Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka w wellness i SPA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M4-DW-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka w wellness i SPA
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu: fizjologii oraz edukacji zdrowotnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (16 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- dodatkowa możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia – 1 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (13 godz.):

- przygotowanie do zajęć, czytanie literatury – 2 godz.

- przygotowanie i uzupełnienie notatek – 1 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia – 10 godz.


Łącznie: 29 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: Ma wiedzę z zakresu zasad skutecznego i efektywnego stymulowania rozwoju fizycznego oraz poprawy jakości zdrowia i wydolności fizycznej poprzez właściwe żywienie – K_W01

W 2: Zna i rozumie zasady racjonalnego odżywiania oraz zasady profilaktyki żywieniowej i ich znaczenie w promocji zdrowia oraz opisuje związek błędów w odżywianiu z ryzykiem rozwoju chorób dietozależnych – K_W09

W 3: Zna i rozumie teoretyczne podstawy działań interwencyjnych w zakresie prawidłowego żywienia osób o zwiększonym wydatku energetycznym oraz osób z zaburzeniami stanu odżywienia (otyłością lub niedożywieniem) – K_W09

W 4: Zna i rozumie miejsce zawodu trenera w promocji racjonalnego żywienia oraz zasad profilaktyki żywieniowej, opisuje metody kształtowania oraz zmian zachowań żywieniowych – K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: Potrafi planować, realizować oraz dokumentować działania interwencyjne związane ze zmianą sposobu żywienia oraz nawyków żywieniowych, z uwzględnieniem obowiązujących norm i schematów żywieniowych – K_U10

U 2: Potrafi planować, realizować oraz dokumentować działania interwencyjne związane planowaniem żywienia osób o zwiększonym wydatku energetycznym oraz osób z zaburzeniami stanu odżywienia – K_U10

U 3: Potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu nauk o żywności i żywieniu w celu propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz zaleceń profilaktyki żywieniowej – K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: Jest gotów do krytycznego odnoszenia się do zaleceń żywieniowych lub diet niekonwencjonalnych, propagowanych w środkach masowego przekazu i analizowania ich ewentualnych korzyści lub zagrożeń zdrowotnych w oparciu o zdobytą wiedzę – K_K01

K 2: Zna wartość zdobytej wiedzy i potrafi ją wykorzystać do projektowania działań zawodowych związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia – K_K02

K 3: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy, w oparciu o aktualne doniesienia naukowe – K_K03

K 4: Posiada umiejętność współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, korzysta z wiedzy i doświadczenia zawodowego dietetyka w celu zapewnienia jak najlepszej interwencji żywieniowej konsumentom salonów wellness i SPA – K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny z prezentacją multimedialną i dyskusją omawianego zagadnienia

Inne: konsultacje z nauczycielem akademickim

Skrócony opis:

Celem nauczania na przedmiocie Dietetyka w wellness i SPA jest zrozumienie różnicy między zapotrzebowaniem organizmu a normami żywienia oraz zrozumienie konieczności zróżnicowania i zindywidualizowania żywienia człowieka w zależności od poziomu wydatków energetycznych oraz stanu odżywienia.

Pełny opis:

Celem zajęć wykładowych z przedmiotu Dietetyka w wellness i SPA jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu:

- fizjologicznych podstaw racjonalnego odżywiania oraz profilaktyki żywieniowej i ich znaczenia dla zdrowia człowieka,

- zaleceń żywieniowych dla osób o zwiększonym wydatku energetycznym oraz osób z zaburzeniami stanu odżywienia (otyłością lub niedożywieniem),

- roli diety w procesie bioregeneracji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J., 2016,Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. PWN

2. Grzymisławski M., Gawęcki J., 2016, Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PWN

3. Jarosz M., 2014, Żywienie wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Bean A., 2014, Żywienie w sporcie. Kompletny przewodnik. Wyd. Zysk i S-ka

2. Celejowa I., 2014, Żywienie w sporcie. Wyd. PZWL, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Test pisemny: W2, W3, W4

Aktywność podczas dyskusji omawianego zagadnienia: W1

Kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocenę z przedmiotu student uzyskuje na podstawie wyniku testu zaliczeniowego (test zbudowany z pytań zamkniętych, 1 pkt za pytanie). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

< 60% - ndst.

60% - 70% - dostateczny;

75% - dostateczny plus;

80% - 85% - dobry;

90% - dobry plus;

95% - 100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Przybyszewska
Prowadzący grup: Justyna Przybyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Przybyszewska
Prowadzący grup: Justyna Przybyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Przybyszewska
Prowadzący grup: Justyna Przybyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.