Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

e-Sport

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-ES-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: e-Sport
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy technologii informatycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15h

- konsultacje z nauczycielem akademickim-5h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- pisanie prac, projektów-10h


Łącznie: 30h godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do zastosowania nowoczesnych technologii w działalności sportowo – rekreacyjną – K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi połączyć zdobytą wiedzę z nowoczesnymi technologiami w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej – K_U04

U2: potrafi wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) – K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest zdolny do współpracy w zespole wielodyscyplinarnym przy organizacji działań z zakresu sportu i rekreacji– K_K05

Metody dydaktyczne:

- studium przypadku,

- pogadanka,

- projekt,

- grywalizacja


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot eSport wprowadzi studenta w możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w sporcie. Pojęcie eSportu najczęściej kojarzone jest z grywalizacją, jednak nie jest to jedyny obszar, który będzie przedstawiony podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia z e-sportu będą miały praktyczny charakter, którego zadaniem będzie m.in. doświadczenie rywalizacji w grach komputerowych. Studenci nauczą się również wykorzystania podstawowych programów komputerowych potrzebnych w pracy organizatora imprez sportowych.

Treść ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do eSportu

2. Technologie w sporcie i rehabilitacji

3. Exergaming

4. Wykorzystanie technologii podczas imprez sportowych

5. Programy komputerowe wspomagające sport

6. Inżynieria sportu

7. E-sport w praktyce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Kiedrowicz, Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009.

2. Portal http://esportnow.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopisma branżowe

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

aktywność – W1, U1 (max 6 pkt)

organizacja imprezy sportowej z użyciem oprogramowania komputerowego – U2, K1 (max 6 pkt)

projekt – wykorzystanie nowoczesnych technologii w sporcie/wellness (max 8 pkt)

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia oceniane są wg powyższych metod, stosując skalę ocen:

ndst - do 11 pkt (55%)

dst - 12-13 pkt (60-65%)

dst plus - 14-15 pkt (70-75%)

db - 16-17 pkt (80-85%)

db plus - 18 pkt (90%)

bdb - 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)