Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Public relations w organizacji sportowej i rekreacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-PR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public relations w organizacji sportowej i rekreacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.

- przygotowanie prezentacji - 10 godz.

- czytanie literatury - 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładu - 5 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student rozumie istotę wykorzystania działań public relations w sporcie oraz ich organizacyjne i etyczne uwarunkowania – K_W04, K_W10

W2: Student wymienia i opisuje metody i techniki public relations w sporcie – K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student jest w stanie zorganizować i przeprowadzić konferencję prasową- K_U10

U2: potrafi korzystać z narzędzia kreujących pozytywny wizerunek organizacji sportowej- K_U13

U3: student posiada umiejętności niezbędne w określeniu i przygotowaniu skutecznych działań i metod komunikacji z kibicami, które pozwolą budować dobre relacje- K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest zdolny do okazywania szacunku wobec różnych interesariuszy oraz troski o ich dobro w działaniach związanych z public relations - K_K06

K2: student jest zdolny do organizacji i prowadzenia działań na rzecz interesu publicznego i zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych działań PR- K_K09

K3: jest zdolny do przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwiązywania problemów etycznych związanych z public relations oraz określania priorytetów służących realizacji planowanych zadań - K_K10Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- pogadanka,

- wykład konwersatoryjny.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku,

- klasyczna metoda problemowa

- projektu,

- sytuacyjna,

- dyskusja.


Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę kształtowania relacji z otoczeniem w ramach działań public relations, ze szczególnym akcentem na zastosowanie w sporcie. Zajęcia przygotowują studentów do reprezentowania organizacji w zakresie skutecznej komunikacji z kluczowymi grupami interesariuszy.

Pełny opis:

Zaliczenie przedmiotu umożliwi studentom zrozumienie istoty oraz strategicznej roli public relations w organizacji sportowej. Pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej określanie tożsamości organizacji sportowej oraz sportowca jako marki personalnej; kształtowania pożądanego wizerunku w otoczeniu oraz pozytywnych postaw wobec zarówno samej organizacji jak i jej celów i wartości.

W ramach zajęć przewidziano następujące treści szkolenia:

1. Istota oraz strategiczna rola public relations w organizacji, specyfika PR w sporcie

2. Tożsamość a marka organizacji sportowej

3. Komunikacja z otoczeniem, jako fundament PR - proces, cele i narzędzia

4. Współpraca z mediami - metody i instrumenty

5. Relacje z mediami elektronicznymi

6. Marka osobowa - kreowanie wizerunku sportowca

7. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

8. CSR w sporcie

9. Efektywność działań PR w sporcie

10. PR w Internecie - zastosowanie w sporcie

Dzięki uczestnictwu w zajęciach student nabędzie istotne i pożądane współcześnie umiejętności menedżerskie takie, jak: nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem (m.in w Internecie) skuteczna komunikacja, współpraca z różnymi mediami , a także zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

W ramach ćwiczeń realizowane będą następujące zagadnienia:

- PR w organizacji sportowej (kreowanie pozytywnego wizerunku, budowanie relacji z mediami oraz kibicami),

- Rola poszczególnych członków organizacji sportowej w budowaniu pozytywnego PR-u organizacji sportowej,

- Konferencja prasowa (przygotowanie, organizacja i realizacja) oraz eventy specjalne, jako element budowania pozytywnego wizerunku organizacji (analiza i przykłady),

- przygotowanie strategii działań PR organizacji oraz brief kampanii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Public relations w sporcie, red. Piotr Godlewski, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki, Poznań : SportWin, 2010

2. Sam Black, Publick relations, Wydanie IV, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Tomasz Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania. Praktyka działania, Warszawa : Business Press, 1998.

2. Smektała Tymon, Public relations w Internecie, Wydawnictwo Astrum 2006.

3. Sznajder Andrzej, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

4. Kuźbik P., Moterski F. (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje, Ludzie, Marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Beech J., Chadwick S., The Marketing of Sport, Pearson Education Limited, Essex, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin ustny

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie sumy punktów zdobytych z dwóch projektów grupowych i prezentacji. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyników procentowych uzyskanych ze sprawdzianów (włączając w to sprawdziany poprawkowe) zgodnie z poniższymi kryteriami:

ndst – poniżej 50%

dst- 50-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Gulak-Lipka
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka, Przemysław Lipka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Gulak-Lipka
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)