Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Marketing w kulturze fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-MK-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing w kulturze fizycznej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy zarządzania

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach – 30h

- udział w ćwiczeniach – 15h

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 75 godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu – 15h

- przygotowanie do ćwiczeń – 15h

- pisanie prac, projektów – 20h

- czytanie literatury – 10h

- przygotowanie do egzaminu – 15h


Łącznie: 135 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student rozumie istotę wykorzystania działań marketingowych w sporcie oraz ich organizacyjne i etyczne uwarunkowania – K_W04, K_W10

W2: Student wymienia i opisuje metody i techniki marketingu w sporcie – K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu marketingu w celu poszerzania i polepszenia działalności organizacji skupionych w obrębie kultury fizycznej – K_U04.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: podczas tworzenia strategii marketingowej widzi zalety i jest zdolny do współpracy w zespole wielodyscyplinarnym K_K05

K2: student jest zdolny do organizacji i prowadzenia działań na rzecz interesu publicznego i zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych działań marketingowych - K_K09


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- studium przypadku

- pogadanka


Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku,

- klasyczna metoda problemowa

- projektu,

- sytuacyjna,

- dyskusja,

- wizyta studyjna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie Studentom podstawowych działań z zakresu marketingu, które są i mogą być wykorzystywane przez organizacje kultury fizycznej. Studenci będą również realizować strategie marketingowe wybranych przez siebie organizacji, które to mogą być wybrane m.in. przez pomysły, propozycje zaprezentowane podczas wizyt studyjnych w organizacjach sportowych.

Pełny opis:

Treści realizowane podczas wykładów:

1. Podstawy marketingu

2. Marketing sportowy (marketing przez sport, marketing sportu, sponsoring)

3. Marketing 7P w sporcie

4. Badania marketingowe w sporcie

5. Satysfakcja klienta

6. Strategia marketingowa

7. Charakterystyka rynku sportu

8. Produkty sportu

9. Media społecznościowe w sporcie

10. Promocja w sporcie

11. Sponsoring w sporcie

12. Umowy sponsorskie i ich realizacja

13. Sprawozdania marketingowe

14. Outsourcing

15. Dobra luksusowe w kulturze fizycznej

Treści realizowane podczas ćwiczeń:

1. Badanie satysfakcji kibiców klubu sportowego

2. Tworzenie kampanii marketingowej

3. Tworzenie strategii marketingowej

4. Działania sponsoringowe w kulturze fizycznej

5. Sprawozdania marketingowe

6. Inwentaryzacja przestrzeni marketingowej

7. Tworzenie i obliczania wartości mediowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. Kotler Ph., Marketing, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.

3. Panfil R., Produkty sportowe. Identyfikacja, rozwój, dystrybucja, WSZiC, Wrocław 2012.

4. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

6. Shank M. D., Lyberger M. R., Sports marketing a strategic perspective, Routledge, London and New York 2015.

7. Beech J., Chadwick S. (ed.), The Marketing of Sport, Printice Hall, Essex 2007.

8. Pawlak Z., Smoleń A., Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Hartley R. F., Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, ONEPRESS, 2004.

2. Artykuły w czasopismach: Marketing, businessman.pl, Manager, Harvard Business Review, Zarządzanie na świecie, Zdrowie publiczne, Zdrowie i zarządzanie.

3. Halemba P. (red.), Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce cz. I, AWF Katowice 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład - egzamin pisemny w formie pytań otwartych – W1, W2, U1

ćwiczenia – aktywność i projekty W1, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

ndst - poniżej 50%

dst - 50-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów zdobytych z:

a) projektów (8 pkt)

b) aktywności (5pkt)

c) raportu z satysfakcji kibiców (7 pkt)

ndst – poniżej 50%

dst- 50-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Gulak-Lipka, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka, Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Gulak-Lipka
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka, Jakub Szczepkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Gulak-Lipka
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka, Jakub Szczepkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)