Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M3-MZ-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci rozpoczynający edukację z przedmiotu metodyka zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością, powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii, zasad prowadzenia zabaw i gier ruchowych oraz różnych rodzajów aktywności fizycznych; wiadomości nabyte na pierwszym i drugim roku kształcenia z zakresu anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 8 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu- 5 godz.

- czytanie literatury- 12godz.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Nazywa, stosuje, interpretuje najnowszą dydaktykę i jej miejsce w metodyce zajęć ruchowych w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej. - K_W03

W2: Opisuje uwarunkowania efektywności procesu usprawniania osób z niepełnosprawnością na każdym etapie rozwoju ontogenetycznego i kinezjologicznym. - K_W03, K_W12

W3: Zna prakseologiczny model postępowania metodycznego z osobami z niepełnosprawnością, zasady nauczania, uczenia się, doboru treści i organizacji kształcenia ruchowego, metody nauczania, wychowania, realizacji zadań oraz zdobywania i przekazywania wiadomości. - K_W03, K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Porównuje oraz wyjaśnia potrzebę dostosowania stylów kierowania i uczenia, sprzyjających zdrowiu, do procesu usprawniania ruchowego. - K_U07

U1: Interpretuje prakseologiczny model pracy, niezbędny w diagnostyce, planowaniu, realizacji, monitorowaniu, ocenie skuteczności, jak również nieodzowny w przygotowaniu zadania, jednostki metodycznej i programu - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega rozwój w różnych obszarach nauk o kulturze fizycznej i rozumie znaczenie uczenia się przez całe życie. - K_K03

K2: Rozumie znaczenie stylów uczenia w skutecznym porozumiewaniu się i aktywnym słuchaniu. - K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, konwersatoryjny i z prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Głównym celem w nauczaniu przedmiotu jest poznanie współczesnych kierunków metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością, opartej na pedagogice kultury fizycznej i metodyce edukacji fizycznej, a także postrzeganie możliwości zastosowania rekreacyjno-sportowych form oraz środków aktywności fizycznej, dogodnych w obszarze integracji osób z niepełnosprawnością przez sport. Nabywanie wiedzy o stosowaniu umiejętności prakseologicznych w edukacji fizycznej osób z niepełnosprawnością i efektywnego usprawniania wg indywidualnych potrzeb.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów.

Wykłady mają za zadanie wyjaśnić genezę i współczesne kierunki metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej. Przedstawione zostaną rodzaje aktywności fizycznej, ich wartości zdrowotne i możliwości terapeutyczne. Poznają znaczenie motywacji w procesie nauczania ruchu osób z niepełnosprawnością, metodyki edukacji fizycznej z punktu widzenia umiejętności postrzegania aktów ruchowych w ujęciu rozwojowym, warunkującym efektywność procesu usprawniania w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Wskazane zostaną role zawodowe specjalisty zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością na rzecz zdrowia i stylu życia. Studenci poznają style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model kształcenia ruchowego, obserwację efektów, analizę skuteczności, wnioskowanie i wprowadzanie zmian. Nabędą wiedzę na temat zasad edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości oraz budowy ramowego programu rocznego i jednostki metodycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Śmiglewska M., Lewandowski A., Sarwińska J. (red.); O procesie nauczania ruchu. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji fizycznej. wyd. II OW MW, Bydgoszcz 2015.

2. Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A.; Sportowe formy aktywnosci osób niepełnosprawnych i starszych. Adaptowana aktywność fizyczna. PTN-AAF, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kostencka A., Śmiglewska M., Szark-Eckard M. (red); Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym, realizacja podstawy programowej. OW MW, Bydgoszcz 2012.

Kruszewski K.(red.) ; Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2016.

Śmiglewska M.; Program wychowania fizycznego. Klasy IV-VI, szkoła podstawowa. Bea-Bleja, Toruń 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne na ocenę - pytania półotwarte, dotyczące treści wykładów. Uzyskanie co najmniej 6 pozytywnych odpowiedzi, daje ocenę pozytywną - W03, W12,U07, U08.

Suma uzyskanych punktów ocena

<59 niedostateczny

59-68 dostateczny

69-76 dostateczny plus

77-84 dobry

85-89 dobry plus

90 - 100 bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Sarwińska
Prowadzący grup: Jadwiga Sarwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem w nauczaniu przedmiotu jest poznanie współczesnych kierunków metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością, opartej na pedagogice kultury fizycznej i metodyce edukacji fizycznej, a także postrzeganie możliwości zastosowania rekreacyjno-sportowych form oraz środków aktywności fizycznej, dogodnych w obszarze integracji osób z niepełnosprawnością przez sport. Nabywanie wiedzy o stosowaniu umiejętności prakseologicznych w edukacji fizycznej osób z niepełnosprawnością i efektywnego usprawniania wg indywidualnych potrzeb.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów.

Wykłady mają za zadanie wyjaśnić genezę i współczesne kierunki metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej. Przedstawione zostaną rodzaje aktywności fizycznej, ich wartości zdrowotne i możliwości terapeutyczne. Poznają znaczenie motywacji w procesie nauczania ruchu osób z niepełnosprawnością, metodyki edukacji fizycznej z punktu widzenia umiejętności postrzegania aktów ruchowych w ujęciu rozwojowym, warunkującym efektywność procesu usprawniania w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Wskazane zostaną role zawodowe specjalisty zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością na rzecz zdrowia i stylu życia. Studenci poznają style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model kształcenia ruchowego, obserwację efektów, analizę skuteczności, wnioskowanie i wprowadzanie zmian. Nabędą wiedzę na temat zasad edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości oraz budowy ramowego programu rocznego i jednostki metodycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Śmiglewska M., Lewandowski A., Sarwińska J. (red.); O procesie nauczania ruchu. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji fizycznej. wyd. II OW MW, Bydgoszcz 2015.

2. Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A.; Sportowe formy aktywnosci osób niepełnosprawnych i starszych. Adaptowana aktywność fizyczna. PTN-AAF, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kostencka A., Śmiglewska M., Szark-Eckard M. (red); Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym, realizacja podstawy programowej. OW MW, Bydgoszcz 2012.

Kruszewski K.(red.) ; Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2016.

Śmiglewska M.; Program wychowania fizycznego. Klasy IV-VI, szkoła podstawowa. Bea-Bleja, Toruń 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Sarwińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem w nauczaniu przedmiotu jest poznanie współczesnych kierunków metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością, opartej na pedagogice kultury fizycznej i metodyce edukacji fizycznej, a także postrzeganie możliwości zastosowania rekreacyjno-sportowych form oraz środków aktywności fizycznej, dogodnych w obszarze integracji osób z niepełnosprawnością przez sport. Nabywanie wiedzy o stosowaniu umiejętności prakseologicznych w edukacji fizycznej osób z niepełnosprawnością i efektywnego usprawniania wg indywidualnych potrzeb.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów.

Wykłady mają za zadanie wyjaśnić genezę i współczesne kierunki metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej. Przedstawione zostaną rodzaje aktywności fizycznej, ich wartości zdrowotne i możliwości terapeutyczne. Poznają znaczenie motywacji w procesie nauczania ruchu osób z niepełnosprawnością, metodyki edukacji fizycznej z punktu widzenia umiejętności postrzegania aktów ruchowych w ujęciu rozwojowym, warunkującym efektywność procesu usprawniania w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Wskazane zostaną role zawodowe specjalisty zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością na rzecz zdrowia i stylu życia. Studenci poznają style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model kształcenia ruchowego, obserwację efektów, analizę skuteczności, wnioskowanie i wprowadzanie zmian. Nabędą wiedzę na temat zasad edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości oraz budowy ramowego programu rocznego i jednostki metodycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Śmiglewska M., Lewandowski A., Sarwińska J. (red.); O procesie nauczania ruchu. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji fizycznej. wyd. II OW MW, Bydgoszcz 2015.

2. Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A.; Sportowe formy aktywnosci osób niepełnosprawnych i starszych. Adaptowana aktywność fizyczna. PTN-AAF, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kostencka A., Śmiglewska M., Szark-Eckard M. (red); Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym, realizacja podstawy programowej. OW MW, Bydgoszcz 2012.

Kruszewski K.(red.) ; Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2016.

Śmiglewska M.; Program wychowania fizycznego. Klasy IV-VI, szkoła podstawowa. Bea-Bleja, Toruń 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.