Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Turystyka i rekreacja seniorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M2-TR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Turystyka i rekreacja seniorów
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe – 32 h, w tym: - godziny zajęć – ćwiczenia: 30 h - konsultacje: 2 h


2. Praca własna studenta 40 h w tym: - czas poświęcony na pracę indywidualną nad projektem – 20 h - przygotowanie do zaliczenia, czytanie literatury - 20 h.


Razem nakład pracy – 72 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy student:

W1: zna i rozumie teoretyczne podstawy badań nad aktywnością osób starszych - K_W05, K_W06

W2: zna i rozumie uwarunkowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób starszych - K_W06

W3: zna i rozumie istotę działań zmierzających do aktywizacji seniorów - K_W09

W4: zna metody stosowane w badaniach nad aktywnością turystyczną i rekreacyjną osób starszych - K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student:

U1: wykorzystuje zdobytą wiedzę do diagnozowania problemu (wskazuje niedostatki w zakresie możliwości realizowania potrzeb rekreacyjnych i turystycznych przez seniorów) i szukania rozwiązań - K_U04

U2: stosuje właściwą terminologię - potrafi korzystać z niej w dyskusji oraz przy opracowaniu projektu, na potrzeby badania dostosowuje terminologię do możliwości odbiorcy - K_U05

U3: potrafi wskazać związki między aktywnością turystyczną i rekreacyjną a „pomyślnym starzeniem się” - K_U06

U4: potrafi właściwie dobrać metody, zaplanować i przeprowadzić (niezależnie od warunków) postępowanie badawcze zgodne z celem projektu - K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student:

K1: docenia znaczenie wiedzy opartej na rzetelnych wynikach badań - K_K01

K2: okazuje szacunek wobec osób starszych, podczas prowadzonych badań nawiązuje pozytywne relacje - K_U06

K3: skupia się na szukaniu rozwiązań uwzględniających różnorodne potrzeby osób starszych - K_U09

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- pomiaru w terenie

- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kompleksowy przegląd zagadnień poświęconych problematyce aktywności turystycznej i rekreacyjnej seniorów. Studenci poznają kolejno uwarunkowania aktywności osób starszych, analizują na tym tle zachowania turystyczne tej kategorii, potrafią zdiagnozować główne problemy, wskazać potrzeby i wyznaczyć przyszłe trendy w zakresie turystyki i rekreacji osób w podeszłym wieku.

Pełny opis:

Proces starzenia się ludności w Polsce i na świecie, definicje starości, różnice pokoleniowe; teoretyczne podstawy badań nad aktywnością osób starszych; rola turystyki i rekreacji w życiu osób w podeszłym wieku; czynniki kształtujące poziom aktywności turystycznej seniorów; seniorzy jako segment rynku turystycznego; zagraniczna i krajowa oferta turystyczna dla seniorów - programy aktywizujące; potrzeby i preferencje osób starszych w zakresie turystyki i rekreacji; przegląd badań poświęconych aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób starszych; trendy w zakresie turystyki i rekreacji seniorów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Górska, E. (2010). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(4), 133-142.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Turystyka osób starszych w Polsce: uwarunkowania społeczno-demograficzne [w:] Rapacz A. (red.) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 259, Wrocław, s. 95-108;

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 265-279;

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, (46 (1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus-nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności), 217-237.

Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, (46), 171-177.

Śniadek, J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, [w:] Gerontologia polska, tom 15, nr 1-2, Wydawnictwo Via Medica, Kraków: 21-30

Literatura uzupełniająca:

Bąk, I. (2012). Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Przegląd Statystyczny, 59(numer specjalny 2), 312-332.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, s.71-85;

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Recreation of seniors in suburban zone of Toruń [w:] Siwiński W, Pluta B. (red), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 397-407.

Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., 2013, Starzenie się ludności między demografią a polityką społeczną [w:] D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red), Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 275/2013.

Kociszewski, P. (2013). Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej. Turystyka kulturowa, 5, 78-85.

Kulbaczewska, M. Starszy konsument na rynku turystyki uzdrowiskowej. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i materiały, 2011, 50: 92-103.

Mokras-Grabowska, J. (2010). Program" Europe Senior Tourism"-założenia, realizacja, efekty ekonomiczne. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.

Oleśniewicz, P., & Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15-24.

Szukalski P. (2009), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, (w:) Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa.

Warot K. (2005), Wpływ turystyki na ludzi III wieku, Witryna UTW, nr 4, http://kutw.kk.jgora.pl/witryna4/ [dostęp: 13.05.2013].

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- projekt

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie poprawności wykonania projektu dotyczącego potrzeb turystycznych i rekreacyjnych osób w starszym wieku w województwie kujawsko-pomorskim oraz aktywności na zajęciach: udział w merytorycznej dyskusji potwierdzającej znajomość lektur i przygotowanie do zajęć.

Projekt –W2, W3, W4, U1, U2, U4, K1, K2, K3

aktywność – W1, W3, U2, U3

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kompleksowy przegląd zagadnień poświęconych problematyce aktywności turystycznej i rekreacyjnej seniorów. Studenci poznają kolejno uwarunkowania aktywności osób starszych, analizują na tym tle zachowania turystyczne tej kategorii, potrafią zdiagnozować główne problemy, wskazać potrzeby i wyznaczyć przyszłe trendy w zakresie turystyki i rekreacji osób w podeszłym wieku.

Pełny opis:

Proces starzenia się ludności w Polsce i na świecie, definicje starości, różnice pokoleniowe; teoretyczne podstawy badań nad aktywnością osób starszych; rola turystyki i rekreacji w życiu osób w podeszłym wieku; czynniki kształtujące poziom aktywności turystycznej seniorów; seniorzy jako segment rynku turystycznego; zagraniczna i krajowa oferta turystyczna dla seniorów - programy aktywizujące; potrzeby i preferencje osób starszych w zakresie turystyki i rekreacji; przegląd badań poświęconych aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób starszych; trendy w zakresie turystyki i rekreacji seniorów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Górska, E. (2010). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(4), 133-142.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Turystyka osób starszych w Polsce: uwarunkowania społeczno-demograficzne [w:] Rapacz A. (red.) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 259, Wrocław, s. 95-108;

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 265-279;

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, (46 (1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus-nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności), 217-237.

Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, (46), 171-177.

Śniadek, J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, [w:] Gerontologia polska, tom 15, nr 1-2, Wydawnictwo Via Medica, Kraków: 21-30

Literatura uzupełniająca:

Bąk, I. (2012). Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Przegląd Statystyczny, 59(numer specjalny 2), 312-332.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, s.71-85;

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Recreation of seniors in suburban zone of Toruń [w:] Siwiński W, Pluta B. (red), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 397-407.

Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., 2013, Starzenie się ludności między demografią a polityką społeczną [w:] D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red), Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 275/2013.

Kociszewski, P. (2013). Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej. Turystyka kulturowa, 5, 78-85.

Kulbaczewska, M. Starszy konsument na rynku turystyki uzdrowiskowej. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i materiały, 2011, 50: 92-103.

Mokras-Grabowska, J. (2010). Program" Europe Senior Tourism"-założenia, realizacja, efekty ekonomiczne. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.

Oleśniewicz, P., & Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15-24.

Szukalski P. (2009), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, (w:) Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa.

Warot K. (2005), Wpływ turystyki na ludzi III wieku, Witryna UTW, nr 4, http://kutw.kk.jgora.pl/witryna4/ [dostęp: 13.05.2013].

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kompleksowy przegląd zagadnień poświęconych problematyce aktywności turystycznej i rekreacyjnej seniorów. Studenci poznają kolejno uwarunkowania aktywności osób starszych, analizują na tym tle zachowania turystyczne tej kategorii, potrafią zdiagnozować główne problemy, wskazać potrzeby i wyznaczyć przyszłe trendy w zakresie turystyki i rekreacji osób w podeszłym wieku.

Pełny opis:

Proces starzenia się ludności w Polsce i na świecie, definicje starości, różnice pokoleniowe; teoretyczne podstawy badań nad aktywnością osób starszych; rola turystyki i rekreacji w życiu osób w podeszłym wieku; czynniki kształtujące poziom aktywności turystycznej seniorów; seniorzy jako segment rynku turystycznego; zagraniczna i krajowa oferta turystyczna dla seniorów - programy aktywizujące; potrzeby i preferencje osób starszych w zakresie turystyki i rekreacji; przegląd badań poświęconych aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób starszych; trendy w zakresie turystyki i rekreacji seniorów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Górska, E. (2010). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(4), 133-142.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Turystyka osób starszych w Polsce: uwarunkowania społeczno-demograficzne [w:] Rapacz A. (red.) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 259, Wrocław, s. 95-108;

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 265-279;

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, (46 (1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus-nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności), 217-237.

Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, (46), 171-177.

Śniadek, J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, [w:] Gerontologia polska, tom 15, nr 1-2, Wydawnictwo Via Medica, Kraków: 21-30

Literatura uzupełniająca:

Bąk, I. (2012). Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Przegląd Statystyczny, 59(numer specjalny 2), 312-332.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, s.71-85;

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Recreation of seniors in suburban zone of Toruń [w:] Siwiński W, Pluta B. (red), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 397-407.

Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., 2013, Starzenie się ludności między demografią a polityką społeczną [w:] D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red), Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 275/2013.

Kociszewski, P. (2013). Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej. Turystyka kulturowa, 5, 78-85.

Kulbaczewska, M. Starszy konsument na rynku turystyki uzdrowiskowej. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i materiały, 2011, 50: 92-103.

Mokras-Grabowska, J. (2010). Program" Europe Senior Tourism"-założenia, realizacja, efekty ekonomiczne. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.

Oleśniewicz, P., & Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15-24.

Szukalski P. (2009), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, (w:) Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa.

Warot K. (2005), Wpływ turystyki na ludzi III wieku, Witryna UTW, nr 4, http://kutw.kk.jgora.pl/witryna4/ [dostęp: 13.05.2013].

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)