Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tenis stołowy/Badminton

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M2-TS-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tenis stołowy/Badminton
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego. Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 h


Łącznie: 60 godz. (2 pkt.ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę o podstawowych elementach techniki gry w badmintona i tenisa stołowego

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki gry w badmintona i tenisa stołowego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej.

Metody dydaktyczne:

1. Bezpośredniej celowości ruchu

2. Zadaniowa ścisła

3. Powtórzeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Skrócony opis:

Badminton i tenis stołowy nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyncze i deblowe również w formie współzawodnictwa. Podstawowe przepisy gry.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć- zapoznanie z historią badmintona oraz tenisa stołowego, omówienie doboru sprzętu do gry.

Celem zajęć jest nauka podstawowych elementów techniki gry oraz rozwój cech motorycznych takich jak szybkość, refleks, zwinność. Uprawianie tej formy zajęć pozwala w pełni poprawić koordynację ruchową, kondycję fizyczną oraz poprawić samopoczucie psychiczne.

Badminton jest jedną z najszybszych gier sportowych. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w formie ścisłej, zadaniowej ,zabawowej, fragmentów gry oraz gry właściwej ( wewnątrzgrupowy turniej indywidualny ).

Elementy nauki i doskonalenie gry w badmintona:

a. zasady i przepisy gry

b. prawidłowy chwyt rakietki

c. podstawowe pozycje wyjściowe na boisku

d. rodzaje odbić i prawidłowe nazewnictwo

e. odbicia forhendowe

f. odbicia bekhendowe

g. serwis forhendowy

h. serwis bekhendowy

i. gra w wyskoku

j. gra w obronie

k. podcięcie

Literatura:

Badminton:

Literatura podstawowa:

1. Nawara H. (1989) Nauczanie techniki gry w badmintona – wskazówki metodyczne. PZBad, Warszawa

2. Nawara H., Nawara U.(1999)Gry i zabawy integracyjne AWF, Wrocław

3. Nawara H.(2000) Badminton. AWF, Wrocław

Literatura uzupełniająca:

1. Stelter M. (2001) Badminton. Program szkolenia dzieci i młodzieży. COS, Warszawa

2. Szalewicz A.(2001) Nauka badmintona w weekend. Wyd. Wiedza i życie S.A, Warszawa

3. Jaksik B.(Wołkowycka) (1997) Metodyka nauczania wybranych elementów techniki gry w badmintonie na etapie wstępnym. [praca dyplomowa] Akademia Wychowania Fizycznego

4. Efekty Kształcenia i Wychowania w Kulturze Fizycznej/ pod red. W. Mynarskiego, J. Ślężyńskiego,Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, s.311-317.

Tenis stołowy:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Grubba- Nauka Tenisa Stołowego w Weekend- Wiedza i Życie- Warszawa 1966

2. Jerzy Grycan- Integralny Tenis Stołowy- Kraków 2007

3.W.S. Iwanow- Tenis Stołowy- Warszawski OZTS- Warszawa 1973

4.Tadeusz Klimowski- Teni

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W1: Rozmowy ze studentami; student potrafi opisać podstawowe elementy techniki gry w badmintona i tenisa stołowego.

U1: Obserwacja działań studenta podczas gry w badmintona tenisa stołowego: zaliczenie - student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniczne.

K1: Sprawdzanie obecności; zaliczenie - 100% obecności na zajęciach. Opuszczone zajęcia ( nie więcej niż 3 ) muszą być odrobione do ostatnich zajęć w semestrze

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dobrolubow, Wojciech Grześkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Wojciech Grześkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dobrolubow, Wojciech Grześkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)