Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zabawy i gry ruchowe w rewalidacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M3-ZG-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zabawy i gry ruchowe w rewalidacji
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

W1-zna różne rodzaje zabaw i gier ruchowy oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować w rewalidacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (K_W09)

W2 –posiada elementarną wiedzę na temat bezpieczeństwa i organizacji zajęć zabaw i gier ruchowych dla osób niepełnosprawnych (K_W09)

W3-zna znaczenie zabaw i gier ruchowych w rewalidacji oraz w promocji zdrowia i zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1-potrafi wykorzystywać zabawy i gry ruchowe w procesie nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych i kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych (K_U07)

U2-wykorzystuje odpowiednio dobrane metody, formy i środki dydaktyczne (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1-ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych (K_K03)

K2-ma świadomość bycia odpowiedzialnym za zdrowie i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach, okazuje im szacunek oraz troszczy się o ich dobro (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydakt. eksponująca

Metody dydakt. podające-pogadanka, wykład informacyjny

Metoda dydakt. poszukująca-ćwiczeniowa

Metoda naśladowcza ścisła, zadaniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Pełny opis:

Rola zabaw i gier ruchowych w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kryteria gier i zabaw ruchowych w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

Różne sposoby modyfikacji zabaw i gier ruchowych.

Bezpieczeństwo na zajęciach.

Zabawy i gry rzutne do celu i na odległość z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych kul (gazety, szmatki).

Skoki i biegi po prostej i slalomem, indywidualne i zespołowe przez własnoręcznie zrobione przeszkody.

Przykładowe zabawy i gry ruchowe z elementami matematyki i języka polskiego

Zabawy ruchowe we dwójkę: bieganie i łapanie, ucieczka i pościg, pchanie i ciągnięcie, zręczność i zwinność, równowaga.

„Muzykowanie” kształtowanie rytmu, pamięci i zdolności manualnych wykorzystując własnoręcznie zrobione instrumenty w zabawach ze śpiewem i przy muzyce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bondarowicz M., Staniszewski T. Podstawy teorii i

metodyki zabaw i gier ruchowych. AWF, Warszawa, 2000.

Gawlik K., Walaszczyk A. Gry i zabawy ruchowe w

szkołach specjalnych. AWF, Katowice, 2002.

Gawlik K., Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne dzieci

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. AWF, Katowice, 2004.

Marchewka A. Wychowanie fizyczne specjalne. AWF,

Kraków, 1999.

Wieczór E, Szmalec J, Brzuzy G, (2019) Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej. Difin

Szmalec J, Wyszyński D (2019) Terapia ręki od A do Z, zrób to co ja. Harmonia

Griesbeck J. Zabawy i gry dla grup. „Jedność”, Kielce, 1999.

Iskra J.,Walaszczyk A., Juras B.Lekkoatletyczne formy

rekreacji ruchowej. Inspiracje i przykłady. AWF, Katowice, 2009

Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Sit., Warszawa, 1995.

Wysocka A., Wysocki C. Gry i zabawy w wychowaniu

fizycznym i rekreacji ruchowej. WSWFiT, Białystok, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywność w czasie zajęć on-line, opracowanie scenariusza zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Smoleńska
Prowadzący grup: Olga Smoleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)