Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-EZ-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0900) Health and welfare Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza biologiczna z poziomu szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- przygotowanie do egzaminu- 15

- przygotowanie do kolokwium - 15


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada interdyscyplinarną wiedzę o zdrowiu i jego uwarunkowaniach - K_W02

W2 Zna podstawy teoretyczne oraz metodyczne kształtowania zdrowia w różnych grupach wiekowych - K_W09

W3 Zna mechanizmy i skutki wpływu aktywności ruchowej na organizm - K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Potrafi wykorzystać wiedzę biologiczną o zdrowiu w komunikacji z otoczeniem - K_U05

U2 Jest świadomy znaczenia dbałości o zdrowie w cyklu życia - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Posiada zdolność krytycznego odnoszenia się do narracji o zdrowiu - K_K01

K2 Ma świadomość istniejących zagrożeń dla zdrowia K_K04


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Cele:

• Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką własnego zdrowia oraz wspieranie ich działań w zakresie:

• Identyfikowania własnych problemów zdrowotnych oraz ich rozwiązywania,

• Ochrony, utrzymania oraz doskonalenia swojego zdrowia,

• Kształtowanie postawy otwartości na problemy zdrowotne innych ludzi oraz dbałości o środowisko sprzyjające zdrowiu.

Pełny opis:

Pojęcie zdrowia. Czynniki warunkujące zdrowie oraz paradygmaty zdrowia. Znaczenie podmiotowego traktowania ciała dla budowania zdrowia oraz zagrożenia związane z biomedycznym (przedmiotowym) modelem ciała. Znaczenie relacji międzyludzkich w utrzymaniu i umacnianiu zdrowia. Środowiskowe zagrożenia i szanse dla zdrowia. Zdrowotne znaczenie aktywności ruchowej. Stres i radzenie sobie ze stresem. Zdrowie w cyklu życia. Metody edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Woynarowska B, Edukacja zdrowotna

Bishop G., Psychologia zdrowia

Wrona-Wolny W. i wsp., Wypisy z wychowania zdrowotnego

Literatura uzupełniająca:

Woynarowska B. i wsp.,Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej

Janiszewski M., Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- np. W01—03, WU01

kolokwium- U02, K01, K02

dst- 60%

dst plus- 65 %

db- … 70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Jacek Szmalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)