców

K. Ernst, Fizyka sportu

Literatura uzupełniająca:

1. Grimshaw i wsp. Krótkie wykłady Biomechanika sportu

2. Kardong. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- np. W01

kolokwium- np. U02

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego. Możliwe pytania każdego typu

ndst - <60%

dst- 60-70%

dst plus- 71-75%

db- 76-85%

db plus- 86-90%

bdb- 91-100%

Ćwiczenia: np. zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianów pisemnych

ndst - <60%

dst- 60-70%

dst plus- 71-75%

db- 76-85%

db plus- 86-90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu w sporcie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu.

Treści wykładów:

Podstawy fizyki ruchu

Rodzaje środowiska

Plan budowy oraz allometria kręgowców

Ewolucja układu ruchu

Adaptacje związane z lokomocją w wodzie

Adaptacje związane z lokomocją w powietrzu

Adaptacje związane z lokomocją na lądzie (czworonożna, dwunożna, beznoga)

Treści ćwiczeń:

Adaptacje do różnych ośrodków w jakich porusza się ciało.

Siły fizyczne oddziałujące w różnych ośrodkach.

Układ powłokowy jako adaptacja do ruchu.

Adaptacje związane z dwunożnością.

Biomechanika chodu, biegu, skoku, ruchu obrotowego.

Budowa stawów i ich specyfika w wykonywaniu określonego rodzaju ruchu.

Fizyka i biomechanika różnych dyscyplin sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Szarski (red) Anatomia porównawcza kręgowców

K. Ernst, Fizyka sportu

Literatura uzupełniająca:

1. Grimshaw i wsp. Krótkie wykłady Biomechanika sportu

2. Kardong. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.35):

np.

- udział w wykładach – 15

- udział w laboratorium – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5

Zajęcia laboratoryjne, wykłady oraz egzamin z treści wykładowych przeprowadzane są w sposób stacjonarny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Kowalski, Anna Przybylska-Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu w sporcie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu.

Treści wykładów:

Podstawy fizyki ruchu

Rodzaje środowiska

Plan budowy oraz allometria kręgowców

Ewolucja układu ruchu

Adaptacje związane z lokomocją w wodzie

Adaptacje związane z lokomocją w powietrzu

Adaptacje związane z lokomocją na lądzie (czworonożna, dwunożna, beznoga)

Treści ćwiczeń:

Adaptacje do różnych ośrodków w jakich porusza się ciało.

Siły fizyczne oddziałujące w różnych ośrodkach.

Układ powłokowy jako adaptacja do ruchu.

Adaptacje związane z dwunożnością.

Biomechanika chodu, biegu, skoku, ruchu obrotowego.

Budowa stawów i ich specyfika w wykonywaniu określonego rodzaju ruchu.

Fizyka i biomechanika różnych dyscyplin sportowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Szarski (red) Anatomia porównawcza kręgowców

K. Ernst, Fizyka sportu

Literatura uzupełniająca:

1. Grimshaw i wsp. Krótkie wykłady Biomechanika sportu

2. Kardong. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.35):

np.

- udział w wykładach – 15

- udział w laboratorium – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5

Zajęcia laboratoryjne, wykłady oraz egzamin z treści wykładowych przeprowadzane są w sposób stacjonarny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)