Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-OP-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy zarządzania, przedsiębiorczość

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 10 godz.

- organizacja wydarzenia sportowego/rekreacyjnego – 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę w zakresie organizacji imprez sportowych w tym posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych – K_W04

W2: poprawnie definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i oraz postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych i rekreacyjnych – K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: jest świadomy ważności programowania, planowania i realizowania w ramach organizacji imprez sportowych – K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie etyczne aspekty imprez sportowych – K_K10

K2: Student posiada umiejętność komunikacji z organami właściwymi w sprawie wydawania pozwoleń na organizację imprez masowych – K_K09

K3: Student potrafi współpracować w zespole – K_K05


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- prezentacje multimedialne,

- studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych , ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

1. Organizacja przedsięwzięć sportowych

2. Wymagania prawne dotyczące organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych

3. Biznesplan

4. Kosztorysowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych na potrzeby j.s.t. i administracji rządowej

5. Promocja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych

6. Tworzenie zespołu organizacyjnego (struktura, rekrutacja)

7. Wolontariat w sporcie

8. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i akty wykonawcze

9. Systemy rozgrywek

10. Przepisy karne.

Literatura:

Literatura:

1. J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011.

2. Klisiński Janusz, Marketing w biznesie sportowym, WSE Bytom 2008.

3. R. Panfil, Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, PWSZ Leszno 2008.

4. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. H. Zdebska, Istota i wartości zespołowych gier sportowych, AWF Kraków 2008.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 329).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy sportowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań (Dz. U. z 2009 r. Nr 121, poz. 1006).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny - W1, W2, U1, K1, K2

- kolokwium - W1, W2, U1, K1, K2, K3

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (pytania testowe i otwarte)

Kryteria oceniania:

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Cieśliński, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Wojciech Cieśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych , ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

1. Organizacja przedsięwzięć sportowych

2. Wymagania prawne dotyczące organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych

3. Biznesplan

4. Kosztorysowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych na potrzeby j.s.t. i administracji rządowej

5. Promocja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych

6. Tworzenie zespołu organizacyjnego (struktura, rekrutacja)

7. Wolontariat w sporcie

8. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i akty wykonawcze

9. Systemy rozgrywek

10. Przepisy karne.

Literatura:

Literatura:

1. J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011.

2. Klisiński Janusz, Marketing w biznesie sportowym, WSE Bytom 2008.

3. R. Panfil, Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, PWSZ Leszno 2008.

4. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. H. Zdebska, Istota i wartości zespołowych gier sportowych, AWF Kraków 2008.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 329).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy sportowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań (Dz. U. z 2009 r. Nr 121, poz. 1006).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Cieśliński, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

Pełny opis:

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych , ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

1. Organizacja przedsięwzięć sportowych

2. Wymagania prawne dotyczące organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych

3. Biznesplan

4. Kosztorysowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych na potrzeby j.s.t. i administracji rządowej

5. Promocja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych

6. Tworzenie zespołu organizacyjnego (struktura, rekrutacja)

7. Wolontariat w sporcie

8. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i akty wykonawcze

9. Systemy rozgrywek

10. Przepisy karne.

Literatura:

Literatura:

1. J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011.

2. Klisiński Janusz, Marketing w biznesie sportowym, WSE Bytom 2008.

3. R. Panfil, Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, PWSZ Leszno 2008.

4. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. H. Zdebska, Istota i wartości zespołowych gier sportowych, AWF Kraków 2008.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 329).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy sportowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań (Dz. U. z 2009 r. Nr 121, poz. 1006).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)