Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-FC-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy zakres wiedzy z anatomii, biochemii i biofizyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie funkcjonowanie wybranych układów człowieka w warunkach fizjologicznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze w diagnostyce fizjologicznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi dobrze przygotować protokół w przeprowadzonego przez siebie doświadczenia. Potrafi także pracować w grupie.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem wykładów z Fizjologii człowieka jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem poszczególnych narządów i układów człowieka oraz mechanizmów regulacyjnych (integracja

poszczególnych funkcji).

Literatura:

Knturek, Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier.

Traczyk, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Warszawa 2001.

Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: sródsemestralne kolokwia pisemne.

szczegóły znajdują się na stronie Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii (regulamin)

https://www.bio.umk.pl/katedra-fizjologii-zwierzat-i-neurobiologii/dydaktyka/plany-zajec/

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)