Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M3-RT-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością powinien posiadać wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z nauk o kulturze fizycznej, a także z nauk o zdrowiu, w szczególności w zakresie problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (70 godz.):

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

- przygotowanie pracy poglądowej: 20 godzin

- konsultacje związane z realizacją przedmiotu: 1 godzina

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: - przygotowanie do pracy poglądowej i egzaminu: 9 godzin


Łączna liczba godzin: 100 godz. (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna miejsce rekreacji i turystyki aktywnej w różnych obszarach kultury fizycznej (K_W10).

W2. Rozpoznaje osoby: z niepełnosprawnością ruchową,wzrokową, słuchową, intelektualną (K_W09).

W3. Rozumie, diagnozuje i interpretuje problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (K_W02, K_W09).

W4. Rozwiązuje problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez dobór odpowiednich form rekreacji i turystyki aktywnej (K_W03, K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Planuje i prowadzi zajęcia rekreacyjno-turystyczne z osobami z różnymi niepełnosprawnościami (K_U01,K_U04).

U2. Prawidłowo dobiera sprzęt, dyscyplinę, trening sportowy uwzględniając specyficzne możliwości motoryczne niepełnosprawnych (K_U05, K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Podejmuje samodzielne decyzje i bierze za nie odpowiedzialność (K_K02).

K2. Dostrzega rozwój w różnych dziedzinach nauk o kulturze fizycznej i rozumie znaczenie uczenia się przez całe życie dla własnego profesjonalizmu (K_K03).

K3. Bierze odpowiedzialność podczas ćwiczeń za bezpieczeństwo swoje i innych (K_K04, K_K05).

K4. Swoją postawą promuje zdrowie i różne formy aktywności fizycznej (K_K07).

Metody dydaktyczne:

Wykłady: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny.

Ćwiczenia: ćwiczeniowa, doświadczeń, klasyczna metoda problemowa, pokaz, studium przypadku, referatu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania rekreacji i turystyki aktywnej osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o

kulturze fizycznej, anatomii człowieka, fizjologii oraz adaptowanej aktywności fizycznej.

W realizacji przedmiotu studenci nabędą niezbędne umiejętności ruchowe charakterystyczne dla osób poruszających się na wózkach aktywnych oraz zostanie przeprowadzony trening orientacji przestrzennej niezbędny w poznaniu problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła planowania i realizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-turystcznym z uwzględnieniem ograniczeń osób z różnymi niepełnosprawnościami. Studenci nauczą się rozwiązywać problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez dobór odpowiednich form rekreacji i turystyki aktywnej.

Literatura:

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Grabowski J. i współ.:Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Kaganek K.:Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego,http://www.monz.pl/

Kaganek K.:Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, http://bazekon.icm.edu.pl/

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Mączka D.:Znaczenie turystyki dla osób niepełnosprawnych, https://www.researchgate.net/publication/

Śledzińska J.: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, https://www.pfron.org.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie z oceną, z ćwiczeń za aktywny i praktyczny udział (U1,U2, K1-K4) oraz na podstawie oceny uzyskanej z pracy poglądowej napisanej na wybrany temat (W3).

Wykłady są zaliczane na podstawie aktywnego udziału oraz oceny uzyskanej z egzaminu (W1, W2, W4).

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. Studenci odpowiadają na 20 pytań, za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Ocena z egzaminu jest sumą uzyskanych punktów.

<10 pkt. - ndst.

11-12 pkt.- dst

13-14 pkt.- dst+

15- 16 pkt.- db

17- 18 pkt.- db+

19 -20 pkt.-bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Prowadzący grup: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania rekreacji i turystyki aktywnej osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o

kulturze fizycznej, anatomii człowieka, fizjologii oraz adaptowanej aktywności fizycznej.

W realizacji przedmiotu studenci nabędą niezbędne umiejętności ruchowe charakterystyczne dla osób poruszających się na wózkach aktywnych oraz zostanie przeprowadzony trening orientacji przestrzennej niezbędny w poznaniu problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła planowania i realizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-turystcznym z uwzględnieniem ograniczeń osób z różnymi niepełnosprawnościami. Studenci nauczą się rozwiązywać problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez dobór odpowiednich form rekreacji i turystyki aktywnej.

Literatura:

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Grabowski J. i współ.:Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Kaganek K.:Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego,http://www.monz.pl/

Kaganek K.:Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, http://bazekon.icm.edu.pl/

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Mączka D.:Znaczenie turystyki dla osób niepełnosprawnych, https://www.researchgate.net/publication/

Śledzińska J.: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, https://www.pfron.org.pl/

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania rekreacji i turystyki aktywnej osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o

kulturze fizycznej, anatomii człowieka, fizjologii oraz adaptowanej aktywności fizycznej.

W realizacji przedmiotu studenci nabędą niezbędne umiejętności ruchowe charakterystyczne dla osób poruszających się na wózkach aktywnych oraz zostanie przeprowadzony trening orientacji przestrzennej niezbędny w poznaniu problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła planowania i realizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-turystcznym z uwzględnieniem ograniczeń osób z różnymi niepełnosprawnościami. Studenci nauczą się rozwiązywać problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez dobór odpowiednich form rekreacji i turystyki aktywnej.

Literatura:

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Grabowski J. i współ.:Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Kaganek K.:Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego,http://www.monz.pl/

Kaganek K.:Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, http://bazekon.icm.edu.pl/

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Mączka D.:Znaczenie turystyki dla osób niepełnosprawnych, https://www.researchgate.net/publication/

Śledzińska J.: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, https://www.pfron.org.pl/

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)