Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie programów wellness i SPA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M4-PP-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie programów wellness i SPA
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 15 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- konsultacje – 2 godz.

- przygotowanie prezentacji - 20h

- przygotowanie projektu - 23h

Łączna liczba godzin: 75 godz. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z wellness i SPA – K_W05,

W2: Student ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania oraz zna akty prawne dotyczące funkcjonowania ośrodka SPA i wellness – K_W04

W3: Zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w SPA i wellness– K_W12,

W4: Potrafi samodzielnie stworzyć program dla ośrodka SPA i wellness. Zna cechy dobrej lokalizacji, urządzenia, zabiegi charakterystyczne dla SPA. Potrafi przeprowadzić analizę zaprezentowanego projektu – K_W13,

W5: Posiada aktualną wiedzę na temat trendów i ofert obiektów SPA. Posiada podstawową wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki i rekreacji, zna specyfikę usług hotelarskich i potrafi określić rodzaje klienta – K_W07

W6: Zna i rozumie kompetencje zawodu managera w systemie zarządzania ośrodkiem SPA i wellness, a także w systemie edukacji zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia – K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi stosować podstawowe techniki projektowania i metody oceny ofert SPA – K_U08

U2: Student potrafi wykorzystać dostępne narzędzia do gromadzenia informacji i analizy – K_U13

U3: Student ma umiejętność identyfikowania błędów i braku kompetencji w pracy managera – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi pracować w zespole, efektywnie wypełniając powierzone zadania, wykazuje zdolności organizacyjne oraz komunikacyjne -K_K05, K_K02

K2: Ma świadomość prozdrowotnego stylu życia i potrafi umiejętnie ją propagować i rozpowszechniać - K_K09

K3: Potrafi określić priorytety służące realizacji planowanych zadań, a także dbałość o wizerunek zawodu managera / pracownika SPA - K_010

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną


Metody dydaktyczne poszukujące:

-ćwiczenia audytoryjne będę obejmować prezentacje, dyskusję.

Następnie studenci będą wykonywać projekt


Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i poziomami w obszarze Wellness and SPA.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i poziomami w obszarze Wellness and SPA.

Omówienie koncepcji Wellness and SPA oraz wymiarów w skali stylu życia człowieka XXI wieku.

Wielowymiarowość wellness jako trend nowych pokoleń.

Promowanie żywności tradycyjnej, zdrowej, naturalnej symbolem prozdrowotnego stylu życia.

Krajobraz, jako tło życia.

Trend nowych form relaksacji ciała i ducha.

Typy zabiegów SPA.

Programy SPA i Wellness. Czynniki warunkujące menu, zasady tworzenia menu pakiety SPA & Wellness.

Projektowanie programu ( menu) SPA i Wellness w oparciu o własną koncepcję.

Analiza przedstawionych menu

Literatura:

1. A. Płotka, Zdrowy styl życia psychicznego, NeuroCentrum, Lublin 2003.

2. C. B. Corbin, J. G. Welk, K. Welk, W. J. Corbin, Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Zysk i s-ka, Poznań 2007.

Sallmann N. 2010. Megatrend wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku.

3. Kaleta A. Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego – wybrane aspekty (http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_2_31.pdf ).

4. http://www.mhhe.com/hper/physed/clw/01corb.pdf

4. http://www.pnf.org/Definitions_of_Health_C.pdf

5. http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2014/ii2014/Alejziak_B_Uslugi_SPA_-and-_Wellness_jako_element_zdrowego_stylu_zycia.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie z oceną na podstawie udziału w zajęciach, aktywność, realizacja i prezentacja projektu SPA i Wellness (praca w grupach) W1,W2,W3,W4,W5,W6, U1,U2,U3,K1,K2,K3

ndst - (0-59%)

dst- (60.0 -68.0%)

dst plus- (68.1-76%)

db- ( 76,1-84%)

db plus- (84,1-92%)

bdb- (92,1-100%)

Ćwiczenia:

zaliczenie z oceną na podstawie udziału w ćwiczeniach, aktywność, przygotowanie prezentacji, W1,W2,W3,W4,W5,W6, U1,U2,U3,K1,K2,K3

ndst - (0-59%)

dst- (60.0 -68.0%)

dst plus- (68.1-76%)

db- ( 76,1-84%)

db plus- (84,1-92%)

bdb- (92,1-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ludwiczak
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ludwiczak
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ludwiczak
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)