Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Odnowa biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M4-OB-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odnowa biologiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 50 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 10 + 5 = 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka oraz związek pomiędzy sportem i jakością życia ludzkiego - K_W01

W2: Opisuje rolę regeneracji organizmu w kształtowaniu zdrowego stylu życia u osób w różnym wieku - K_W09

W3: Opisuje mechanizmy działania i skutki uboczne zabiegów z zakresu odnowy biologicznej związanych z zawodem trenera, instruktora w ośrodkach sportowych i Wellness - K_W11Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi określić podstawowe metody oceny parametrów funkcjonowania organizmu w aspekcie zmęczenia mięśniowego i racjonalnego doboru środków odnowy biologicznej – K_U01


U2: Potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych

obserwacji - K_U02


U3: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwiązywać złożone problemy zdrowotne pojawiające się podczas programowania zabiegów odnowy biologicznej – K_U04Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada umiejętność krytycznej analizy piśmiennictwa, a także dokonywania samooceny własnych kompetencji K_K01

K2: Ma świadomość wartości zdobytej wiedzy i umiejętności - K_K02

K3: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

wykład informacyjny

wykład problemowy

Ćwiczenia:

prezentacje multimedialne

dyskusja dydaktycznaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Celem przedmiotu Odnowa biologiczna jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu odnowy biologicznej i regeneracji organizmu. Omawiane są zadania i systematyka środków odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem środków fizykalnych. Na wykładach przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie z uwzględnieniem problemu przetrenowania u sportowców.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania zabiegów odnowy biologicznej. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru zabiegów odnowy biologicznej w oparcie o najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Studenci analizują wybrane problemy zdrowotne występujące u sportowców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Jethon Z.: Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie. Warszawa, 1990.

2. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

3.Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak Medycyna Sportowa Warszawa 2005.

4.Fizjologiczne Podstawy Rekreacji Ruchowej pod red. A.Eberhardta, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna Sportowa pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego Medical Tribune Warszawa 2010.

2. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej pod red.A. Eberhardta , 2011, ALMAMER

3. Celejowa I.:Żywienie w sporcie. WL PZWL, Warszawa , 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin obejmuje treści wykładów i ćwiczeń

Kolokwium pisemne: pytania otwarte- 3 punkty za pytanie (0-6 punktów); > 60%:W1-W3, U2

Przedłużona obserwacja (0-2 punktów); >50%: K3

Ćwiczenia:

Kolokwium pisemne pytania otwarte – 3 punkty za pytanie (0-9 punktów; >60%): W2-W3, K1-K2 U1-U3

Przedłużona obserwacja (0-2 punktów; >50%): K1, K2

Suma uzyskanych punktów : Ocena:

< 11 ndst

13-11 (60,0-68,0%) dst

14,5-13,5 (68,1-76,0%) dst+

16-15 (76,1-84,0%) db

17,5-16,5 (84.1-92%) db+

19-18 (92.1-100%) bdb

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z kolokwium końcowego oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych (odpowiednią liczbę punktów z wszystkich ocenianych kryteriów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Słomko
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Słomko
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Tematyka wykładów obejmuje pojęcia i definicje z zakresu odnowy biologicznej, pojęcie regeneracji w treningu sportowym, a także zgłębi wiedzę z zakresu fizjologii zmęczenia. Tematyka wykładów dotyczyć będzie również zagadnień związanych z odnową biologiczną w chorobach przewlekłych oraz możliwości wykorzystywania bodźców fizykalnych ukierunkowanych na zmniejszenie nasilenia zmęczenia. W celu dokładniejszego zgłębienia zagadnień związanych z odnową biologiczną w czasie wykładów omówione zostaną również pojęcia zespołu przetrenowania, wyczerpania oraz przewlekłego zmęczenia.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawami planowania i realizacji odnowy biologicznej. Poznają systematykę metod odnowy biologicznej oraz zasady stosowania metod odnowy biologicznej na podstawie aktualnych przeglądów piśmiennictwa.

Studenci będą nabywać wiedzę z zakresu dietoterapii jako metody wspomagającej procesy odnowy biologicznej w przetrenowaniu i przewlekłym zmęczeniu. Bardzo szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z planowaniem odnowy biologicznej zarówno w sporcie jak i chorobach przewlekłych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura obowiązkowa

1. Jethon Z.: Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie. Warszawa, 1990.

2. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

3.Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak Medycyna Sportowa Warszawa 2005.

4.Fizjologiczne Podstawy Rekreacji Ruchowej pod red. A.Eberhardta, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna Sportowa pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego Medical Tribune Warszawa 2010.

2. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej pod red.A. Eberhardta , 2011, ALMAMER

3. Celejowa I.:Żywienie w sporcie. WL PZWL, Warszawa , 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń

Wykład

Celem przedmiotu Odnowa biologiczna jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu odnowy biologicznej i regeneracji organizmu. Omawiane są zadania i systematyka środków odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem środków fizykalnych. Na wykładach przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie z uwzględnieniem problemu przetrenowania u sportowców.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania zabiegów odnowy biologicznej. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru zabiegów odnowy biologicznej w oparcie o najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Studenci analizują wybrane problemy zdrowotne występujące u sportowców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Jethon Z.: Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie. Warszawa, 1990.

2. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

3.Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak Medycyna Sportowa Warszawa 2005.

4.Fizjologiczne Podstawy Rekreacji Ruchowej pod red. A.Eberhardta, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna Sportowa pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego Medical Tribune Warszawa 2010.

2. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej pod red.A. Eberhardta , 2011, ALMAMER

3. Celejowa I.:Żywienie w sporcie. WL PZWL, Warszawa , 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)