Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Taniec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M2-TA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Taniec
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Poczucie rytmu, dobra koordynacja ruchowa, świadomość własnego ciała.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 h

- opracowanie scenariusza zajęć- 10

- przygotowanie do kolokwium - 10


Łącznie: 60 godz. (2 pkt.ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć tanecznych (K_W12)

W2 - dba o własną higienę i bezpieczne uczestnictwo podczas różnych tańców w wersji indywidualnej i w parze (K_W12)

W3 - posiada podstawowe wiadomości z zakresu tańca niezbędne do przygotowania słownego opisu albo konspektu zajęć (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - planuje, organizuje i prowadzi fragment zajęć o charakterze tanecznym stosując prawidłową terminologię (K_U10)

U2 - opracowuje konspekt zajęć tanecznych (K_U10)

U3 - prawidłowo technicznie i rytmicznie wykonuje kroki taneczne poznanych tańców (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 - dba o bezpieczeństwo własne i innych ćwiczących (K_K04)

K2 - dokonuje oceny własnych kompetencji i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego (K_K05)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca - pokaz

Metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny, opis, pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące - ćwiczeniowa, obserwacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Taniec to przedmiot o charakterze praktycznym. Zajęcia odbywają się przy muzyce. Obejmują zagadnienia, których celem jest wyposażenie studenta w wiadomości dotyczące historii i pochodzenia tańców oraz w umiejętności wykonywania kroków podstawowych wybranych tańców standardowych, latynoamerykańskich oraz użytkowych.

Pełny opis:

Taniec to przedmiot o charakterze praktycznym. Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania poznanych tańców (w przypadku tańców wykonywanych indywidualnie, np. latino solo) lub demonstrowanie ich w parze (tańce standardowe, latynoamerykańskie, użytkowe i ludowe). W trakcie zajęć student nauczy się rozpoznawać rytm muzyczny danego tańca, pozna kroki podstawowe oraz charakterystyczną dla danego tańca pracę nóg i stóp. Nauczy się stabilnego trzymania ramion, tzw. ramy, prowadzenia partnerki oraz utrzymywania równowagi podczas wykonywania kroków tanecznych. Pozna kroki i figury taneczne, które po połączeniu pozwolą wykonać choreografię do podkładu muzycznego do konkretnego tańca.

Student zapozna się z budową lekcji i zdobędzie podstawową umiejętność jej planowania oraz dokumentowania w postaci konspektu a także realizacji fragmentów zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarzowa B., Młodzikowska M.: Tańce. Rytm Ruch Muzyka. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1983.

2. Kuźmińska O.: Taniec w teorii i praktyce. AWF, Poznań 2002.

3. Kuźmińska O., Popielewska H.: Taniec Rytm Muzyka. AWF, Poznań 1995.

4.Olex-Mierzejewska D.: Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. AWF, Katowice 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Franklin E.N.: Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych. Kined, Warszawa 2007.

2. Grodzka-Kubiak E.: Aerobik czy fitness. DDK Edition, Poznań 2002.

3. Waganowa A.J.: Zasady tańca klasycznego. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1965.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzone zostaną poprzez:

- samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć, udział w zajęciach - W1, W2, U1, U2, U3, K1

- opracowanie konspektu zajęć - U2

- przedłużoną obserwację podczas zajęć wykonania kroków i figur tanecznych w rytmie muzycznym - U1, U3, K1, K2

- rozmowę ze studentem –W1, W3, U1, U2, U3, K1, K2

- praktyczny sprawdzian umiejętności obejmujący podstawowe kroki i figury wybranych tańców U3, K1

Sprawdzian praktyczny:

- ocena dostateczny (3) - wykonanie kroków podstawowych wybranych trzech tańców

- ocena dobry (4) - wykonanie kroków podstawowych wybranych trzech tańców w rytmie muzycznym

- ocena bardzo doby (5) - wykonanie kroków podstawowych z zastosowaniem techniki pracy ciała i estetyki ruchu wybranych trzech tańców w rytmie muzycznym.

Powyższa ocena uwzględnia poziom techniki i estetyki wykonania trzech wybranych tańców z poniższego katalogu :

- podstawowych kroków i figur wybranych tańców towarzyskich: walca angielskiego, walca wiedeńskiego, cha-cha-cha, jive'a,

- podstawowych kroków tańców użytkowych: salsy, rock and rolla,

- układów kroków i figur tańców ludowych: krakowiaka, polki, zorby.

Konspekt zajęć - ocena uzależniona od poprawności merytorycznej dokumentu.

Aktywny udział w zajęciach:

Wymagany próg na ocenę:

dostateczny - 51-60%,

dostateczny plus - 61-70%,

dobry - 71-80%,

dobry plus - 81-90%,

bardzo dobry - 91-100

Test wiadomości:

Za prawidłową odpowiedź student/-ka otrzymuje 1 punkt. Łącznie można uzyskać 20 pkt.

PUNKTACJA:

bardzo dobry (5,0) 20-19 pkt

dobry plus (4,5) 18-17 pkt

dobry (4,0) 16-15 pkt

dostateczny plus (3,5) 14-13 pkt

dostateczny (3,0) 12-11 pkt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)